Prodaja putničkih automobila: Škoda Fabia, Audi A4

Datum objave: 05.07.2017. 08:50 / Izvor: Akta.ba, 05.07.2017.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanski kanton

Ministarstvo privrede

 

Broj: 07-02/b-16-261-3/17

Mostar, 30.06. 2017. godine

 

 

 

Na osnovu Odluke Vlade HNK o odobravanju prodaje putničkog automobila Ministarstva privrede/gospodarstva Hercegovačko-neretvanskog kantona, broj: 01-1-02-1408/17 od 21.06. 2017.godine i Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka javnog nadmetanja - licitacije broj: 07-02/b-16-261-2 od 30.06.2017.godine, Komisija za provođenje postupka javnog nadmetanja

 

JAVNI OGLAS

za prodaju putničkih automobila u vlasništvu Ministarstva privrede/gospodarstva javnim nadmetanjem-licitacijom putem prikupljanja zatvorenih pisanih ponuda

 

I PREDMET OGLASA

 

Predmet oglasa je prodaja putničkih motornih vozila u vlasništvu Ministarstva privrede/gospodarstva Hercegovačko-neretvanskog kantona Škoda Fabia i Audi A4 (u daljem tekstu: Ministarstvo).

 

II PODACI O VOZILU

 

 

III NAČIN PRODAJE

III.1. Prodaja vozila se vrši metodom javnog nadmetanja putem zatvorenih pisanih ponuda. Vozilo se prodaje po načelu „viđeno-kupljeno, što isključuje naknadne reklamacije i prigovore/žalbe po pitanju kvaliteta i eventualnih nedostataka.

III.2. Vozilo se može pogledati na parkingu Ministarstva privrede, ul. Husnije Repca bb (kod hotela „Ruža“) u periodu od 06.07.2017.g. do 21.07.2017.g. u vremenu od 10.00 do 13.00 sati (radnim danima). Kontakt osoba uposlenik ministarstva: tel. 550-680 i 552-495, od koje se mogu dobiti i sve dodatne informacije, nakon prethodne najave kontakt osobi.

 

IV PRAVO UČESTVOVANJA

IV.1. Vozilo koje je predmet nadmetanja, prodaje se ponuditelju koji je dostavio najveću cijenu za ponuđeno vozilo.

IV.2. Pravo učestvovanja na javnom nadmetanju sistemom zatvorenih ponuda imaju domaća i strana pravna i fizička lica, osim uposlenika Ministarstva privrede i članova njihove uže porodice koja izvrše uplatu kaucije u vrijednosti od 10 % početne cijene vozila.

IV.3. Uplata kaucije vrši se na blagajni Ministarstva, ul. Husnije Repca bb, u Mostaru,u periodu od 06.07. 2017.godine do 21.07.2017.godine, u vremenu od 10.00 do 13.00 sati (radnim danima).

 

V DOSTAVLJANJE I SADRŽAJ PONUDE

V.1. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti s naznakom „NE OTVARAJ PONUDA-JAVNI OGLAS ZA PRODAJU MOTORNOG VOZILA“, poštom ili neposredno na protokol Ministarstva privrede sa dokazom o izvršenoj uplati depozita, ulica Husnije Repca bb, 88.000 Mostar.

V.2. Rok za dostavljanje ponuda je od 06.07. 2017.g. do 21.07.2017.godine do 13.00 sati , uključujući i sve ponude upućene putem pošte, a pristigle do naznačenog datuma i vremena.

V.3. Sve ponude pristigle poslije navedenog roka, bez obzira kad su poslane, kao i ponude sa ponuđenim iznosom manjim od utvrđene početne cijene, neće se uzimati u razmatranje.

V.4. Ponuda treba da sadrži sljedeće elemente:

a) dokumente i podatke o ponuđaču- za fizičko lice- kopija lične karte, adresa i kontakt telefon; za pravno lice – ovjerenu fotokopiju aktuelnog izvoda iz sudskog registra, adresa i telefon kontakt osobe ovlašćene za zastupanje u postupku javnog nadmetanja,

b) iznos ponude izražene u KM,

c) dokaz o uplati depozita.

V.5. Ponuda se mora dostaviti na Obrascu za cijenu ponude koja se može preuzeti na web stranici www.privredahnk.gov.ba i na protokolu Ministarstva u ulici Husnije Repca bb, Mostar.

V.6. Ponuda mora biti potpisana od strane podnositelja, a ako je podnositelj pravno lice mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica u pravnom licu i ovjerena pečatom tog pravnog lica.

V.7. Prihvatljivim se smatra svaka ponuda koja sadrži podatke iz tačke VI.4. do VI.7 i čiji je iznos jednak ili veći od početne cijene za ponuđeno vozilo.

V.8. Javno nadmetanje je punovažno i u slučaju da ponudu dostavi samo jedan prihvatljiv ponuđač.

Ukoliko ponuđač ne dostavi bilo koji od traženih dokumenata ili ukoliko ponuda ne sadrži sve podatke, ili su isti nedovoljni za procjenu i analizu ponude, ista će biti odbačena kao nepotpuna.

 

VI POSTUPAK LICITACIJE

VI.1. Javno otvaranje ponuda će se održati u prostorijama Ministarstva , ul. Husnije Repca bb u Mostaru, u prisustvu ponuđača (fizičkih lica ili ovlaštenih predstavnika pravnih lica) 21.07. 2017.godine u 13.00 sati.

VI.2. Javnom nadmetanju može prisustvovati ovlaštena osoba pravnog lica/ponuđača, ili fizičko lice/ponuđač, uz prezentaciju ovlaštenja i identifikacionog dokumenta. Prije otvaranja dostavljenih ponuda, javno se saopštavaju pravila javnog nadmetanja.

VI.3. Ponude koje ne ispunjavaju uslove prihvatljivosti neće se razmatrati u daljem postupku licitacije.

VI.4. Predsjednik komisije pristupa otvaranju blagovremeno pristiglih ponuda, javno se saopštavaju ponuđene cijene te utvrđuje lista ponuđača, počevši od ponuđača sa najvišom ponuđenom cijenom.

VI.5. Ako se prijavi dva ili više ponuđača s prihvatljivom i istom cijenom, koja je ujedno i najveća cijena ponude, predsjednik komisije će pozvati predstavnike ponuđača da eventualno izvrše povećanje cijene javnim nadmetanjem. Najmanje povećanje ponuđene cijene može biti po 100.00 KM. Ukoliko ponuđači nisu prisutni i ne žele povećati cijenu javnim nadmetanjem, pobjednikom javnog nadmetanja će biti proglašen ponuđač koji je ranije dostavio ponudu po datumu i vremenu prijemnog štambilja Ministarstva.

VI.6. Ako se na poziv prijavi samo jedan ponuđač sa prihvatljivom ponudom povjerenstvo ga proglašava pobjednikom javnog nadmetanja-licitacije.

 

VII OBAVEZE KUPCA

VII.1. Ponuđač, odnosno kupac, koji bude odabran kao najuspješniji, dužan je pristupiti zaključenju ugovora o kupoprodaji u roku od 5 dana od dana zaključenja licitacije te uplatiti puni iznos postignute konačne cijene za kupljeni automobil odmah po potpisivanju kupoprodajnog ugovora.

VII.2. Kupac će uplatu izvršiti na sljedeći način: Jedinstveni račun trezora, otvoren kod Uni Credit Bank banka, broj računa: 3381002200424167, svrha doznake „kupovina službenog vozila Ministarstva privrede HNK/Ž“. Broj poreskog obveznika: trinaesto znamenkasti ID broj pravne osobe, ukoliko uplatu vrši pravna osoba ili JMBG ukoliko uplatu vrši fizička osoba.

VII.3. Sve poreze i troškove oko prenosa vlasništva, transporta, preregistracije, osiguranja i sl. snosi kupac.

VII.4. Primopredaja vozila izvršit će se odmah po predočenju dokaza o izvršenoj uplati kupoprodanjne cijene, o čemu će se sačiniti zapisnik.

VII.5. Ukoliko kupac ne uplati utvrđeni iznos ili ne pristupi zaključenju ugovora o kupoprodaji u ostavljenom roku, smatrat će se kako je odustao od kupovine, a zaključenje ugovora o kupoprodaji će se ponuditi sljedećem najpovoljnijem ponuđaču. Uplaćena kaucija od 10% neće biti vraćena.

 

VIII DODATNE INFORMACIJE

VIII.1.  Učesnicima u postupku javnog nadmetanja-licitacije čije ponude ne budu prihvaćene uplaćena kaucija od 10% bit će vraćena - 1 sat nakon završetka licitacije na blagajni Ministarstva, dok će uplaćena kaucija najpovoljnijeg ponuđača biti vraćena nakon predočenja dokaza o izvršenoj uplati punog iznosa ponuđene cijene i dokaza o izvršenom prenosu vlasništva.

VIII.2. Ministarstvo zadržava pravo da prihvati ili odbije ponude, obustavi ili poništi prodaju službenog motornog vozila po ovom oglasu u bilo kojoj fazi javne licitacije, sve do trenutka uplate kupoprodajne cijene.

VIII.3. Javni oglas objavit će se u „Dnevnom Avazu“, „Dnevnom listu“ i na web stranici Ministarstva  HNK/Ž.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: