Prodaja potraživanja od fizičkih lica za isporučeno mineralno đubrivo i dizel gorivo iz 2011. godine, ćebadi, vozila TAM FAP, PMV Golf-2, PMV Renault-19, PMV Passat CL

Datum objave: 22.01.2020. 10:05 / Izvor: Večernje novosti, 22.01.2020.

JP „ROBNE REZERVE REPUBLIKE SRPSKE" a.d - u stečaju Banja Luka

Nikole Pašića br. 46

BANjA LUKA

 

Broj: 67/20

Datum: 20.1.2020. god.

 

Na osnovu člana 155, 157. i 160. Zakona o stečajnom postupku Republike Srpske („Sl. gl. RS" br: 16/16), a u skladu sa čl. 40. do 46. Pravilnika o utvrđivanju standarda za upravlja-nje stečajnom masom („Sl. gl. RS" broj: 54/2017), Odluke Skupštine povjerilaca donesene dana 13.11.2017. godine i Odluke Odbora povjerilaca donesene dana 16.1.2020. godine, stečajni upravnik dana 20.1.2020. godine objavljuje:

 

OGLAS

o prodaji potraživanja od fizičkih lica za isporučeno mineralno đubrivo i dizel gorivo iz 2011. godine i

pokretne imovine stečajnog dužnika

- putem zatvorenih ponuda -

 

I PREDMET PRODAJE:

Prodaje se imovina stečajnog dužnika JP „Robne rezerve Republike Srpske"a.d. - u steča-ju Banja Luka, Ul. Nikole Pašića br. 46, Banja Luka, i to:

 

A) POTRAŽIVANjA OD FIZIČKIH LICA

Prodaju se potraživanja od fizičkih lica za isporučeno mineralno đubrivo i dizel go-rivo iz2011. godine. Visina potraživanja od navedenihlica iznosi 2.273.759,55 KM, a broj fizičkih lica od kojih setaj iznos potražuje je 3.590.

Prodavac predaje kupcu svu dokumentaciju vezano za navedeno potraživanje.

Na petoj javnoj prodaji potraživanja od fizičkih lica za isporučeno mineralno đubrivo i dizel gorivo iz 2011. godine, potraživanje se ne može prodati ispod 10 % od procjenjene vrijednosti, koja je ujedno i najniža cijena na ovoj licitaciji.

 

B) ĆEBAD

- količina 500 komada, procijenjena vrijednost 31,00 KM po komadu

Ćebad su vlasništvo stečajnog dužnika, tkz. „ruska ćebad" a ista suskladištenau Poslovnoj jedinici Vrbanja, Ul. Siniše Mijatovića 24, Banja Luka. Dimenzije ćebadi su 205x140, a pakovana su po 10 komada.

Na četvrtoj javnoj prodaji pokretne imovine stečajnog dužnika JP „Robne rezerve RS" a.d. - u stečaju, Banja Luka, imovina (ćebad) se ne može prodati ispod 10 % od procijenjene vrijednosti (ili 3,10 KM po komadu, odnosno 31,00 po pakovanju), koja je ujedno i najniža cijena na ovoj licitaciji.

 

C) VOZILA

R.B.

TIP VOZILA

BROJ ŠASIJE

BROJ MOTORA

GODINA PROIZ.

PROCJENA

1.

TAM FAP 1616

93661

135941 

1982.    

4.192,02

2.

PMV GOLF-2

WVWZZZ1GNZW201001

JP939775

1992.    

763,08

3.

PMV RENAULT-19

VF1BA0A0E15626431

C081309

1996.    

803,22

4.

PMV PASAT CL

WVWZZZ31ZMB10823

AAZ001276

1993.

1.173,09

 

 

Na drugoj javnoj prodaji pokretne imovine stečajnog dužnika JP „Robne rezerve RS" a.d. - u stečaju, Banja Luka, imovina (vozila) se ne mogu prodati ispod 50% od procijenjene vrijednosti, koja je ujedno i najniža cijena na ovoj licitaciji.

 

Za sve dodatne informacije vezano za lokaciju vozila, registraciju i tehničku ispravnost istih, obratite se na broj 051/326-332 ili 065/783-889.

Ponuđena imovina se prodaje po principu„viđeno-kupljeno" i neće se primati nikakve reklamacije koje se odnose na kvalitet i ostale karakteristike stvari i oštećenja. Troškovi odvoza kupljene imovine idu na teret kupca.

 

II PRAVO NA NADMETANjE

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja uredno dostave ponude za jedan ili više predmeta nadmetanja i uplate depozit na račun stečajnog dužnika broj: 562 099 81420025 96 kod„NLB banke"u Banja Luci u visini od 10% od početne (procijenjene) cijene za svaki predmet nadmetanja, i to zaključno sa 6.2.2020. godine do 24:00 časa.

Dokaz o uplati depozita - uplatnicu, ponuđači su dužni da dostave uz ponudu.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „PONUDA - NE OTVARAJ" sa obaveznom naznakom predmeta licitacije (potraživanje, ćebad ili vozila) na adresu JP „Robne rezerve Republike Srpske" a.d. - u stečaju, Banja Luka, Ulica Nikole Pašića broj 46, u roku od 15 dana od dana objavljivanja. U ponudi je potrebno navesti osnovne podatke o ponuđaču, naziv predmeta prodaje i ponuđenu cijenu.

Sve potpunije informacije mogu se dobiti na telefon broj: ++387 (051)/326-332.

 

III VRIJEME I NAČIN IZBORA NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA

Komisija za licitaciju će u prisustvu ponuđača (koji budu zainteresovani da prisustvuju licitaciji) izvršiti otvaranje ponuda u prostorijama JP „Robne rezerve Republike Srpske" a.d. - u stečaju Banja Luka, u Ul. Nikole Pašića broj 46, Banja Luka, dana 10.2.2020. godine (ponedjeljak) u 13 časova.

Za napovoljnijeg ponuđača, biće izabran ponuđač koji ponudi najveći iznos za pojedini predmet imovine. U slučaju da budu dostavljene ponude sa istim ponuđenim iznosom, prednost se daje ponuđaču čija je ponuda ranije predata na poštu.

Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuđača, stečajni upravnik će dostaviti na adresu kupca. Ponuđačima, čije ponude nisu prihvaćene, vratiće se depozit u roku od 3 (tri) dana po okončanju javne prodaje na poslovni - tekući račun. Ukoliko ponuđač sa najpovoljnijom ponudom ne uplati prodajnu cijenu u roku od 8 (osam) dana od dana dostavljanja Zaključka, smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na vraćanje obezbjeđenja, a novim Zaključkom će se odrediti sljedeđi najpovoljniji ponuđač.

Svi troškovi vezani za prodaju imovine padaju na teret kupca.

Ovaj Zaključak objavljen je na oglasnoj tabli Okružnog privrednog suda u Banjaluci, dnevnom listu „Večernje novosti" Banja Luka, izdanje za Republiku Srpsku i Privrednoj komori Republike Srpske (www.bl.komorars.ba)

 

Stečajni upravnik

Dosta Baraković, dipl. ecc

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: