Prodaja prava građenja na zemljištu koje predstavlja dio urbanističke parcele, k.č. broj 1689/3, k.o. Brčko 1

Datum objave: 23.01.2020. 11:35 / Izvor: Akta.ba, 21.01.2020.

Broj predmeta: 30-000108/17

Broj akta: 16-0089DG-066/20

 

Datum, 21.1.2020. godine

Mjesto, Brčko

 

Na osnovu člana 11. Zakona o javnoj imovini u Brčko distriktu BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH", broj: 28/06 i 19/07), članova 3, 4. i 5. Pravilnika o postupku redovnog raspolaganja imovinom Brčko distrikta BiH, broj: 01-014-006019/07 od 26. 3. 2007. godine („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH", broj 26/07), Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika, broj: 01.1-02-019282/09 od 18. 6. 2009. godine, Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku redovnog raspolaganja imovinom Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH", broj 25/19) i Odluke direktora Ureda za upravljanje javnom imovinom o objavljivanju javnog konkursa za prodaju prava građenja na zemljištu koje predstavlja dio urbanističke parcele, broj: 30-000108/17 od 21. 1. 2020. godine, Ured za upravljanje javnom imovinom Brčko distrikta BiH objavljuje

 

JAVNI KONKURS

za prodaju prava građenja na zemljištu koje predstavlja dio urbanisticke parcele, putem usmenog javnog nadmetanja

 

Brčko distrikt BiH, Ured za upravljanje javnom imovinom Brčko distrikta BiH, objavljuje javni konkurs radi prodaje prava građenja na zemljištu koje predstavlja dio urbanističke parcele, putem usmenog javnog nadmetanja.

 

PREDMET KONKURSA

 

LOKACIJA:

 

k.c. broj 1689/3, k.o. Brcko 1

 

-           Predmet Konkursa je nekretnina označena kao k.č. broj 1689/3, k.o. Brčko 1, upisana u zemljišnoknjižnom ulošku broj 1, za k.o. Brčko 1 kao „CENTAR - ostalo neplodno zemljište", površine 113 m2, u kojem je pravo vlasništva upisano u korist Brčko distrikta BiH.

 

-           Izvodom iz Izmjena i dopuna Regulacionog plana dijela stambenog naselja „Centar" u Brčko distrikta BiH, broj: 30-000108/17 od 18. 7. 2019. godine, Odjeljenje za prostorno planiranje i imovinskopravne poslove ustanovilo je da se predmetno zemljište nalazi u obuhvatu stambenog naselja „Centar" u Brčko distriktu BiH, te da, zajedno sa parcelom označenom kao k.č. 1689/2, k.o. Brčko 1, i dijelom parcele označene kao k.č. 1690, k.o. Brčko 1, čini jedinstvenu urbanističku parcelu.

Na parcelama označenim brojem 1689/2 i 1690, obje k.o. Brčko 1, pravo građenja upisano je u korist fizičkih lica.

 

-           Dopisom broj: 30-000108/17 od 23. 12. 2019. godine, Odjeljenje za javne poslove ustanovilo je da predmetna nekretnina označena kao k.č. 1689/3, k.o. Brčko 1 ima nesmetan kolski i pješački pristup sa gradske ulice Branislava Nušića.

 

-           Dopisom broj: 04.01-02879/19 od 16. 12. 2019. godine JP „Komunalno Brčko" d.o.o. dostavilo je preglednu skicu položaja vodovodne i kanalizacione mreže za predmetnu nekretninu.

 

-           Dopisom broj: 03.01-02880/19 od 16. 12. 2019. godine, JP „Komunalno Brčko" d.o.o. izjasnilo se da na predmetnoj parceli nema podzemnih elektroenergetskih instalacija kojima upravlja JP „Komunalno Brčko", d.o.o., te da se u blizini predmetne parcele nalazi niskonaponska mreža koja napaja susjedne objekte.

 

-           Početna licitaciona cijena predmetne nekretnine, prema članu 11. Zakona o javnoj imovini u Brčko distriktu BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH", broj: 28/06 i 19/07), i članu 5. Pravilnika o postupku redovnog raspolaganja imovinom Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH", broj: 26/07 i 25/19), jednaka je tržišnoj vrijednosti koju je ustanovila Direkcija za finansije Procjenom broj: 14.1-04.3-1-3595/19-AV od 17. 12. 2019. godine, u iznosu od 25.052,33 KM.

 

Visina depozita za učestvovanje u konkursu za predmetnu nekretninu (20% od početne cijene) iznosi 5.010,47 KM.

 

PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU

 

1.         Pravo učešća na konkursu imaju sva domaća fizička i pravna lica koja podnesu prijave s potrebnom dokumentacijom, u roku od 15 dana od dana njegovog objavljivanja u sredstvima javnog informisanja, na adresu:

 

Ured za upravljanje javnom imovinom Brcko distrikta BiH Vlada Brcko distrikta BiH Bulevar mira 1 76100 Brcko s naznakom:

 

„Za javni konkurs za prodaju prava građenja na zemljištu koje predstavlja dio urbanisticke parcele putem usmenog javnog nadmetanja - stambeno naselje Centar - NE OTVARAJ - prijava na javni konkurs".

Na pozadini koverte napisati puno ime i prezime /naziv pravnog lica, te adresu/ sjedište pravnog lica, za lice koje podnosi prijavu.

2.         Prijava treba da sadrži identifikacione podatke podnosioca prijave i to:

 

-           Za fizička lica:

 

o Prijavu (koja sadrži ime i prezime, adresu, broj telefona ponuđača te tačan naziv

 

lokacije za koju se podnosi prijava); o original dokaza o uplati depozita u iznosu od 20% od početne licitacione cijene, koja se uplaćuje na račun posebnih namjena za obavljanje unutrašnjeg platnog prometa Ureda za upravljanje javnom imovinom, kod SBERBANK d.d. Sarajevo, filijala Brčko, broj: 140-101-03100003-93;

o Potvrdu banke o otvorenom tekućem računu s naznakom transakcijskog računa banke te pozivom na broj klijenta na koji će se izvršiti povrat depozita fizičkom licu ukoliko isto ne bude izabrano kao najpovoljniji ponuđač (račun ne smije biti devizni).

 

- Za pravna lica:

o Prijavu (koja sadrži naziv, sjedište, broj telefona pravnog lica te tačan naziv lokacije za

 

koju se podnosi prijava); o Original ili ovjerenu kopiju izvoda iz Sudskog registra - ne starijeg od 6 mjeseci; o Potvrdu banke o otvorenom tekućem računu s naznakom transakcijskog računa banke te pozivom na broj klijenta na koji će se izvršiti povrat depozita pravnom licu ukoliko isto ne bude izabrano kao najpovoljniji ponuđač (račun ne smije biti devizni); o original dokaza o uplati depozita u iznosu od 20% od početne licitacione cijene, koja se uplaćuje na račun posebnih namjena za obavljanje unutrašnjeg platnog prometa Ureda za upravljanje javnom imovinom, kod SBERBANK d.d. Sarajevo, filijala Brčko, broj: 140-101-03100003-93.

 

NAPOMENA:

 

■          Svi priloženi dokumenti moraju biti u originalu ili ovjerenoj kopiji.

■          Identitet ponuđača utvrđivat će se na dan održavanja javnog nadmetanja, uvidom u identifikacione dokumente.

■          Ukoliko ponuđač učestvuje na javnom nadmetanju putem opunomoćenika, neophodno je da opunomoćenik priloži ovjerenu punomoć za učestvovanje u javnom nadmetanju po predmetnom konkursu.

 

IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

1.         Uslov za održavanje usmenog javnog nadmetanja jeste da su pristigle najmanje tri pravovremene i potpune prijave za učestvovanje u nadmetanju, prema propisanim uslovima Konkursa, čiji podnosioci pristupaju usmenom nadmetanju.

2.         Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nekretninu koja je predmet Konkursa, jeste najviša ponuđena kupoprodajna cijena.

3.         S učesnikom koji ponudi najveću kupoprodajnu cijenu nekretnine, zaključit će se ugovor u roku od 30 dana od dana donošenja konačne odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

4.         U slučaju odustajanja najpovoljnijeg izabranog ponuđača od zaključivanja kupoprodajnog ugovora, isti gubi pravo na povrat depozita, a ugovor će se zaključiti sa sljedećim najpovoljnijim ponuđačem, koji će se postupak primijeniti pri odustajanju svakog sljedećeg ponuđača od zaključenja kupoprodajnog ugovora.

5.         Ako ne uspije prvi postupak raspolaganja predmetnom nekretninom, postupak će se ponoviti.

6.         Svaki učesnik javnog nadmetanja koji odustane od ponuđenog zaključenja kupoprodajnog ugovora za nekretnine koje su predmet ovog konkursa, gubi pravo učešća na ponovljenom javnom konkursu za predmetnu nekretninu.

7.         Uplaćeni depozit najpovoljnijem ponuđaču će se uračunati u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuđačima će se vratiti.

8.         Razgledanje nekretnine koje su predmet konkursa, i uvid u potrebnu dokumentaciju, može se izvršiti radnim danom, u periodu od 22.1.2020. godine do 29.1.2020. godine.

9.         Krajnji rok za podnošenje prijava je 5.2.2020 godine do 1400 sati po lokalnom vremenu.

10.       Za zaključivanje ugovora o prodaji predmetne nekretnine potrebno je pribaviti mišljenje Pravobranilaštva Brčko distrikta BiH. Po zahtjevu Pravobranilaštva, Ured za upravljanje javnom imovinom Brčko distrikta BiH može od izabranog ponuđača zahtijevati dostavljanje dodatne dokumentacije.

11.       Ugovorom o prodaji nekretnine koja je predmet ovog konkursa bit će, između ostalog, definisan rok i način plaćanja utvrđene kupoprodajne cijene.

12.       Ugovorom o prodaji nekretnina koje su predmet ovog konkursa bit će, između ostalog, definisane obaveze kupca u odnosu na eventualne postojeće infrastrukturne instalacije na parcelama.

13.       Usmeno javno nadmetanje za prodaju prava građenja na predmetnoj nekretnini održat će se u kancelariji 59 u zgradi Vlade Brčko distrikta BiH, dana 7.2.2020.godine, s početkom u 13.00 sati.

14.       Prijave za učešće u konkursu koje pristignu poslije naznačenog roka, kao i one prijave koje ne sadrže sve elemente zahtijevane konkursom, neće se razmatrati.

15.       Prilikom usmenog javnog nadmetanja, učesnici konkursa dužni su davati ponude na način da se visina naredne u odnosu na prethodnu ponudu povećava za iznos u rasponu od 500 do 1000 KM.

16.       Troškove uplate depozita, pripremanja i podnošenja prijava, kao i sve troškove zaključenja i provođenja prodajnog ugovora, snose ponuđači.

17.       Brčko distrikt BiH zadržava pravo da u bilo kojem dijelu postupka poslije objavljivanja javnog konkursa može odustati od prodaje, odnosno poništiti javni konkurs, bez obrazloženja.

18.       Uredno kovertirane pismene prijave s naznakom:

 

„Za javni konkurs za prodaju prava građenja na zemljištu koje predstavlja dio urbanisticke parcele, putem usmenog javnog nadmetanja - (stambeno naselje Centar) -NE OTVARAJ - prijava na javni konkurs"

dostaviti lično, na šalter broj 9 u zgradi Vlade Brčko distrikta BiH, ili poštom, na adresu:

Ured za upravljanje javnom imovinom Brcko distrikta BiH Vlada Brcko distrikta BiH Bulevar mira 1 76100 Brcko

Na pozadini koverte napisati puno ime i prezime /naziv pravnog lica, te adresu/ sjedište pravnog lica, za lice koje podnosi prijavu.

 

19.       Kompletan tekst javnog konkursa objavljuje se na internet portalu Vlade Brčko distrikta BiH: http://kuji.bdbih.gov.ba/Content/Read/oglasi-kancelariie i na oglasnoj ploči u zgradi Vlade Brčko distrikta BiH, a sve dodatne informacije o konkursu mogu se dobiti na broj telefona 049 / 240-632.

 

Direktor Ureda

Dijana Glišić, dipl. ing. arh.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: