Prodaja poslovno proizvodnog i skladišnog prostora k.o. Ljusina i kuhinja (izložbeni eksponati)

Datum objave: 22.02.2021. 09:52 / Izvor: Unsko-sanske novine, 19.02.2021.

LASER doo u Bihać- u stečaju    

77000 Bihać       

BROJ: 17 0 St 106131 '20 St

Broj:02-OG/2021.

Bihać: 17.02.2021.

 

Na osnovu člana 25. Zakona o stečajnom postupku (»Službene novine Federacije BtH«. broj 2903. 3204. 6805.4206 i 5218). i Odluka odbora povjerilaca broj 19 i 21 od 15.022021.godine donesenih na 6. sjednici Odbora povjerilaca. stečajni upravnik  Laser  d.o.o. Bihać- u stečaju, objavljuje:

 

OGLAS

drugoj prodaji nepokretne i pokretne imovine stečajnog dužnika „Laser" doo Bihać u stečaju

 

PREDMETI PRODAJE:

1. Nepokretna imovina: Poslovno-proizvodni i skladišni prostor LOT 1

2. Pokretna imovina: Trgovačka roba, kuhinjski elementi- izložbeni eksponati LOT 2

 

OPIS PREDMETA PRODAJE SVRSTANOG U LOT BROJ 1

1. Poslovno-proizvodno i skladišni prostor. Ljusina, Bosanska Otoka, KO Ljusina, kč 1315/3; zk uložak 514, po novom i starom katastarskom premjeru, harmonizirano. Objekt 688 m2 (osnova objekta), ekonomsko dvorište 823 m2.

- Površina objekta-prizemlje 31x12,45 +38,16x6,75;

sprat 31x12,45+38,16x6,75

- UKUPNO BRUTO POVRŠINA OBJEKTA: 1.287,00 m2.

POČETNA PRODAJNA CIJENA: 367.000,00 KM

LOT 2

TRGOVAČKA ROBA KUHINJA (2)-IZLOŽBENI EKSPONATI

POČETNA PRODAJNA CIJENA KM

 

U CIJENU JE UKLJUČEN PDV

1.500,00

 

PRODAJE SE VRŠI KOMBINOVANOM METODOM PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA I USMENIM JAVNIM NADMETANJEM. PONUĐENA CIJENA NE MOŽE BITI NIŽA OD NAVEDENE. PONUDE SA NIŽOM PONUĐENOM CIJENOM BIĆE ODBAČENE KAO NEPRIHVATLJIVE. POKRETNA IMOVINA SE NALAZI U BIVŠEM

IZLOŽBENM SALONU LASERA U BANJA LUCI.

- pravo učešća na javnom nadmetanju imaju fizička i pravna lica koja dostave pismene ponude putem pošte ili lično na adresu „Laser" doo Bihać u stečaju, poštanski pretinac 38, 77000 Bihać, ili lično na adresu „Poslovna zona Kombiteks" H. Hume bb, Bihać, poslovne prostorije Kombiteksa. u zapečaćenoj koverti sa pečatom i potpisom ponuđača i to najkasnije do 04.03.2021. godine, do 15,00 sati (navedeno podrazumijeva da iste budu fizički dostavljene na naznačenu adresu);

- uz pismenu ponudu na kojoj je naveden naziv ponuđača, LOT za koji se ponuđač prijavljuje i na kojoj je navedena cijena koja ne može da bude niža od cijene navedene u ovom oglasu, zainteresirani kupci/ponuđači dužni su priložiti uplatnicu (dokaz) o uplaćenom depozitu od 10.000,00 KM za LOT I, a za LOT II, 500,00 KM,;

- uplatu traženog depozita za predmetni lot treba izvršiti na transakcijski račun „Laser" doo - u stečaju broj: 3385002286023169, otvoren kod UniCredit Bank d.d.;

- otvaranje ponuda i usmeno javno nadmetanje održat će se u prostorijama DD „Kombiteks" Bihać-u stečaju, ul. Hamze Hume bb, dana 05.03.2021. godine, s početkom u 10 sati;

- učesnici u ovoj prodaji (lično ili putem punomoćnika uz ovjerenu punomoć) koji uredno dostave ponude na način kako je definirano u oglasu dužni su, na dan prodaje, prijaviti se u periodu od 9,30 do 10,00 sati komisiji za prodaju, te priložiti istoj odgovarajući identi¬fikacijski dokument, sa kojim stječu pravo učešća na javnoj prodaji te potpisati izjavu o prihvatanju uvjeta prodaje navedenih u ovom oglasu;

- povećanje cijene u toku javnog nadmetanja za LOT 1 (za nepokretnu imovinu), će biti najmanje 5.000,00 KM, a najviše 10.000,00 KM, a za LOT 2 (za pokretnu imovinu) naj¬manje 100,00 KM, a najviše 300,00 KM;

- ponuđačima koji na javnom nadmetanju nisu stekli status kupca i drugog ili trećeg najbol¬jeg ponuđača, odnosno koji odustanu od učešća na licitaciji, položeni novac će se vratiti u roku od 7 dana od dana okončanja javnog nadmetanja, umanjen za iznos od 50,00 KM što predstavlja trošakove oglasa, bankarske troškove i si.;

- sve troškove preuzimanja kupljene nepokretne i pokretne imovine, porezei ostale troškove snosi kupac;

- najpovoljniji ponuđač je dužan uplatiti cjelokupni iznos kupljene nekretnine u roku od 30 dana,a pokretne imovine u roku od 8 dana, računajući od dana prodaje;

- ako najpovoljniji ponuđač ne uplati ukupnu cijenu izlicitirane imovine u naznačenom roku smatra se daje odustao, uplaćeni depozit će mu biti vraćen u roku od 8 dana umanjen za iznos od 500,00 KM, što predstavlja troškove vezane za postupak prodaje, a kupcem se proglašava drugi po redunajpovoljniji ponuđač koji je učestvovao u postupku prodaje. Ako ni drugi po redu najbolji ponuđač ne uplati kupoprodajnu cijenu u propisanom rokuuplaćeni depozit će mu biti vraćen u roku od 8 dana umanjenja iznos od 500,00 KM, što predstavlja troškove vezane za postupak prodaje, a kupcem seproglašava treći po redu najbolji ponuđač. Ako ni treći po redu najbolji ponuđač ne uplati kupoprodajnu cijenu u propisanom roku uplaćeni depozit će mu bitivraćen u roku od 8 dana umanjen za iznos od 500,00 KM, što predstavlja troškove vezane za postupak prodaje, a stečajni upravnik će prodaju proglasiti neuspjelom.

- imovina koja je predmet prodaje može se pogledati i dobiti sve informacije uz predhodnu najavu na broj 062 048551 (Sead Toromanović, dipl.ecc) i e-mail ssmlatic@gmail.com.

 

Bihać, 17.02.2021.

 

Stečajni upravnik

dr sci Sefik Smlatić

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: