Prodaja pomoćne i stambene zgrade sa dvorištem (k.o. Bijeljina 2)

Datum objave: 25.12.2019. 11:35 / Izvor: Pravosudje.ba, 25.12.2019.

Prodaja stam. zgrade sa dvorištem...(k.o. Bijeljina 2)

25.12.2019.

 

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA

OSNOVNI SUD U BIJELJINI

 

Broj: 80 0 I 103265 19 I

Bijeljina , 24.12.2019. godine

 

OSNOVNI SUD U BIJELJINI, sudija Smiljka Dević , u izvršnom postupku tražioca izvršenja Sadik Islamović, sin Ibrahima, iz Tuzle, ul. Amira Dedića br. 17, Islamović Suada, kći Ibrahima iz Tuzle, ul. Stupine B-9, ulaz II, stan br. 12, Islamović Senija, kći Ibrahima, iz Tuzle, ul. Stupine B-9, II ulaz, stan  br. 12 i Islamović Subhija, iz Novog Beograda, Bulevar Arsenija Čarnojevića br. 39/38, svi zastupani po punomoćniku Veri Medan , advokatu iz Bijeljine,  protiv izvršenika Sadika Islamović  kći Huse, iz Bijeljine, ul. Dimitrija Tucovića br. 47 i Islamović Amir, sin Huse, iz Bijeljine, ul. Dimitrija Tucovića br. 47, radi novčanog potraživanja, v.sp. 5.780,00 KM, dana  24.12.2019.godine , donosi slijedeći

 

 

Z A K LJ U Č A K
- o prvom ročištu za prodaju nepokretnosti –

 

 

Određuje se prvo ročište za javnu prodaju nepokretnih stvari izvršenika Islamović Sadike i Islamović Amira označenih kao:

 

- kč br.2989/0 u naravi pomoćna zgrada površine 18 m2 , stambena zgrada površine 90 m2 i dvorište površine 384 m2 upisane u zk uložak br.1514 k.o Bijeljina 2 kao trajno pravo korištenja izvršenika sa djelom 4/24.

 

Prodaja će se obaviti putem usmenog i javnog nadmetanja u zgradi ovog Suda, kancelarija broj 49  na dan  30.01.2020.godine u 12,00 časova.

Konstatuje se da je tržišna vrijednost nekretnina iz tač. I ovog Zaključka, utvrđena u iznosu od  22.366,66 KM.  

 

Na prvom ročištu za prodaju nekretnine iz tač. I ovog Zaključka, iste se ne mogu prodati ispod ½ utvrđene vrijednosti.

 

Na javnoj prodaji mogu učestvovati sva fizička i pravna lica osim lica navedenih u  čl. 88 Zakona o izvršnom postupku ( Sl. glasnik RS br. 59/03 ), uz uvjet da prije ročišta za prodaju na ime osiguranja polože iznos od 1/10 od utvrđene vrijednosti nekretnine, s tim što ne može iznositi više od 10.000,00 KM.

Osiguranje se polaže na Račun posebnih namjena – Depozitni račun osnovnih sudova: žiro račun broj 562 – 099 – 8130145898 otvoren kod NLB banke a.d. Banja Luka,  vrsta prihoda 223 171, opština 005, budžetska organizacija 10670001 s pozivom na broj predmeta.

Dokaz o uplati predujmljenih sredstava, uz oznaku broja spisa, priložiti sudu najkasnije prije početka zakazanog ročišta.Tražilac izvršenja po čijem prijedlogu je određeno izvršenje, nije dužan dati osiguranje kao i nosioci prava upisanih u zemljišnoj knjizi koja prestaju prodajom nepokretnosti, ako njihova potraživanje dostižu iznos osiguranja.

Kupac sa najvišom ponudom plaća ukupnu prodajnu cijenu umanjenu za položeno osiguranje, koju je dužan uplatiti na Račun posebnih namjena – Depozitni račun osnovnih sudova: žiro račun broj 562 – 099 – 8130145898 otvoren kod NLB banke a.d. Banja Luka,  vrsta prihoda 223 171, opština 005, budžetska organizacija 10670001 s pozivom na broj predmeta  u roku od 30 dana nakon održane javne prodaje. Kupac je dužan platiti porez na promet nekretnina i taksu u vezi sa prodajom, ukoliko se stranke drugačije ne dogovore.

 Ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena, osim za tri najpovoljnija ponuđača, vratit će se osiguranje odmah nakon zaključenja javnog nadmetanja. U slučaju da sva tri najpovoljnija ponuđača ne ispune svoje obaveze, sud će oglasiti da ročište nije uspjelo i zakazati novu prodaju. Iz položenog osiguranja namiriti će se troškovi nove prodaje.

 

Ovaj zaključak objaviti će se na sudskoj oglasnoj tabli. Stranka može o svom trošku objaviti zaključak o prodaji u sredstvima javnog informisanja, odnosno da o zaključku obavijesti lica koja se bave posredovanjem u prodaji nepokretnosti.

Stranke se mogu sporazumjeti da se prodaja navedene nekretnine izvrši i neposrednom  nagodbom do otvaranja ročišta za javno nadmetanje.

 

Pouka o pravnom lijeku:                                                  Sudija

Protiv ovog zaključka nije dozvoljen pravni lijek.                     Smiljka Dević                                                                                                                                                                

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: