Prodaja poluprikolice KOGEL, SCHMITZ, SCHWARTZMILLER i MAN tegljača

Datum objave:26.02.2021. 08:55 / Izvor: Dnevni list, 26.02.2021.

„ZOGIĆ" d.o.o. Mostar - u stečaju, godine

ID broj: 4227382830007 Čule bb. 88000 Mostar

 

Broj: 58 0 St 218199 20 St

Mostar, 27.02.2021 god.

 

Na osnovu člana 101.102. i 103 Zakona o stečajnom postupku (« službene novine F BiH » br. 29/03.32/04 i 42/06), Odluke skupštine povjerilaca od 31.12.2020. godine i Odluke Odora povjerilaca od 18.02.2021. godine Stečajni upravnik stečajnog dužnika, u drugom krugu prodaje, objavljuje

 

OGLAS

za prodaju pokretne imovine

 

1.  Poluprikolica KOGEL, tip SN 24/P100, broj VVK0SNOO2420799044, nosivost 25.990 kg, 3 osovine, 2002 g. Početna cijena 5.8420,80 KM.

2.            MAN, tip TGA01/TGX 18.440, 4X2 BLS, broj WMA06XZZ68W149668, BC- Tegljač, 10.518 CCm, 324 kW, EEV, 10.350 kg, boja zelena,

2011 g., 889.876 km. Početna cijena 23.638,91 KM.

3.            Poluprikolica SCHMITZ, tip S02/0, broj WSM000000003018776, nosivost 27.740 kg, 3 osovine, 2005 g. Početna cijena 5.668,28 KM.

4.            MAN, tip 06X/TGX 18.440 BLS, broj WMA06XZZ78MS17845, BC-TegljaČ, 10.518 Ccm, 324 kW, Euro 5,10.175 kg, boja zelena, 2008 g., 990.965 km. Početna cijena 17.310,29 KM.

5.            Poluprikolica SCHMITZ, tip SKO 24/L-13.4 FP 80/60 PLUS2, broj WSM57480000449825, DA-SG- Spec-Hladnjača., nosivost 24.100 kg. 3 osovine. 2003 godina. Početna cijena 10.472,85 KM.

6.            MAN, tip L 2007.46.001/TGX 18.440, broj WMA06XZZ90W176995, BC-TegljaČ, 10.518 CCm, 324 kW, EEV, 10.350 kg, boja plava, 2012

godina, 544.497 km. Početna cijena 25.872,37 KM.

7.            Poluprikolica SCHWARTZMILLER, tip Sl/O, broj VAVJS1339BD308312, nosivost 25.000 kg, 3 osovine, 2011 g. Početna cijena 11.655.82 KM.

Navedene početne cijene ne uključuju PDV

 

1. Uvid u predmet prodaje zainteresirani kupci mogu obaviti uz prethodnu najavu na tel. +387 061726 079 ili putem e-maila:

2. Pravo učešća u postupku prodaje imovine stečajnog dužnika imaju fizička i pravna lica koja dostave pismenu prijavu najkasnije do 22.03.2021. godine, a ponuđena cijena ne može biti manja od cijene iz oglasa o prodaji.

 

3. Prijava treba sadržavati:

3.1.        podatke o ponuđaču, kopiju identifikacionog dokumenta, kontakt telefon ili e-mail,

3.2.        broj i naziv LOT-a za koji se podnosi ponuda,

3.3.        ponuđenu cijenu,

3.4.        uplatnicu (dokaz) o uplaćenom depozitu,

4. Uz pismenu ponudu na kojoj je naveden LOT za koji se ponuđač prijavljuje, zainteresirani kupci/ponuđači moraju priložiti uplatnicu (dokaz) o uplaćenom depozitu u iznosu od 5% početne vrijednosti a najmanje iznos od 500,00 KM.

6. Depozit se uplaćuje na transakcijski račun: „ZOGIĆ" d.o.o. Mostar - u stečaju, Čule bb, 88000 Mostar, broj 1011500073541483 otvoren kod PRIVREDNE BANKE DD SARAJEVO sa naznakom: osiguranje za učešće u nadmetanju. Depozit se uračunava u prodajnu cijenu.

7. Ponuđač može jednom prijavom ponuditi kupovinu više predmeta prodaje.

8. Redoslijed ponuđača po svakom predmetu prodaje, utvrđivat će se prema redoslijedu prispjelih prijava.

9. Javno otvaranje ponuda i usmeno javno nadmetanje održat će se u prostorijama Agencije „TIPS" d.o.o. Mostar, ul. Maršala Tita bb, 88000 Mostar 25.03.2021. godine u 10,00 sati kojom prilikom ponuđači mogu dostaviti i novu ponudu.

10. Ponude u zatvorenoj koverti dostaviti na adresu agencije „TIPS" d.o.o. Mostar, ul. Maršala Tita bb, 88000 Mostar, sa naznakom za

„ZOGIĆ" d.o.o. Mostar - u stečaju,

Prijava na oglas za prodaju pokretne imovine, ili predati lično na mjestu nadmetanja.

 

Uvjeti prodaje

1. Početna cijena nadmetanja ne može biti manja od cijene naznačene u oglasu. Minimalan iznos povećanja ponude može biti 10% najveće dostavljene ponude.

2. Rang lista ponuđača utvrdit će se prema visini ponuđenog iznosa za pojedinačnu stavku.

3. Ponuđači će o prihvatanju ponude, biti obaviješteni putem telefona ili e-mailom, u roku od sedam dana nakon zatvaranja javnog poziva.

4. Nadmetanje će se izvršiti i ako učestvuje samo jedan učesnik koji ispunjava uslove za učešće u nadmetanju u skladu sa Pravilima prodaje.

5. Kupcem će biti proglašen ponuđač sa najvišom ponuđenom cijenom pod uslovom da je postignuta cijena jednaka ili veća od oglašene prodajne. Ponuđačima koji nisu stekli status kupca, drugog i trećeg najboljeg ponuđača, položeni novac će se vratiti u roku od 5 dana od okončanja javnog nadmetanja.

6. Najbolji ponuđač je obavezan uplatiti prodajnu cijenu u roku od 15 dana od dana javnog nadmetanja.

7. Ugovor o kupoprodaji kupac i stečajni upravnik će zaključiti najkasnije 7 dana po izvršenoj uplati.

8. Ako najpovoljniji ponuđač ne izvrši uplatu i ne zaključi ugovor, smatrat će se daje odustao i gubi pravo na povrat depozita, a kupcem se proglašava slijedeći najpovoljniji ponuđač koji je učestvovao u postupku prodaje. Ako ni drugi ponuđač ne ispuni uslove, kupcem se smatra treći po redu najbolji ponuđač.

9. Primopredaja imovine izvršit će se u roku od 3 dana nakon zaključivanja ugovora, osim ako se stranke drugačije ne dogovore.

10. Poreze i druge troškove u vezi sa prodajom snose kupci (uključujući PDV koji se plaća zajedno sa uplatom postignute cijene).

11. Kupcu ne pripadaju prava po osnovu odgovornosti zbog nedostataka stvari.

12. Stečajni upravnik zadržava pravo odgoditi prodaju ili poništiti oglas bez navođenja razloga i bilo kakvih obavještenja.

 

STEČAJNI UPRAVNIK

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: