Prodaja privredne zgrade u k.o. Dubrave 

Datum objave: 04.03.2021. 08:18 / Izvor: Pravosudje.ba, 03.03.2021.

BOSNA I HERCEGOVINA

BRČKO DISTRIKT BIH

OSNOVNI SUD BRČKO DISTRIKT

 

Broj: 96 0 I 040455 11 I

Brčko, 01.03.2021.godine 

 

 

Osnovni sud Brčko Distrikta  BiH, sudija Fuad Zlatić u izvršnom predmetu tražioca izvršenja Heta d.o.o. Sarajevo, zastupana po punomoćniku Vesni Stevanović, advokatu iz Bijeljine, protiv izvršenika Avdić Miralem iz Gradačca, Šehitluci br.216, radi naplate novčanog potraživanja u iznosu od 80.817,31 KM, van ročišta dana 01.03.2021. godine,  donio je 

 

Z A K L J U Č A K

 

I

Utvrđuje se na osnovu procjene Poreske uprave Brčko distikta  BiH od 14.12.2017. godine, tržišna vrijednost nekretnina, vlasništvo izvršenika Avdić Miralema sin Mustafe iz Gradačca sa dijelom 1/1, upisanih u zk. uložak 3233 k.o. Dubrave  privremeni registar, broj zemljišta (parcele) 379/152, a što u naravi predstavlja Privrednu zgradu br.33 – zona VI  Privredna zgrada 1 površine 74 m2, i zk.ul.1413 k.o. Dubrave –privremeni regista, broj zemljišta 379/152 PG, a što u naravi predstavlja Privredna zgrada br.33- zona VI Privredna zgrada 1 površine 74 m2  u ukupnoj vrijednosti od 104.091,25 KM.  (slovima:stočetirihiljadedevedesetjednukonvertibilnumarku i 25/100 KM)

 

II

Odredjuje se ročište za drugu prodaju nekretnina iz tačke I zaključka usmenim javnim nadmetanjem koje će se održati dana  19.04.2021. godine u 10,30 sati  U ZGRADI OVOG SUDA U SUDNICI BROJ 6.

 

III

Predmetne nekretnine mogu se pogledati svakim danom od 08,00 do 16.00 časova u Dubrave, a na dan odredjenog za prodaju najkasnije jedan sat prije početka javnog nadmetanja. 

Na navedenim nekretninama je upisana zabilježba izvršenja, po Rješenju Osnovnog suda Brčko distrikta BiH broj: 96 0 I 040455 11 I , te pravo zaloga u korist „BORA“ d.o.o. Banja Luka.

 

IV

Izvršeniku  se zabranjuje otuđenje imovine, navedene u tački I ovog zaključka, uz krivično-pravne posledice postupanja suprotnog ovoj zabrani.

 

V

Na ročištu za drugu prodaju nekretnina izvršenika, nekretnine se ne mogu prodati ispod 1/2 vrijednosti. 

VI

U javnom nadmetanju mogu učestvovati samo lica koja su predhodno položila učešće u iznosu od 1/10 vrijednosti nekretnine odnosno 10.409,12 KM uz napomenu da tražilac izvršenja nije dužan položiti odnosno platiti učešće.

Iznos jemstva se uplaćuje na depozitni račun Osnovnog suda Brčko distrikt BIH broj: 140-101-03100025-27 otvoren kod SBERBANK D.D.SARAJEVO.

 

VII

Kupac je dužan položiti, u sud cijenu postignutu javnim nadmetanjem, u roku od 8 dana od dana prodaje bez obzira da li se cijena isplaćuje odmah ili u ratama. Tek nakon polaganja cijene, prodate nekretnine će se predati kupcu i dozvoliti pravo uknjiženja vlasnika u korist kupca. 

Ako kupac u roku od 8 dana od dana prodaje ne položi cijenu, sud će rješenjem prodaju oglasiti nevažećom i odrediti novu prodaju. 

Iz položenog učešća (uloga) namiriće se troškovi nove prodaje i nadoknaditi razlika izmeđucijene postignute na prijašnjoj i novoj prodaji. 

 

VIII

Ovaj Zaključak o prodaji objaviće se na oglasnoj tabli Osnovnog suda Brčko Distrikta BiH, a u sredstvima javnog informisanja o trošku tražioca izvršenja. 

IX

Zaključak dostaviti punomoćniku tražiocu izvršenja, izvršeniku, privremenom zastupniku, založnom povjeriocu BORA d.o.o. Banja Luka, Poreskoj upravi Brčko distrikta BiH,  na oglasnu tablu suda, IT službi.

 

 

              

POUKA O PRAVNOM LIJEKU                                                          SUDIJA

Protiv ovog zaključka nije dozvoljena posebna žalba.                            Fuad Zlatić     

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: