Prodaja poslovne zgrade, zemljišta i poslovnog prostora koji se nalaze u urbanom naselju Općine Novi Grad u Sarajevu

Datum objave: 23.06.2017. 09:28 / Izvor: Oslobođenje, 23.06.2017.

KRAS d.d. Sarajevo - u stečaju

R. Abazovića br. 1

SARAJEVO

Stečajni upravnik

Sarajevo, 23. 6. 2017. godine

Na osnovu članova 101, 102. i 103. Zakona o stečajnom postupku (Sl. novine FBiH, br. 29/03,32/04 i 42/06, odlu- ke Skupštine povjerilaca donesene na izvještajnom ročištu 27.2.2015. i odluke Odbora povjerilaca sa sjednice održane 29. 5. 2017. godine, stečajni upravnik o b j a v lj u je

O G L A S

za prodaju nepokretne imovine Kras d.d. Sarajevo - u stečaju metodom zatvorenih koverti

I. PREDMET PRODAJE

Nekretnine - poslovna zgrada i zemljište, i poslovni prostor

1. Predmetne nekretnine se nalaze u urbanom naselju Općine Novi Grad u Sarajevu, u ulici Radenka Abazovi- ća br. 1 u vlasništvu preduzeća "Kras" d.d. Sarajevo - u stečaju. Površina izgrađene poslovne zgrade iznosi 1.740 m2, na parceli ukupne površine 2.350 m2. Na osnovu usvojenog Regulacionionog plana Općine No- vi Grad Sarajevo na predmetnom lokalitetu je planirana gradnja stambeno-poslovnog objeka PoP+6, koji po- sjeduje kompletnu infrastrukturu za budući objekat /voda, struja, kanalizacija, plin, telefon i dr./.

II. CIJENA

1. Početna prodajna cijena poslovne zgrade i zemljišta iznosi 2.444.610,00 KM. Imovina se ne može prodavati ispod te cijene.

III. OSTALI USLOVI PRODAJE

1. Nekretnine se prodaju u pravnom i fizičkom stanju na dan prodaje.

2. Prodaja imovine izvršit će se metodom zatvorenih koverti.

3. Uslovi prodaje:

- prodaja predmetne imovine izvršit će se i ako u njemu učestvuje samojedan podnosilac prijave koji ispunjava ostale zakonom propisane uslove,

- pravo učešća u nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica, koja zaključno sa 30.6.2017. god. dostave pisane ponude na adresu prodavca, svakim radnim danom od 9 do 14 h, a najkasnije do 30.6.2017. god. do 11 sati.

- otvaranje pristiglih ponuda uz prisustvo ponudača i proglašenje pobjednika odižat će se 30. 6. 2017. godine u 11.15 sati u prostorijama prodavca, ul. R. Abazovića br. 1, Sarajevo,

- pravo učešća imaju samo kupci koji izvrše polog novčanih sredstava u visini 30.000,00 KM,

- upiatu izvršiti na depozitini račun prodavca Kras d.d. - u stečaju broj: 1020500000116786 otvoren kod Uni- on banke d.d. Sarajevo sa naznakom "Osiguranje za učešće u javnom nadmetanju", s tim da sredstva budu evidentirana na izvodu Prodavca na dan 29.06.2017.godine,

- pismene prijave i dokaze o uplati dostaviti na adresu Kras d.d. u stečaju, ul. R. Abazovića br. 1 Sarajevo - lično,

- prijave dostavljene poštom neće biti uzete u razmatranje,

- podnosioci prijave koji ne uplate osiguranje nemaju pravo učestvovati u nadmetanju,

- kupcu će uplaćeno osiguranje biti uračunato u cijenu, a ostalim učesnicima će biti vraćeno u roku od 5 (pet) dana od dana održavanja nadmetanja,

- najpovoljniji ponuđač je dužan sklopiti kupoprodajni ugovor i uplatiti cjelokupni iznos kupoprodajne cijene u roku od 20 dana računajući od dana prodaje,

- ukoliko prvoplasirani kupac ne uplati ponuđenu cijenu u predviđenom roku, gubi pravo na povrat uplaćenog osiguranja, a kupcem se proglašava slijedeći najpovoljniji ponuđač koji je učestvovao u postupku prodaje,

- kupac snosi sve troškove koji terete kupoprodaju,

- nakon uplate kupoprodajnog iznosa u cijelosti, kupac će se uvesti u posjed po ovjeri kupoprodajnog ugo- vora kod notara, u roku od 30 dana,

- strana fizička i pravna lica kao ponuđači mogu steći pravo vlasništva na nekretninama u BiH, na način i pod uslovima utvrđenim zakonom,

- imovina se prodaje po principu "viđeno-kupljeno" te se naknadne reklamacije po bilo kom osnovu neće uvažavati,

- sve informacije i obavještenja u vezi kupovine i pregleda predmeta prodaje mogu se dobiti na brojeve telefona ++387 33 712 185 i ++387 062 334 048 svakim radnim danom od 9 do 14 sati.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: