Prodaja poslovnih objekata u privredi i pripadajućeg zemljišta u selu Lišnja, opština Prnjavor

Datum objave: 10.02.2021. 08:36 / Izvor: Nezavisne novine, 10.02.2021.

Na osnovu člana 39. i 43. Statuta „Sberbank" a.d. Banja Luka, člana 2. stav 1. Poslovnika o radu Uprave „Sberbank" a.d. Banja Luka i Odluke Uprave Banke broj 1000-2731/21 od 03.02.2021. godine, Sberbank a.d. Banja Luka objavljuje

 

JAVNI POZIV

za prikupljanje ponuda za prodaju nekretnina u vlasništvu „Sberbank" a.d. Banja Luka

 

Predmet prodaje su poslovni objekat u privredi i pripadajuće zemljište, koji se nalaze u selu Lišnja, opština Prnjavor upisani u ZK izvadak br. 363 na parceli označenoj kao k.č. 957/45 označeni kao privredna zgrada i ekonomsko dvorište K.O. Lišnja po starom premjeru što odgovara upisu u Posjedovni list broj 1101/1па parceli 908/6 KO Lišnja po novom premjeru. Objekat je građen u periodu od 2003 do 2005. godine. Gabaritne dimnzije objekta su 20,38x11,25 m + 37,20x15,50 m + 20,38x12,55 m (terasa na tlu) spratnosti Su+Pr+1. Bruto površina objekta je: suteren 62,00 m2, prizemlje 805,55 m2 i sprat 210,80 m2 a ukupna korisna površina je 936,96 m2. Ukupna površina pripadajuće zemljišne parcele je 1.520,00 m2. Objekat je kompletno završen a plato objekta asvaltiran.  

 

Nekretnine se prodaju kao cjelina po principu „viđeno-kupljeno" bez naknadnih prigovora i žalbi koje se odnose na predmet prodaje.

Početna prodajna cijena iznosi 399.000,00 KM.

Ponude se dostavljaju u pisanoj formi putem pošte, preporučenom pošiljkom u zatvorenoj koverti uz naznaku „Ne otvaraj-oglas za prodaju nekretnina" na adresu: „Sberbank" a.d. Banja Luka, Jevrejska 71, Banja Luka ili na protokol Banke na istoj adresi u roku od 14 kalendarskih dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnom listu.

Ponuda obavezno mora sadržavati:

• Osnovne podatke:

- za fizička lica: ime i prezime, adresu stanovanja, kontakt-telefon i kopiju lične karte;

- za pravna lica: naziv i sjedište, kontakt-telefon i kopiju rješenja za registraciju i JIB; i

• Iznos cijene koja se nudi.

Ponude koje nisu u skladu sa navedenim uslovima ili stignu nakon isteka roka iz ovoga oglasa neće se razmatrati i smatraće se nevažećim.

Kriterijum za odabir najpovoljnije ponude je najveća ponuđena cijena. U slučaju istih ponuđenih cijena svi ponuđači sa identičnim ponudama biće pozvani da dostave dopunjenu ponudu.

Kupac je dužan u roku od 15 dana od dana prijema odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuđača sklopiti kupoprodajni ugovor. Sve troškove u vezi sa prenosom vlasništva nekretnina snosiće kupac.

Sve dodatne informacije o imovini koja je predmet prodaje mogu se dobiti svakog radnog dana od 08h do 16h putem telefona broj: 051/242-205 ili e-maila: prodaja.imovine@sberbankbl.ba a imovina se može pogledati u dogovoru sa službenim licima Banke.

Banka zadržava pravo da prihvati ili ne prihvati bilo koju ponudu bez posebnog obrazloženja.

O rezultatima oglasa ponuđači će biti obaviješteni pismeno putem pošte.

Oglas o prodaji biće objavljen i na internet stranici Banke.

 

SBERBANK a.d. Banja Luka

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: