Prodaja poslovnog prostora u KO Tuzla III, opreme i alata, računarske opreme i uređaja, kancelarijskog namještaja i inventara

Datum objave: 09.03.2021. 09:04 / Izvor: Oslobođenje, 09.03.2021.

DOO MEDICALLUX U STEČAJU

TUZLA

Pavla Goranina broj 7

 

Broj: P-03/21

Datum: 05.03.2021. godine

 

Na osnovu člana 101-103 Zakona o stečajnom prostupku (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, br. 29/03, 3.104.42/06 i 52/18), i odluke odbora povjerilaca od 18.02.2021. godine stečajni upravnik objavljuje:

 

OGLAS

O TREĆOJ PRODAJI IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA PUTEM JAVNOG NADMETANJA

PREDMET PRODAJE:

Predmet prodaje je imovina stečajnog dužnika kako slijedi: 

R. br.

Naziv imovine

Jed. mj.

Kol.

Cijena

Napomena

 

NEKRETNINE KAO CJELINA

 

 

 

 

1.

1.1 NEKRETNINE upisane u ZK uložak 4709 KO TUZLA III i označene kao:

- k.č. broj 2164/14EZUJ1, suvlasnički dio 124/6384/14 na nekretnini označenoj kao k.č.2164/14 povezano s vlasništvom na posebnom dijelu zgrade, Stupine B-1 poslovni prostor suterten i prizemlje. Lamela B broj 01 kancelarije ukupne površine 125 m2 vlasništvo “Medicallux” d.o.o. Tuzla 1/1

m2

125

257.756,30

 

2.

OPREMA I ALATI

1.1. Oprema i alati po specifikaciji

cjelina

1

1.850,22

 

3.

RAČUNARSKA OPREMA I UREĐAJI

1.1. Oprema i uređaji po specifikaciji

cjelina

1

4.454,55

 

4.

KANCELARIJSKI NAMJEŠTAJ I INVENTAR

1.1. Namještaj i inventar po specifikaciji

cjelina

1

2.774,48

 

 

UKUPNO:

 

 

266.835,55

 

 

USLOVI I NAČIN PRODAJE:

1. Imovina se prodaje samo kao cjelina, po utvrđenoj vrijednosti iz oglasa u iznosu od 266.835,55 KM, bez PDV-a koja ujedno predstavlja i najnižu cijenu ispod koje se nekretnina sa opremom i alatima, računarskom opremom i uređajima i kancelarijskim namještajem i inventarom ne može prodati

2. Sva dokumentacija za pregled činjeničnog stanja nalazi se kod stečajnog upravnika broj telefona 061/337-991.

3. Pregled nekretnina zainteresovani pronuđači mogu progledati na lokaciji navedenoj u javnom oglasu uz prethodni dogovor sa stečajnim upravnikom.

4. Pregled opreme i alata, računovodstvene opreme i uređaja i kancelarijskog namještaja i inventara zainteresovani ponuđači mogu progledati na lokaciji navedenoj u javnom oglasu.

5. Javno otvaranje ponuda će se obaviti 08.04.2021. godine na adresi Stupine B-1 Tuzla, sa početkom u 16 i 30 časova

6. Ponuđači pravna i fizička lica dužni su uz pronudu dostaviti: pravna lica aktuelni izvod iz sudskog registra (ne stariji od tri mjeseca), a fizička lica validan identifikacioni dokument (lična karta ili pasoš).

I 7. Strani ponuđači imnaju pravo učešća uz uslov da budu zadovoljene odredbe Zakona o politici stranih ulaganja u BiH.

8. Pravo učešća imaju pravna i fizička lica koja izvrše uplatu novčanih sredstava kao polog depozitau visini 10.000,00 KM na žiro račun broj 140-401-11200502-50 otvorenog kod SBER Banke d.d Tuzla na ime “MEDICALLUX” do.o. U STEČAJU Tuzla.

9. Svi prorezi, takse i druga davanja prilikom kupovine, preuzimanja i prenosa vlasništva padaju na teret kupca.

10. Dokaz o uplati depozita dostaviti uz ponudu ili najkasnije do 08.04.2021. godine do 14 časova.

11. Ponuđačima čije ponude budu nižerangiiane, osim za tri najbolja ponuđača, uplaćeni deprozit biće vraćen odmah pio završetku javnog nadmetanja.

12. Drugorangiranom i trećerangiranom ponuđaču iznos depozita biće vraćen po zaključenju ugovora sa prvorangiranim ponuđačem.

13. Preuzimanje u prosjed imovine izvršiće se dva dana po pravosnažnosti rješenja o dosudi. Maksimalan rok za uplatu postignute cijene iznosi 15 dana od dana zaključenjajavnog nadmetanja.

14. Ukoliko najprovojniji ponuđač ne uplati ponuđeni iznos u roku od petnaest dana od dana završetka javnog nadmetanja gubi pravo na provrat deprozita a probjednikom se proglašava drugorangirani ponuđač.

15. Nekretnina opterećena priznatim razlučnim pravom u iznosu od 246.409,47 KM.

16. Pojedinačna cijena prodizanja ponude za imovinu iz oglasa ne može iznositi manje od 5.000,00 KM.

17. Ukoliko bude više pronuđača sa istom cijenom koja bude utvrđena kao validna i odgovarajuća u skladu sa minimalnom ponuđenom cijenom iz javnog oglasa, a niti jedan pronuđač ne ponudi cijenu veću od navedene u oglasu prodaja će se oglasiti neuspjelom.

18. Ponude dostaviti u zatvorenim kovertama na adresu Općinskog suda u Tuzli, Trg ZAVNOBIHA-a bb, do 08.04.2021. godine do 14 časova, sa pozivom na broj predmeta 320St367500 19 St

Kontakt osoba Hamidović Besim i kontakt telefon 061 /337-991

 

STEČAJNI UPRAVNIK

Besim Hamidović, dipt ecc. 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: