Prodaja poslovne zgrade u privredi i zemljišta uz privrednu zgradu u KO Zavidovići, poslovnog prostora u KO Vitez, zemljišta u KO Ljubogošta...

Datum objave: 21.12.2019. 10:17 / Izvor: Oslobođenje, 21.12.2019.

U skladu sa članom 25. i 51., a u vezi sa članom 101.102.108. i 29. Zakona o stečajnom postupku (SI. novine FBiH broj: 29/03,32/04, 42/06,52/18). te Odluke odbora povjerilaca stečajnog dužnika broj: OP-72-I1/19 od 21.11.2019. godine u predmetu broj: 43 0 St 040825 10 St Općinski sud u Zenici, Stečajni upravnik IP "Krivaja" d.o.o. Zavidovići u stečaju oglašava:

 

JAVNU PRODAJU

nekretnina stečajnog dužnika

 

1. Zakazuje se prodaja javnim usmenim nademetanjem za dan 24.01. ( petak) 2020. godine u 11.00 sati u Upravnoj zgradi "Vila". Radnička bb. Zavidovići

2. Predmet prodaje - nekretnine stečajnog dužnika po lotovima kao organizaciono - tehnološkim cjelinama, kako slijedi:

 

1. PREDMET PRODAJE-nekretnine stečajnog dužnika

1.1. Parcele zemljišta. Izvod iz posjedovnog lista broj 1106K.O. Zavidovići, Zemljišnoknjižni izvadak, K.O. Zavidovići, ZKU broj 49

LOT 5. - Početna cijena prodaje 409.115,52 KM bez poreza PILANA, poslovna zgrada u privredi, zemljište uz privrednu zgradu KČ 321/40, Poslovna zgrada u privredi, 3552 m2, KO Zavidovići KČ 321/40, Zemljište uz privrednu zgradu, 394 m2, KO Zavidovići KČ 321/40, Zemljište uz privrednu zgradu, 60 m2, KO Zavidovići

Pravo služnosti na pristupni put K.Č. 321/6 koji izlazi na glavnu ulicu označenu sa KČ 1737/1 koja se nastavlja u pravcu sjevera u dužini od 205 m, nakon 160 m koji na raskrsnici skreće ulijevo u pravcu zapada na dužini K.Č. 321/9, K.Č. 321/37, K.Č. 321/38, K.Č. 321/39, K.Č. 321/40.

1.2. Parcele zemljišta. Zemljišno knjižni izvadak K.O. VITEZ, ZKU 1611

LOT 9. Početna cijena prodaje 26.393,58 KM bez poreza

K.Č. 1019/5, k.o. Vitez, ul. Petra Savičića bb, poslovni prostor, površine 39,63m2

13. Parcele zemljišta. List nepokretnosu, broj 400/3 K.O. L1UBOGOŠTA; List nepokretnosti, broj 1444/1 K.O. PALE. LOT 11. PALE Početna cijena prodaje 278.297,76 KM bez poreza

K.Č. 2827/1, livada 4.klase, 15.625,00 m2, KO LJUBOGOŠTA, Početna cijena 81.250,00 KM

K.Č. 2827/4, livada 4.klase, 519,00 m2, KO LJUBOGOŠTA, Početna cijena 2.698.80KM

K.Č. 2827/5, livada 4.klase, 398,00 m2, KO LJUBOGOŠTA, Početna cijena 2.069.60KM

K.Č. 2827/7, livada 4.klase, 185,OOm3 KO LJUBOGOŠTA, Početna cijena 962.00KM

K.Č. 2836. livada 4.klase, 3.978,00 m2 KO LJUBOGOŠTA, Početna cijena 20.685.60KM

K.Č. 710, šuma 4.klase, 542,00 m2, KO PALE, Početna cijena 1.691,04KM

K.Č. 736/2, pašnjak 3.klase, 87,00 m2 KO PALE, Početna cijena 452.40KM

K.Č. 737/1, pašnjak 3.klase, 6.097,00 m2, KO PALE, Početna-cijena 31.704.40KM

K.Č. 737/2, pašnjak 3.klase, 102,00 m2, KO PALE, Početna cijena 530.40KM

K.Č. 737/3, nekategorisani put, 161,00 m2, KO PALE, Početna cijena 837,20 KM

K.Č. 737/5, pašnjak 3.klase, 60,00 m2, KO PALE, Početna cijena 312,00 KM

K.Č. 738, pašnjak 3.1dase, 2.698,00 m2, KO PALE, Početna cijena 14.029.60KM

K.Č. 739, šuma 2.klase, 21.711,00 m2 KO PALE, Početna cijena 67.738,32KM

K.Č. 740/1, pašnjak 3.klase, 10.239,00 m2 KO PALE, Početna cijena 53.242.80KM

K.Č. 740/3, pašnjak 3.klase, 2,00 m2 KO PALE, Početna cijena 10,40 KM

K.Č. 740/4, pašnjak 3.klase, 16,00 m2 KO PALE, Početna cijena 83.20KM

Identifikacija oglašene imovine za LOT 5, LOT9 i LOT 10, prema Nalazima i mišljenju, urađenom od strane stalnog sudskog vještaka arhitektonske struke, Fahrudin Delić, broj: 855-F-2018-500 od 30.05.2018. godine, broj 131 -F-2019-766 od 01.07,2019. godine,, broj: 90-F-2017-397 od 03.11.2017. godine.

 

2. UVJETI I NAČIN PRODAJE

2.1. Navedena nepokretna imovina "PILANA" LOT, 5. nad kojim je utvrđeno razlučno pravo, LOT 9 poslovni prostor u Vitezu.. LOT 11 nekretnine na K.O. LJUBOGOŠTA i K.O. PALE prodaje se kako je navedeno u Oglasu po lotovima pojedinačno, u pravnom i fizičkom stanju na dan prodaje-

2.2. Usmeno javno nadmetanje održat će se i ako na njemu učestvuje samo jedan učesnik koji ispunjava ostale Zakonom propisane uslove.

2.3 Pravo učešća u nadmetanju imaju sva domaća i inozemna fizička i pravna lica sa dokumentacijom koja ih identifikuje i izvršenom uplatom depozita  u iznosu od 10% od početne prodajne cijene imovne iz ovog oglasa na transakcione račune dužnika broj: 141-306-53200041-52 kod Bosna Bank International DO Sarajevo do početka prodaje.

2.5  Sve nekretnine se prodaju bez pokretnina, sa rokom predaje nakon isteka roka od 60 dana od dana prodaje.

2.6. Cijena postignuta na javnom nadmetanju je cijena bez Poreza na promet nekretmna. plaćanje poreza i sve ostale troškove snosi kupac.

2.7. Imovina se prodaje po principu "viđeno-kupljeno", te se naknadne reklamacije po bilo kom osnovu ne mogu uvažavati.

2.8. Najpovoljniji ponuđač je dužan uplatiti cjelokupni iznos u roku od 30 dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora osim ako se nagodbom postigne drugi rok i za to da saglasnost Odbor povjerilaca. Uplaćeni depozit je garancija za isplatu ukupne kupoprodajne cijene i ukoliko kupac ne ispoštuje uslove ugovora gubi pravo na uplaćeni depozit u cjelini.

2.9. Prva najpovoljnija ponuda se proglašava za kupca.

2.10. Ponuđačima koji na javnom nadmetanju nisu stekli status kupca, položeni novac će se vratiti u roku 10 dana od dana okončanja javnog nadmetanja.

2.11. Prije početka nadmetanja stečajni upravnik će objaviti visinu iznosa nadmetanja za svaki lot pojedinačno.

2.12. Prodavač može odustati od prodaje imovine, kao i odabrani ponuđači od kupovine do zaključenja kupoprodajnog ugovora.

2.13. Imovina koja je predmet prodaje može se pogledati i dobiti sve informacije svakim radnim danom u vremenu od 09:00 h do 15:00 h u sjedištu stečajnog dužnika i na telefon broj: 00387 32 877-874.

 

STEČAJNI UPRAVNIK

Dr. sc Hamdija Muratović

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: