Prodaja poslovne zgrade i zemljišta u Mostaru i poslovnog prostora u Doljanima, općina Jablanica

Datum objave: 10.01.2020. 09:15 / Izvor: Večernji List, 10.01.2020.

J.P. „ŠUME HERCEG-BOSNE" d.o.o. Mostar, u stečaju

Stečajni upravitelj

Broj: 58 0 St 17589717 St

MOSTAR

 

Na temelju članka 101 Zakona o stečajnom postupku F BiH i Odluke Odbora povjeritelja od 09.11.1919.godine i Ovlasti PU F BiH Kantonalni porezni ured Mostar, Odsjek za prinudnu naplatu od 10.06.2019. godine, Stečajni upravitelj Stečajnog dužnika J.P. „ŠUME HERCEG-BOSNE" d.o.o. Mostar u stečaju objavljuje slijedeći

 

OGLAS O PRODAJI

Imovine Stečajnog dužnika J.P. „ŠUME HERCEG-BOSNE" d.o.o. Mostar, u stečaju

 

I PREDMET PRODAJE I CIJENA

1. Poslovna zgrada i zemljište u Mostaru, površine 518,41 izgrađena na k.č. 928/2, z.k. uložak 7230 k.o. Sp Mostar, površina zemljišta 1.495 m2, vlasništvo i posjed Stečajnog dužnika J.P. „ŠUME HERCEG- BOSNE" d.o.o. Mostar, u stečaju 1/1, procijene vrijednosti 2.040.831,60 KM, početna cijena DRUGE prodaje 1.420.000,00 KM.

2. Poslovni prostor u poslovnoj zgradi u Doljanima, Općina Jablanica, k.č. 1417/2, površine 17 m2, etažiran, vlasništvo i posjed Stečajnog dužnika, procijenjene vrijednosti 8.712,60 KM, početna cijena TREĆE prodaje iznosi 5.000,00 KM.

 

II NAČIN I UVJETI PRODAJE

Prodaja će se provesti prikupljanjem pismenih ponuda koje se dostavljaju poštom preporučeno na adresu stečajnog upravitelja - Milka Musa, Ul. K. Tomislava 19, 8800 MOSTAR, s naznakom PONUDA - NE OTVARAJ.

Rok za podnošenje ponuda iznosi 30 dana od dana objavljivanja oglasa o prodaji u dnevnom tisku Večernji list (VEČERNJI LIST BH d.o.o. Mostar).

Pravo učešća u postupku prodaje imaju sve pravne i fizičke osobe koje blagovremeno dostave ponudu i potvrdu uplate na ime osiguranja učešća u prodaji za poslovnu zgradu i zemljište u Mostaru iznos od 10.000,00, a za poslovni prostor u Doljanima Općina Jablanica iznos od 200,00 KM, na transakcijski račun Stečajnog dužnika J.P. „ŠUME HERCEG-BOSNE" d.o.o. Mostar, u stečaju broj: 3381302247449752 kod UniCredit Bank DD Mostar najdalje do dana isteka roka za podnošenje prijava.

Postupak prodaje će se provesti i ako se na oglas javi samo jedan ponuđač koji ispunjava uvjete prodaje. Kupcem će biti proglašen ponuđač koji ponudi najvišu cijenu.

Ukoliko najbolji ponuđač blagovremeno ne uplati kupoprodajnu cijenu, kupcem će biti proglašen drugi najbolji ponuđač.

Kupcu će iznos uplaćenog osiguranja biti uračunat u cijenu, a ponuđačima čija ponuda ne bude prihvaćena, vraćen u roku od tri dana od zaključenja prodaje.

Kupac kupuje nekretnine koje su predmet prodaje u stanju viđeno-kupljeno tako da prodavatelj ne odgovara za eventualne naknadno utvrđene nedostatke na predmetima prodaje. Otvaranje ponuda će se obaviti dana utorak 18.02.2020. godine u 10 sati u Mostaru, Ul K.Tomislava 55 (Odvjetnički ured K. Zovko).

Kupac koji ponudi najvišu cijenu dužan je uplatu na transakcijski račun Stečajnog dužnika J.P. „ŠUME HERCEG BOSNE" d.o.o. Mostar, u stečaju izvršiti u roku od 30 dana od dana proglašenja kupcem. Ukoliko ponuđač'koji bude proglašen kupcem ne uplati kupoprodajnu cijenu u roku od 30 dana od dana proglašenja kupcem gubi pravo na povrat uplaćenog iznosa osiguranja. Sve poreze i druge obveze proistekle iz kupoprodaje snosi kupac.

Uvođenje kupca u posjed će se provesti u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja Rješenja o dosudi.

Ukoliko kupac iz eventualno nastalih propusta ili smetnji na strani prodavatelja ne uspije izvršiti uknjižbu prava vlasništva na predmetnim nekretninama u zemljišne knjige u roku od 60 dana od dana pravosnažnosti Rješenja o dosudi, prodavatelj se obvezuje, po predočenju dokumentacije o nemogućnosti upisa vlasništva, vratiti kupcu cjelokupan uplaćeni iznos kupoprodajne cijene. Dokumentacija o vlasništvu i procjeni vrijednosti nekretnina izvršene od strane ovlaštenog sudskog vještaka mogu se razgledati dogovorno pozivom na broj: 063 482 513.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: