Prodaja poslovnih zgrada u privredi i zemljišta Topuzovo polje, KO Kraljevac

Datum objave: 11.02.2021. 09:34 / Izvor: Dnevni list, 11.02.2021.

DD TI ,,VITEX„ Visoko (U STEČAJU)

Kakanjska 4.71300 VISOKO

 

Na osnovu člana 99. stava 2., te članova 101. i 102. Zakona o stečajnom postupku (Službene novine Federacije BiH broj: 29/03,32/04, 42/06 i 52/18), a temeljem Odluke Skupštine povjerilaca o načinu unovčavanja stečajne mase (tačka 2.) sa izvještajnog ročišta održanog pred Općinskim sudom Zenica dana 05.06.20l8.godine, onog dijela imovine (stečajne mase) firme DD TI ,,VITEX„ Visoko (u stečaju) (u daljem tekstu: stečajni dužnik) koje neće biti neophodne stečajnom dužniku u nastavku poslovanja i Odluke Odbora povjerilaca od dana 21.01.2021.godine, stečajni upravnik ovim putem upućuje javni  

 

OGLAS

o prodaji imovine firme DD TI ,,VITEX„ Visoko (u stečaju) koje neće biti neophodne stečajnom dužniku u nastavku poslovanja

PREDMET PRODAJE:

1. Nekretnine:

R.B

VRSTA NEKRETNINE

OZNAKA

PROCJENJENA VRIJEDNOST (U KM)

1

Topuzovo polje

Poslovna zgrada u privredi površine I721m2 Topuzovo polje

Zemljište uz privrednu zgradu površine 1365m2

ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 805/27. KO Kraljevac, udio l/l vlasništvo ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 805/67. KO Kraljevac, udio 1/1vlasništvo

2.028.300,23

2

Topuzovo polje

Poslovna zgrada u privredi površine 115m2 Topuzovo polje

Zemljište uz privrednu zgradu površine 1580m2

ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 805/28. KO Kraljevac, udio l/l vlasništvo ZK uložak broj: 216. k.č. 805/73. KO Kraljevac, udio 1/1vlasništvo

672.259,20

3

Topuzovo polje

Zemljište uz privrednu zgradu površine 151m2 Topuzovo polje

Zemljište uz privrednu zgradu površine 46m2

ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 805/70. KO Kraljevac, udio 1/1 vlasništvo ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 805/71. KO Kraljevac, udio 1/1 vlasništvo

16.351,00

4

Topuzovo polje

Zemljište uz privrednu zgradu površine 3168m2

ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 805/85. KO Kraljevac, udio 1/1 vlasništvo

950.400,00

5

Topuzovo polje

Zemljište uz privrednu zgradu površine I500m2

ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 805/86. KO Kraljevac, udio l/l vlasništvo

450.000,00

6

Topuzovo polje

Poslovna zgrada u privredi izgrađena na k.č. 805/22

Etažirana

2.637.410,62

6-1

Topuzovo polje

Zemljište uz privrednu zgradu površine 806m2

ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 805/66. KO Kraljevac, udio 1/1 vlasništvo

66.898,00

 

Poslovna zgrada u privredi izgrađena na k.č. 805/22 etažirana na sljedeće etažne dijelove:

1. Poslovni prostor u privredi površine 526m2 upisan u ZK uložak broj: 1583. k.č. 805/22E.ST-1. KO Kraljevac

2. Pomoćni poslovni prostor u privredi površine 76m2 upisan u ZK uložak broj: 1584. k.č. broj: 805/22E.ST-2. KO Kraljevac,

3. Pomoćni poslovni prostor u privredi površine 72m2 upisan u ZK uložak broj: 1585. k.č. broj: 805/22E.ST-3. KO Kraljevac,

4. Poslovni prostor u privredi površine 79lm2 upisan u ZK uložak broj: 1586. k.č. broj:805/22E.ST-4. KO Kraljevac,

5. Pomoćni poslovni prostor u privredi površine 25m2 upisan u ZK uložak broj: 1587. k.č. broj:805/22E.ST-5. KO Kraljevac,

6. Poslovni prostor u privredi površine 268m2 upisan u ZK uložak broj: 1588. k.č. broj:805/22E.ST-6. KO Kraljevac, (Ugovor o zakupu dio skladišta 132m2 zaključen do pravosnažnosti rješenja o dosudi)

7. Pomoćni poslovni prostor u privredi površine 69m2 upisan u ZK uložak broj: 1589. k.č. broj:805/22E.ST-7. KO Kraljevac,

8. Pomoćni poslovni prostor u privredi površine 33m2 upisan u ZK uložak broj: 1590. k.č. broj:805/22E.PR-1. KO Kraljevac,

9. Poslovni prostor u privredi površine 135m2 upisan u ZK uložak broj: 1592. k.č. broj:805/22E.PR-3. KO Kraljevac,

10. Pomoćni poslovni prostor u privredi površine 47m2 upisan u ZK uložak broj: 1593. k.č. broj:805/22E.PR-4. KO Kraljevac,

11. Poslovni prostor u privredi površine 985m2 upisan u ZK uložak broj: 1594. k.č. broj:805/22E.PR-5. KO Kraljevac,

12. Pomoćni poslovni prostor u privredi površine 69m2 upisan u ZK uložak broj: 1595. K.č. broj:805/22E.PR-6. KO Kraljevac,

13. Pomoćni poslovni prostor u privredi površine 93m2 upisan u ZK uložak broj: 1596. k.č. broj:805/22El-l. KO Kraljevac,

14. Pomoćni poslovni prostor u privredi površine 69m2 upisan u ZK uložak broj: 1597. k.č. broj:805/22El-2. KO Kraljevac,

15. Poslovni prostor u privredi površine I028m2 upisan u ZK uložak broj: 1598. k.č. broj:805/22El-3. KO Kraljevac,

16. Poslovni prostor u privredi površine 55m2 upisan u ZK uložak broj: 1599. k.č. broj:805/22El-4. KO Kraljevac.

Poslovna zgrada u privredi izgrađena na k.č. 805/22, ista etažirana kako je naprijed navedeno od red.br. 1 do red.br. 16 prodaje se kao cjelina sa procjenjenom tržišnom vrijednošću 2.637.410,62 KM sa zemljištem uz privrednu zgradu u tabeli navedeno pod red.br. 6-1 procjenjene tržišne vrijednosti 66.898,00 KM što iznosi ukupno 2.704.308,62 KM.

 

POSEBNI USLOVI PRODAJE:

1. DD TI ,,VITEX„ Visoko, u stečaju upoznaje kupce da u C Teretnom listu ZK uložak broj: 216 KO Kraljevac upisana su sljedeća stvarna prava:

a. pod rednim brojem «C120» - povlasno dobro označeno kao broj parcele 805/22E.PR-2, K.O. KRALJEVAC, gdje pravo služnosti u sadržaju kako je upisano pod rednim brojem «C120» se odnosi na parcele broj: 805/1,805/66,805/57 i 805/58, sve iz K.O. KRALJEVAC,

b. pod rednim brojem «C155» - povlasno dobro označeno kao broj parcele 805/17, K.O. KRALJEVAC, gdje pravo služnosti u sadržaju kako je upisano pod rednim brojem «C155» se odnosi na parcele broj: 805/1,805/71 i 805/58, sve iz K.O. KRALJEVAC,

c. pod rednim brojem «C242» zk. uloška broj 216 K.O. KRALJEVAC na parcele broj: 805/1,805/8,805/57 i 805/58 (poslužno dobro) uknjiženo je pravo stvarne služnosti kolskog i pješačkog puta cijelom dužinom i širinom tih parcela, u svako doba, nesmetano po ukazanoj potrebi, a u korist svakodobnog vlasnika parcela povlasnog dobra označenih kao 805/22,805/27,805/28,805/66,805/67, 805/70, 805/71, 805/73, 805/85, 805/86, 805/22E.ST-1, 805/22E.ST-2, 805/22E.ST-3, 805/22E.ST-4, 805/22E.ST-5, 805/22E.ST-6,805/22E.ST-7, 805/22E.PR-1, 805/22E.PR-3, 805/22E.PR-4, 805/22E.PR-5, 805/22E.PR-6, 805/22EH, 805/22E1-2, 805/22E1-3, 805/22E1-4, sve iz K.O. KRALJEVAC.

Kupci su dužni i daju svoju neopozivu saglasnost da trpe upis prava stvarne služnosti u korist svakodobnog vlasnika nekretnine ranije upisane, kao i novo zasnivanje prava služnosti za pojedini k.č. na nekretninama koje su predmet prodaje po Oglasima o prodaji imovine (imovina koja predstavljaju proizvodnu cjelinu i koja je predmet ovog oglasa) što će se izvršiti upisom u zemljišne knjige u odgovarajući ZK izvadak radi korištenja iste nesmetano sa podzemnim instalacijama.

2. Za nekretnine upisane u ZK uložak broj 216 KO KRALJEVAC i to k.č. 805/27,805/22E.ST-1,805/22E.ST-2,805/22E.ST-3, 805/22E.

ST-4, 805/22E.ST-5, 805/22E.ST-6, 805/22E.ST-7, 805/22E.PR-1, 805/22E.PR-3, 805/22E.PR-4, 805/22E.PR-5, 805/22E.PR-6, 805/22EH, 805/22E1-2,805/22El-3,805/22E1-4 DD TI ,,VITEX„ Visoko, u stečaju upuznaje kupce da za iste posjeduje zaključen Ugovor o zakupu sa pripadajućim aneksima sa rokom trajanja do pravosnažnosti rješenja o dosudi pojedine katastarske čestice sa Slobodnom zonom VISOKO d.o.o. Visoko (odnosno predmetne katastarske čestice ulaze u obuhvat Slobodne zone Visoko).

Za nekretninu upisanu u ZK uložak broj 216 KO KRALJEVAC i to k.č. 805/22 (etažni dio zgrade-suteren) DD TI ,,VITEX„ Visoko, u stečaju upuznaje kupce da za istu posjeduje zaključen Ugovor o zakupu dio skladišnog prostora 132m2 sa rokom trajanja do pravosnažnosti rješenja o dosudi,

Za nekretninu upisanu u ZK uložak broj 216 KO KRALJEVAC i to k.č. 805/27 DD TI ,,VITEX„ Visoko, u stečaju upuznaje kupce da za istu posjeduje zaključen Ugovor o zakupu dio poslovnog prostora 500m2 sa rokom trajanja do 31.03.2021.godine, odnosno do pravosnažnosti rješenja o dosudi.

 

NAČIN PRODAJE:

Usmeno javno nadmetanje (licitacija), s napomenom da na ovoj licitaciji predmet prodaje neće biti moguće kupiti ispod 1/4 procijenjene vrijednosti. Najpovoljnijim ponuđačem smatrat će se ono lice koje na licitaciji ponudi najveću cijenu uz uslov da mu Odbor povjerilaca naknadno da saglasnost na ponuđenu cijenu, bez koje pismene saglasnosti Odbora povjerilaca se neće proglasiti za kupca, sa kojim pravilom su licitanti upoznati i saglasni. Odbor povjerilaca će u roku od 8 (osam) dana računajući od dana održavanja licitacije donijeti Odluku o davanju saglasnosti na ponudu. Licitacija će se održati i ukoliko se pojavi samo jedan ponuđač. Troškove poreza na promet nekretnina, notara, PDV-a, kao i sve troškove uknjižbe predmeta prodaje snosi isključivo kupac. Predmet prodaje se prodaje po principu “videno-kupljeno” u pravnom i faktičkom stanju, te se naknadne reklamacije i primjedbe po bilo kom osnovu neće uvažavati sa kojim pravilom su licitanti upoznati i saglasni. Nakon proglašenja lica za kupca, stečajni upravnik će rezultate licitacije dostaviti Općinskom sudu Zenica, koji će na osnovu rezultata licitacije donijeti rješenje o dosudi predmeta prodaje kupcu, te o brisanju eventualnih tereta i zabilježbi izvršenja sa predmeta prodaje ili će stečajni upravnik zaključiti ugovor o kupoprodaji nekretnina i zajedno sa rezultatima licitacije dostaviti Općinskom sudu Zenica koji će na osnovu rezultata licitacije donijeti rješenje o brisanju eventualnih tereta na predmetu prodaje i zabilježbi izvršenja sa predmeta prodaje. Predaja predmeta prodaje u posjed će se izvršiti u roku od 8 (osam) dana računajući od dana pravosnažnosti rješenja o dosudi, odnosno pravosnažnosti rješenja o brisanju eventualnih tereta na predmetu prodaje i zabilježbi izvršenja sa predmeta prodaje.

 

MJESTO I VRIJEME PRODAJE:

Usmeno javno nadmetanje (licitacija) predmeta prodaje će se održati u ČETVRTAK 18.03.2021. godine u 10,30 sati na adresi sjedišta firme DD TI ,,VITEX„ Visoko (u stečaju) u Visokom, Kakanjska 4.

 

PRAVO UČEŠĆA:

Pravo učešća imaju svi ponuđači koji na ime depozita željenog predmeta prodaje uplate 10% od procijenjene vrijednosti predmeta prodaje, ali ne više od 10.000,00 KM, na transakcijski račun firme DD TI ,,VITEX„ Visoko (u stečaju) broj: 140-602-11200147*93. koji se vodi kod SBERBANK BH d.d. Uplata mora biti doznačena na račun firme DD TI ,,VITEX„ Visoko (u stečaju) na dan održavanja licitacije, jer će se u protivnom smatrati da uplata depozita nije ni izvršena i u tom slučaju firma DD TI „VITEX,, Visoko (u stečaju) ne snosi nikakve posljedice. Samo lica koja izvrše uplatu predujma na način prethodno naveden mogu prisustvovati licitaciji. Predujmljeni iznos se u slučaju kupovine uračunava u cijenu, a ne vraća se u slučaju odustanka već proglašenog kupca, kada iznos na ime depozita ulazi u stečajnu masu.

 

OSTALE ODREDBE:

Učesniku u licitaciji koji bude proglašen kupcem uplaćeno osiguranje (depozit) se neće vratiti, a isto se uračunava u postignutu kupoprodajnu cijenu. Ukoliko proglašeni kupac odustane od kupovine ili ako ne uplati kupoprodajnu cijenu u roku od 30 dana od dana proglašenja za kupca gubi pravo na povrat uplaćenog osiguranja (depozita), kada iznos na ime depozita ulazi u stečajnu masu. Da li će se u tom slučaju kupcem smatrati lice koje je dalo narednu najveću ponudu (drujjorangirani ponudilac) ili će se licitacija za tu nekretninu proglasiti nevažećom, odlučit će naknadno Odbor povjerilaca voden načelom zaštite i najboljeg unovčanja stečajne mase, sa kojim pravilom su licitanti upoznati i saglasni. Svim ponuđačima, osim za tri najbolja ponuđača, vratit će se depozit u roku od 8 (osam) dana računajući od dana održane licitacije. Ukoliko ponudilac sa najvećom ponudom ne uplati prodajnu cijenu u predviđenom roku, te ukoliko Odbor povjerilaca da saglasnost i proglasi kupcem naredno lice koje je dalo najveću ponudu stečajni upravnik će donijeti Odluku kojom će proglasiti prodaju prema prvorangiranom ponudiocu nevaljanom i novim Odlukom odrediti daje imovina prodata drugom po redu ponudiocu koji treba u roku od 5 (pet) dana od dana prijema Odluke uplatiti prodajnu cijenu. Ukoliko drugi ponudilac ne uplati cijenu u predviđenom roku gubi pravo na povrat uplaćenog depozita, kada iznos na ime depozita ulazi u stečajnu masu. Stečajni upravnik primjenjuje pravila koja se odnose na drugog ponudioca i na trećeg ponudioca. Kada je uplaćena ukupna cijena, položeno osiguranje - depozit se vraća u roku od 3 (tri) dana nakon uplate cijene. U slučaju da nijedan od ponudilaca sa odgovarajućom ponudom ne uplati cijenu, stečajni upravnik će javno objaviti u sredstvima javnog informisanja da predmetna licitacija nije uspjela.

Stečajni upravnik zadržava pravo da bez obrazloženja, a prije otpočinjanja postupka licitacije za konkretan predmet prodaje istu obustavi, sa kojim pravilom su licitanti upoznati i saglasni.

U slučaju remećenja reda i mira ili ometanja licitacije, stečajni upravnik zadržava pravo da takvo lice/lica odstrani sa licitacije, čak i ukoliko je to lice/lica licitant. Stečajni upravnik zadržava pravo da licitaciju prekine u svakom trenutku sve do njenog okončanja. Odbora povjerilaca zadržava pravo da nakon okončanja postupka licitacije istu proglasi neuspjelom, nevažećom, te istu poništi ili proglasi je nevaljanom, a vođen načelom zaštite i najboljeg unovčenja stečajne mase, sa kojim pravilom su licitanti upoznati i saglasni. Stečajni upravnik će na licitaciji obezbijediti prisustvo notara/notarskog pomoćnika koji će voditi zapisnik o licitaciji, kao i obavijestiti Odbor povjerilaca da mogu pojedinačno kao članovi biti prisutni na licitaciji. Svi licitanti su dužni donijeti identifikacione dokumente, odnosno izvode iz sudskog registra ili eventualne punomoći za zastupanje i prezentirati ih stečajnom upravniku na samoj licitaciji radi njihove identifikacije. Svi učesnici licitacije i ostali prisutni su u cijelosti saglasni sa ovim pravilima licitacije i prihvataju ih kao mjerodavne bez ikakvih primjedbi.

Razgledanje predmeta prodaje moguće je svaki radni dan (ponedjeljak-petak) u terminu od 09-13 sati. Kontakt telefon glasi: 061/172-052.

 

Visoko, 10.02.2021. godine  

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: