Prodaja poslovnog prostora u Srebreniku i Gračanici, putničkog motornog vozila BMW, teretnog vozila Mercedes Benz, linije sa visećom konstrukcijom, stolova za krojenje marka, kompresora za zrak sa dvije glave, fiskalne kase, mašina za razbijanje rinčica, mašina za šivanje, mašina za krojenje kože, namještaja...

Datum objave: 26.02.2021. 09:27 / Izvor: Oslobođenje, 26.02.2021.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA - FINANSIJA

POREZNA UPRAVA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

KANTONALNI POREZNI URED TUZLA

 

Na osnovu člana 54. Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH", broj: 33/02,28/04,57/09,40/10,27/12,7/13,71/14 i 91/15) i člana 62. do 69. Pravilnika o procedurama prinudne naplate poreznih obaveza („Službene novine Federacij e BiH" broj: 50/02,54/03,31/11,38/16 i 69/17), Porezna uprava Federacije BiH - Kantonalni porezni ured Tuzla oglašava prodaju zaplijenjene imovine radi namirenja dužnih poreznih obaveza:

 

DIREKTNA PRODAJA

 

Direktna prodaja će se održati 18. marta 2021. godine sa početkom u 11 00 sati u sali Porezne uprave Federacije BiH - Kantonalnog poreznog ureda Tuzla, ul. Rudarska 72

 

Grupa

Vrsta robe - imovine

Najniža cijena

Lokacija

I

"12. JUL" d.o.o. LUKAVAC

4209987920000

1

Linije sa visećom konstrukcijom.tip 15,00x0,60mx0,70 m, broj: 15mxl00= 1500,00 KM, godina proizvodnje 2013.

1.215,00

 

1.1

Linije sa visećom konstrukcijom sa stolovima za gotov proizvod, marka u vlastitoj režiji, godina proizvodnje 2013.

1.620,00

 

1.2

Linije sa visećom konstrukcijom sa stolovima za gotov proizvod, marka, izrada u vlastitoj režiji godina proizvodnje 2013.

567,00

 

1.3

stolovi za krojenje marka, izrada u vlastitoj režiji godina proizvodnje 2013., komada 17.

1.296,00

 

1.4

Linija sa visećom konstrukcijom sa stolom za gotov proizvod, izrada u vlastitoj režiji, godina proizvodnje 2013.

648,00

 

1.5

kompresor za zrak sa dvije glave, marka Trudbenik , tip R611, broj: 18341, godina proizvodnje 2009.

1.215,00

 

1.6

fiskalna kasa, marka, NEOSOFT COMPUTERS, tip DP-50, broj: 00070, godina proizvodnje 2011.,

243,00

 

1.7

Mašina za razbijanje rinčica.marka FIESTO, tip AG 100-70, broj: 964/571'godina proizvodnje 2013.,

463,32

 

1.8

Mašina za šivanje stubna jednoiglovka , marka PFAFF, tip 755/13-900-753 broj 665735/70/491, godina proizvodnje 2013.

1.297,62

 

1.9

Mašina za šivanje stubna jednoiglovka), marka PFAFF, tip 491-755-13, broj: 650647/53, godina proizvodnje 2013.

1.297,62

 

1.10

Mašina za šivanje stubna jednoiglovka), marka VENNS, tip SI-491 K, broj 010959/503, godina proizvodnje 2013.

1.483,11

 

1.11

Mašina za šivanje stubna jednoiglovka), marka EAGLE, tip EA2091 T, broj: 20040147/318, godina proizvodnje 2013.

1.483,11

 

1.12

Mašina za šivanje stubna jednoiglovka), marka VENNS, tip SIMCA491R, broj:T010688/504, godina nabavke 2000/2013. u

1.483,11

LUKAVAC

1.13

Mašina za šivanje stubna dvoglavka marka PFAFF, tip 474-775-11, broj: 773231/86, godina proizvodnje 2013.

1.389,96

 

1.14

Mašina za šivanje stubna dvoglavka marka EAGLE, tip EA 2094 T broj 980535, godina nabavke 2013.

1.852,47

 

1.15

Mašina za šivanje stubna jednoiglovka), marka PFAFF, tip 491-900-911, broj 050201/634, godina nabavke 2006/2013,

1.297,62

 

1.16

Mašina za šivanje stubna jednoiglovka), marka PFAFF, tip 493-755-03, broj 90151/b/c/N 36/573, godina nabavke 2013.

926,64

 

1.17

Mašina za krojenje kože Štanc Mašina IKOS KRANJ tip 20776/415, broj 1143, godina nabavke 2013.

1.575,45

 

1.18

Mašina za krojenje kože Štanc Mašina IKOS KRANJ tip 208/4, broj 29/635/419, godina nabavke 1979/2013,

1.575,45

 

1.19

Mašina za tanjenje ivica kože.širf Mašina , marka alberti Italija, tip Av 2, broj : 1060-920/698, godina nabavke 1990/2013,

740,34

 

1.20

presa za cvišnjiranje, marka LANDRY, broj 108, godina nabavke 2013,

1.297,62

 

1.21

Mašina za vlakanje gornjišta, marka sigmatip 163 broj 12045/133, godina nabavke 2013,

2.780,73

 

1.22

Mašina za potucanje rubova, marka COLL1, TIPb 53, broj 2610-C/484, godina nabavke 2013,

741,15

 

1.23

Mašina za postavljanje i rastavljanje trakajip AS63-B4 broj 145753/039, godina nabavke 2013

556,47

 

1.24

Mašina za aktiviranje kapni marka „BIMA" tip B300, broj: 888/391, godina nabavke 1989/2013

556,47

 

II

"SEKVOJA" d.o.o. SREBRENIK

4209262520006

2

Nekretnina: Poslovni prostor P89-LAM2 koji se nalazi u stambeno-poslovnom objektu u Srebreniku, ul. Teritorijalne odbrane 92, površine 83,20 m2, upisan u z.k. uložak broj: 2896, K.O.S.P. Srebrenik.

47.317,30

SREBRENIK

 

 

III

"BOJOFAS" O.D. vL SELIMOVIĆ MUHAREM, GRAČANICA

4310186500001

3

Putničko motorno vozilo marke "BMW", tip: 346L, broj šasije: WBAAL710X0KG32561, broj motora: 83959296, godina proizvodnje: 1999. registarska oznaka: M97-A-349.

7.680,00

 

3.1

Teretno motorno vozilo marke "MERCEDES-BENZ", tip: VITO, broj šasije: VSA638294134343671, broj motora: 61198050474474, godina proizvodnje: 2002. registarska oznaka: E32-0-854.

9.010,00

GRAČANICA

IV

"BAUWERKER" d.o.o. GRAČANICA

4209249930009

4

Nekretnina: Poslovni prostor u Gračanici, u ulici Podrinjska 5, površine 74,40 m2 (prizemlje 37,20m2 i potkrovlje 37,20m2) izgrađeno na parceli označenoj kao K.Ć. 3/91-1 "Podgaj" ekonomsko dvorište II kuća (priv.zgrada) površine 41m2, upisanoj u Z.K. uložak broj 57, K.O. Sp GRAČANICA sa udjelom 1/1.

GRAČANICA

V

"AUTODIJELOVI" T.R. vi. ŠEPIĆ KADRAGA, TUZLA

7165030014140

5

Autodijelovi

P.U. FBiH - K.P.U. TUZLA

VI

"KEŠET" d.o.o. TUZLA

7165030007071

6

Regal 1/3 -cmi

1 kom

 

6.1

Dvosjed "Divana"

1 kom

 

6.2

Stolica "King"

1 kom

 

63

Vitrina dvokrilna komplet - gornji i donji dio

1 kom

P.U. FBiH - K.P.U. TUZLA

6.4

Vitrina dvokrilna (bijela vrata) E21

1 kom

6.5

Vitrina dvokrilna (staklena) F18

1 kom

 

6.6

Vitrina trokrilna (gornji dio)

1 kom

 

6.7

Regal RITAM (komplet)

1 kom

 

 

 

Direktna prodaja će se održati na sljedeći način:

1) Direktna prodaja će se izvršiti isključivo po navedenim grupama.

2) Najniža cijena na direktnoj prodaji ne podliježe obavezi polaganja depozita. Ako najniža cijena na direktnoj prodaji nije propisana Odbor može odlučiti da odbije sve ponude ukoliko ih smatra neprihvatljivim.

3) Roba i imovina koja je ponuđena na direktnoj prodaji bez evidentirane najniže cijene je roba i imovina koja je više puta oglašavana na prodaju putem aukcije i direktne prodaje.

4) Pristigle ponude Odbor će na određeni datum i vrijeme otvoriti i procijeniti prihvatljivost istih.

5) Odbor na utvrđeni datum i vrijeme otvara koverte i prodaje imovinu licu koje je dalo najpovoljniju ponudu. Imovina se prodaje jedino ako je lice koje je podnijelo ponudu prisutno prilikom otvaranja koverata sa ponudama. U slučaju da lice koje nudi najvišu cijenu nije prisutno, imovina se prodaje drugom ponuđaču koji ponudi najpovoljniju cijenu.

6) U slučaju daje više od jednog ponuđača dalo najbolju ponudu na direktnoj prodaji, Odbor održava aukciju između ovih najboljih ponuđača i prodaje imovinu ponuđaču koji ponudi najbolju cijenu. Na ovoj aukciji ne prihvata se ponuda niža od ponude u zatvorenoj koverti.

7) Ponuđači na direktnoj prodaji su dužni dostaviti pismenu ponudu u zapečaćenoj koverti najkasnije 24 sata prije početka prodaje lično u prostorije Porezne uprave Federacije BiH - Kantonalni porezni ured Tuzla, sa naznakom: Odbor za aukciju i prodaju: .Ponuda - Ne otvarati", ul. Rudarska 72, kancelarija broj 8, ili putem pošte na istu adresu, s tim što ponuda mora biti dostavljena 24 sata prije početka prodaje.

8) Ponuđač je dužan u ponudi navesti isključivo grupu ili podgrupu imovine zakoju je zainteresovan i cijene koie nudi, kao i biti prisutan otvaranju koverata na dan održavanja direktne prodaje.

9) Razgledanje imovine vršit će se prema sljedećem rasporedu: ponedjeljak, 15.3.2021. godine u Gračanici od 1030 do 1130 sati i Lukavcu od 12°°do 1300 sati, utorak, 16.3.2021. godine u Srebreniku od 1000 do 1200 sati, srijedu, 17.3.2021. godine u Kalesiji od 1000 do li30 sati i Tuzli od 1300 do 1400 sati. Dokazi o vlasništvu nekretnina, vrsti, količini i jediničnim cijenama robe, zainteresirani kupci mogu pogledati u Kantonalnom poreznom uredu Tuzla, kod stručnih savjetnika, dana 17.3.2021. godine u vremenu od 900 do 1030 sati.

10) Ponuđači su dužni dokazati svoj identitet ličnom kartom, pasošem i dokumentovati pravo na zastupanje.

11) Ponuđači, koji prisustvuju direktnoj prodaji dužni su se pridržavati svih važećih epidemioloških mjera. Ponuđač koji se ne bude pridržavao propisanih mjera neće moći prisustvovati prodaji i njegova ponuda se neće razmatrati.

12) Direktna prodaja će biti odgođena za poreznog obveznika za koga cjelokupni dug bude plaćen do početka prodaje robe (izvrši plaćanje duga, troškova prinudne naplate, troškova zapljene, zatezne kamate i kazne).

13) Na direktnu prodaju mogu se prijaviti sva punoljetna fizička i pravna lica. Lica uposlena u bilo kojoj otganizacionoj jedinici pri Federalnom ministarstvu finansija i njihovi srodnici do trećeg stepena krvnog srodstva po direktnoj ili pobočnoj liniji ne mogu biti kupci.

14) Prodaja robe vrši se po principu viđeno-kupljeno, naknadne reklamacije se neće uvažavati.

15) U cijene robe i imovine iz ovoga oglasa nije uračunat porez na dodanu vrijednost, pa ukoliko roba podliježe obavezi plaćanja tog poreza, isti pada na teret kupca.

16) U cijenu nepokretnosti nije uračunat porez na promet nepokretnosti. Isti pada na teret kupca.

17) Imovina se predaje kupcu kada se podnesu dokazi o plaćanju svih obaveza proisteklih iz kupovine.

18) Sve obaveze za kupljenu robu koje proisteknu naknadnim radnjama kupca preuzima kupac.

 

KONTAKT TELEFONI: KPU Tlizla: (035) 366-805, fax: (035) 366-801,

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: