Prodaja poslovno proizvodnog i skladišnog prostora k.o. Ljusina i kuhinja (izložbeni eksponati)

Datum objave: 19.02.2021. 09:09 / Izvor: Nezavisne novine, 19.02.2021.

LASER doo U Bihać- u Stečaju    

 

Broj: 02-06/2021.

Bihać: 17.02.2021.

 

Na osnovu člana 25. Zakona o stečajnom postupku (»Službene novine Federacije BiH«, broj 29/03,32/04,68/05, 42/06 i 52/18), i Odluka odbora povjerilaca broj 19 i 21 od 15.02.2021. godine donesenih na 6. sjednici Odbora povjerilaca, stečajni upravnik «Laser» d.o.o. Bihać- u stečaju, objavljuje:

 

OGLAS

drugoj prodaji nepokretne i pokretne imovine stečajnog dužnika „Laser" doo Bihać u stečaju

 

PREDMETI PRODAJE;

1.Nepokretna imovina: Poslovno-proizvpdni i skladišni prostor LOT l

2.Pokretna imovina: Trgovačka roba, kuhinjski elementi- izložbeni eksponati LOT 2

 

PRODAJE SE VRŠI KOMBINOVANOM METODOM PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA I USMENIM JAVNIM NADMETANJEM. PONUĐENA CIJENA NE MOŽE BITI NIŽA OD NAVEDENE. PONUDE SA NIŽOM PONUĐENOM CIJENOM BIĆE ODBAČENE KAO NEPRIHVATLJIVE. POKRETNA IMOVINA SE NALAZI U BIVŠEM IZLOŽBENM SALONU LASERA U BANJA LUCI.

-pravo učešća na javnom nadmetanju imaju fizička i pravna lica koja dostave pismene ponude putem pošte ili lično na adresu „Laser" doo Bihać u stečaju, poštanski pretinac 38,77000 Bihać, ili lično na adresu „Poslovna zona Kombiteks" H.Hume bb, Bihać, poslovne prostorije Kombiteksa. u zapečaćenoj koverti sa pečatom i potpisom ponuđača i to najkasnije do 04.03.2021. godine, do 15,00 sati (navedeno podrazumijeva da iste budu fizički dostavljene na naznačenu adresu);

-uz pismenu ponudu na kojoj je naveden naziv ponuđača, LOT za koji se ponuđač prijavljuje i na kojoj je navedena cijena koja ne može da bude niža od cijene navedene u ovom oglasu, zainteresirani kupci/ponudači dužni su priložiti uplatnicu (dokaz) o uplaćenom depozitu od 10.000,00 KM za LOT I, a za LOT II, 500,00 KM,;

-uplatu traženog depozita za predmetni lot treba izvršiti na transakcijski račun „Laser" doo - u stečaju broj: 3385002286023169, otvoren kod UniCredit Bank d.d.;

-otvaranje ponuda i usmeno javno nadmetanje održat će se u prostorijama DD „Kombiteks" Bihać-u stečaju, ul. Hamze Hume bb, dana 05.03.2021. godine, s početkom u 10 sati;

-učesnici u ovoj prodaji (lično ili putem punomoćnika uz ovjerenu punomoć) koji uredno dostave ponude na način kako je definirano u oglasu dužni su, na dan prodaje, prijaviti se u periodu od 9,30 do 10,00 sati komisiji za prodaju, te priložiti istoj odgovarajući identifikacijski dokument, sa kojim stječu pravo učešća na javnoj prodaji te potpisati izjavu o prihvatanju uvjeta prodaje navedenih u ovom oglasu;

-povećanje cijene u toku javnog nadmetanja za LOT l (za nepokretnu imovinu), će biti najmanje 5.000,00 KM, a najviše 10.000,00 KM, a za LOT 2 (za pokretnu imovinu) najmanje 100,00 KM, a najviše 300,00 KM;

-ponuđačima koji na javnom nadmetanju nisu stekli status kupca i drugog ili trećeg najboljeg ponuđača, odnosno koji odustanu od učešća na licitaciji, položeni novac će se vratiti u roku od 7 dana od dana okončanja javnog nadmetanja, umanjen za iznos od 50,00 KM što predstavlja trošakove oglasa, bankarske troškove i si.;

-sve troškove preuzimanja kupljene nepokretne i pokretne imovine, poreze i ostale troškove snosi kupac;

-najpovoljniji ponuđač je dužan uplatiti cjelokupni iznos kupljene nekretnine u roku od 30 dana, a pokretne imovine u roku od 8 dana, računajući od dana prodaje;

-ako najpovoljniji ponuđač ne uplati ukupnu cijenu izlicitirane imovine u naznačenom roku smatra se daje odustao, uplaćeni depozit će mu biti vraćen u roku od 8 dana umanjen za iznos od 500,00 KM , što predstavlja troškove vezane za postupak prodaje, a kupcem se proglašava drugi po redu najpovoljniji ponuđač koji

je učestvovao u postupku prodaje. Ako ni drugi po redu najbolji ponuđač ne uplati kupoprodajnu cijenu u propisanom roku uplaćeni depozit će mu biti vraćen u roku od 8 dana umanjen za iznos od 500,00 KM, što predstavlja troškove vezane za postupak prodaje, a kupcem se proglašava treći po redu najbolji ponuđač. Ako ni treći po redu najbolji ponuđač ne uplati kupoprodajnu cijenu u propisanom roku uplaćeni depozit će mu biti vraćen u roku od 8 dana umanjen za iznos od 500,00 KM, što predstavlja troškove vezane za postupak prodaje, a stečajni upravnik će prodaju proglasiti neuspjelom.

-              imovina koja je predmet prodaje može se pogledati i dobiti sve informacije uz predhodnu najavu na broj 062 048 551 (Sead Toromanović, dipl.ecc) i e-mail ssmlatic@igmail.com.

Bihać, 17.02 .2021.

 

 

Stečajni upravnik dr sci Šefik Smlatić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: