Prodaja polovne ALU-stolarije demontirane

Datum objave: 10.07.2017. 12:24 / Izvor: Akta.ba, 07.07.2017.

Broj: 03-14-462-18/17

Goražde, 07.07.2017.godine

 

Na osnovu Odluke Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde o djelimičnom poništenju Ponovnog javnog oglasa za prodaju polovne ALU-stolarije demontirane sa zgrade Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, br.03-14-462-7/17 od 13.06.2017.godine i pokretanju postupka prodaje dijela iste putem neposredne pogodbe, br.03-14-462-17/17 od 06.07.2017.godine, te Poglavlja VI Uredbe o prodaji sredstava ("Službene novine Bosansko- podrinjskog kantona Goražde", br.9/16), , Komisija za prodaju ALU-stolarije demontirane sa zgrade Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde objavljuje:

 

J A V N I P O Z I V

za učešće u prodaji polovne ALU-stolarije demontirane sa zgrade Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde putem neposredne pogodbe

 

1. POZIV

1.1. Pozivaju se sva zainteresovana lica (pravne i fizičke osobe) za učešće u prodaji polovne i neoštećene ALU-stolarije putem neposredne pogodbe, koja će se održati dana 20.07.2017.godine, sa početkom u 09:00 sati, u velikoj sali na 1.spratu zgrade Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

 

2. OPIS PREDMETA PRODAJE I POČETNE CIJENE

2.1. Predmet prodaje je polovna, kompletna i neoštećena ALU-stolarija demontirana sa zgrade Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a prema sljedećoj specifikaciji:

R/B

Opis kompletne i neoštećene stolarije

J/M

Raspoloživa količina

Opis stanja

Početna prodajna cijena /KM/ po J/M

1

Prozor 234cm x 142cm

kom

52

Neoštećeno/kompletno

66,45

2

Prozor 232cm x 102cm

kom

1

Neoštećen/kompletan

47,35

3

Prozor 170cm x 84 cm

kom

1

Neoštećen/kompletan

28,55

4

Prozor 170cm x 85cm

kom

1

Neoštećen/kompletan

28,55

5

Prozor 140cm x 143cm

kom

3

Neoštećeno/kompletno

40,05

6

Prozor 203cm x 142cm

kom

2

Neoštećeno/kompletno

57,65

7

Prozor 170cm x 61 cm

kom

1

Neoštećen/kompletan

20,75

8

Portal 300cm x 240cm

kom

1

Ispravan

144,00

 

 

2.2. ALU-stolarija opisana u prethodnoj tački nalazi se u magacinu Direkcije za robne reserve, u ulici l.slavne višegradske brigade bb., u Goraždu, i ista se može pogledati za vrijeme trajanja Javnog poziva svakim radnim danom u terminu od 11:00 - 14:00 sati, a uz prethodnu najavu na sljedeći telefonski broj: 038 / 224 - 252 (kontakt osoba: Ajdin Bukva).

 

3. NAČIN PRODAJE

3.1. Prodaja ALU-stolarije iz tačke 2. ovog Javnog poziva se vrši putem pribavljanja usmenih ponuda, prema načelu „zatečenog stanja" ili „viđeno-kupljeno", bez naknadnih reklamacija, prigovora i žalbi koje se odnose na predmet prodaje.

3.2. Ponuda se daje za svaku stavku pojedinačno, s tim da se ponudom ne mora obuhvatiti cijela raspoloživa količina, već se ponuda može dostaviti i za jedan komad stolarije prema određenoj stavci.

3.3. U slučaju da za istu stavku bude više ponuda sa različitom cijenom i količinom, prednost ima ponuda sa najvišim iznosom ponuđene cijene prema jedinici mjere (komad), a prodaja se nastavlja sve dok postoje raspoložive količine po određenoj stavci.

3.4. Svaki učesnik prodaje putem neposredne pogodbe je vezan za svoju ponudu sve dok se ne da veća ponuda, s tim da iznos podizanja ponude ne može biti manji od 100,00 KM.

3.5. Javno nadmetanje putem neposredne pogodbe traje sve dok se daju veće ponude.

3.6. Javno nadmetanje se zaključuje ako u roku od pet minuta od drugog poziva za davanje veće ponude, nije data veća ponuda.

3.7. Prodaja putem neposredne pogodbe je valjana ako na njoj učestvuje samo jedno fizičko ili pravno lice, pod uslovom da ponudi cijenu istu ili veću od one utvrđene u Javnom pozivu.

3.8. O toku postupka prodaja putem neposredne pogodbe vodi se zapisnik u koji se unosi cijeli tok postupka, kao i cijene ponuđene od strane učesnika neposredne pogodbe.

3.9. Predmetna ALU-stolarija ne može se prodati ispod utvrđenih početnih prodajnih cijena.

 

4. PRAVO UČEŠĆA

4.1. Pravo učešća u postupku prodaje ALU-stolarije po predmetnom Javnom pozivu imaju sva pravna i fizička lica koja u zakazanom terminu budu prisutna predmetnoj prodaji i ponude cijenu istu ili veću od one utvrđene u Javnom pozivu, a računajući prema broju komada stolarije za koji ponuđač daje ponudu.

 

5. DATUM, VRIJEME I MJESTO PRODAJE

5.1. Prodaja putem nesporedne pogodbe će se održati dana 20.07.2017.godine, sa početkom u 09:00 sati, u velikoj sali na 1.spratu zgrade Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, u ulici 1.slavne višegradske brigade 2A, u Goraždu.

5.2. Prodaji putem neposredne pogodbe mogu prisustvovati zainteresovani ponuđači, fizička lica lično ili po punomoćniku, odnosno osoba koja je ovlaštena da zastupa pravno lice ili opunomoćenik za učešće u postupku javnog nadmetanja.

 

6. OBAVEZE NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA/KUPCA

6.1. Najpovoljniji ponuđač, odnosno kupac je dužan uplatiti puni iznos kupoprodajne cijene za ALU-stolariju za koju je usmeno dao ponudu, u roku od 7 /sedam/ dana od dana stupanja kupoprodajnog ugovora na snagu.

6.2. Kupac je dužan preuzeti kupljenu ALU-stolariju, najkasnije u roku od 5 /pet/ dana od dana uplate kupoprodajne cijene.

6.3.Kupac snosi sve troškove vezane za kupljenu ALU-stolariju (npr. transport, porezi i sl.).

6.4. Ukoliko kupac ne uplati utvrđeni iznos kupoprodajne cijene ili ne pristupi zaključivanju kupoprodajnog ugovora u ostavljenom roku, smatraće se da je odustao od kupovine i zaključenje kupoprodajnog ugovora ponudiće se sljedećem najpovoljnijem ponuđaču.

 

7. DODATNE INFORMACIJE

7.1. Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde zadržava pravo da prihvati ili odbije ponude, obustavi ili poništi prodaju ALU-stolarije po ovom Javnom pozivu u bilo kojoj fazi postupka, sve do momenta uplate kupoprodajne cijene.

7.2. Ovaj Javni poziv se objavljuje na službenoj web-stranici Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (www.bpkg.gov.ba ) i na službenoj oglasnoj ploči u zgradi Vlade Bosansko- podrinjskog kantona Goražde.

 

VLADA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: