Prodaja poslovnog prostora i njiva u Bijeljini

Datum objave: 25.12.2019. 08:19 / Izvor: Pravosudje.ba, 24.12.2019.

Prodaja poslovnog prostora... u Bijeljini

24.12.2019.

 

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA

OSNOVNI SUD U BIJELJINI

 

Broj: 80 0 Ip 008213 08 Ip

Bijeljina, 17.12.2019. godine

 

 

 

Osnovni sud u Bijeljini po sudiji Ljilji Rajković, u pravnoj stvari tražioca izvršenja- protivizvršenik  DOO „Instel“ Bijeljina, ul.Crvenog krsta broj 18, zastupan po Advokatskoj kancelariji „Muhić i dr.“ Tuzla, protiv izvršenika-protivtražioca izvršenja Grad Bijeljina-Mjesna zajednica Dvorovi, koju zastupa Pravobranilaštvo Republike Srpske Sjedište zamjenika u Bijeljini, radi naplate novčanog potraživanja, donio je dana 17.12.2019.godine, sljedeći:

 

Z A K LJ U Č A K

 

ODREĐUJE SE drugo ročište za prodaju nepokretnosti izvršenika za dan 29.01.2020. godine, sa početkom u  10,30 časova, kancelarija broj 41, nepokretnosti označenih kao:

 

- kč.br. 1322/51 u naravi njiva 5 klase površine 5015 m2 upisane u z.k. uložak br. 1257 k.o. Bijeljina selo  u kojoj je d.o.o. Instel Bijeljina upisan sa pravom svojine sa dijelom 1/1

- kč. br.1322/61 u naravi njiva 5 klase površine 5015 m2 upisane u z.k. uložak br. 1255 k.o. Bijeljina selo  u kojoj je d.o.o. Instel Bijeljina upisan sa pravom svojine sa dijelom 1/1

- kč. br. 2795/0 E 79 WELTING; Lokal 8 u prizemlju sastavljen od 1 poslovne prostojrije, 1 WC i 1 ostale prostorije. Pomoćna prostorija 8 u podrumu poslovni prostor u privredi površine 76 m2 i pomoćna prostorija površine 69 m2, upisane u zk. ul. br. 14157 k.o. Bijeljina 1.

 

Po identifikaciji vještaka geodetske struke parcela k.č.br. 1322/51 i k.č. br. 1322/61 upisane su u List nepokretnosti broj 2185 k.o. Bijeljina selo u kome je d.o.o. Instel Bijeljina upisan sa pravom posjeda sa dijelom 1/1.

Parcela k.č. br. 2795 zv. „Ul. Neznanih junaka“ stambenoposlovna zgrada površine 936 m2 i dvorište stambeno poslovne zgrade površine 895 m2. upisana je u List nepokretnosti broj 6660 k.o. Bijeljina 1, a u podulošku broj 86 na etažnom dijelu P.D. pomoćna prostorija površine 69 m2 i PR-33-poslovni prostor u privredi površine 66 m2. u kome je d.o.o. Instel Bijeljina upisan sa pravom posjeda sa dijelom 1/1.

Vještak geodetske struke je u nalazu naveo da poslovni objekat koji je sagrađen na parceli kč. br. 1322/51 i 1322/61 k.o. Bijeljina selo, nije uplanjen u Katastarskoj i  zemljišnoknjižnoj evidenciji.

 

Vrijednost nepokretnosti koje su predmet prodaje, prema nalazu vještaka građevinske struke Izić Mirsada   od 05.07.2019. godine iznosi  1.513.000,00 KM

 

Sud oglašava da prvo ročište za javnu prodaju nije uspjelo, jer nije pristupio nijedan ponuđač.

 

Na  drugom ročištu nepokretnost se može prodati i ispod iznosa procjenjene vrijednosti,  ali ne manje od 1/3 utvrđene vrijednosti, tako da ponude manje od 1/3 neće biti razmatrane.

 

Poreze i takse u vezi sa prodajom snosi kupac.

 

Na javnoj prodaji mogu učestvovati sva fizička i pravna lica, uz uslov da prije ročišta za prodaju na ime osiguranja polože 1/10 utvrđene vrijednosti nepokretnosti, s tim što ista ne može iznositi više od 10.000,00 KM. Prije početka ročišta, sudu treba priložiti uplatnicu iz koje je vidljivo da je osiguranje položeno.

 

Osiguranje se polaže na depozitni račun Osnovnog suda u Bijeljini broj: žiro račun broj 562 - 099 -8130145898 kod NLB Razvojne banke a.d. Banja Luka,  vrsta prihoda 223 171, opština 005, budžetska organizacija 10670001 s pozivom na gornji broj predmeta.

 

Od polaganja osiguranja oslobođeni su tražilac izvršenja i osobe utvrđene članom 86. stav 2. Zakona o izvršnom postupku.

 

Kupac je dužan položiti cijenu u roku od 30 dana od dana objavljivanja Zaključka o prodaji nekretnine najpovoljnijem ponuđaču. Ako kupac u određenom roku ne položi cijenu, sud će rješenjem prodaju tom ponuđaču proglasiti nevažećom i odrediti da je nepokretnost prodata drugom po redu ponuđaču koji treba, u roku koji mu odredi sud, deponovati iznos prodajne cijene. Navedene odredbe primjenjivaće se na trećem ponuđaču u slučaju da drugi ponuđač ne deponuje u utvrđenom roku prodajnu cijenu.

 

U slučaju da sva tri ponuđača sa najvišim ponudama ne ispune svoje obaveze, sud može oglasiti da ročište nije uspjelo i zakazati novu prodaju.

Iz položenog osiguranja namiriće se troškovi neuspjelog ročišta.

 

Ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena, vratiće se osiguranje odmah nakon zaključenja javne prodaje.

 

Sud će obustaviti izvršenje ako se nepokretnost ne može prodati ni na drugom ročištu. Obustava izvršenja ne sprečava pokretanje novog izvršnog postupka radi naplate istog potraživanja.

 

Zaključak o prodaji objaviće se na oglasnoj tabli suda.

Stranka može o svom trošku objaviti zaključak o prodaji u sredstvima javnog informisanja, odnosno da o zaključku obavijesti lica koja se bave posredovanjem u  prodaji nepokretnosti. 

 

Zaključak se dostavlja strankama i nadležnom organu poreske uprave.

 

POUKA: Protiv ovog zaključka nije dozvoljen pravni lijek.

 

Sudija

Rajković Ljilja

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: