Prodaja putničkih motornih vozila: Suzuki, Nissan i Dacia

Datum objave: 12.07.2017. 09:16 / Izvor: Glas Srpske, 12.07.2017.

Broj: 013 -3169/17

Dana: 11.7.2017. godine

 

Na osnovu člana 50. stav 1. Statuta Javnog preduzeća "Autoputevi Republike Srpske" d.o.o. Banjaluka ("Službeni glasnik RS", br. 10/14 i 110/14), Odluke Uprave preduzeća broj 01-2801-5/17 od 26.6.2017. godine i Odluke Nadzornog odbora Preduzeća broj: 02-Š1-8-3088/17 od 06.7.2017. godine, direktor Javnog preduzeća "Autoputevi Republike Srpske" d.o.o. Banjaluka, raspisuje

 

JAVNI OGLAS

o Javnom nadmetanju /licitaciji/

 

I

Raspisuje se javni oglas o javnom nadmetanju/licitaciji/ za prodaju pokretne imovine-putničkih motornih vozila u vlasništvu preduzeća. Podaci o vozilima koja su predmet prodaje prikazani su u Tabelarnom prikazu kako slijedi:

 

RB

Sredstvo

G.P

Br. šasije

Br. motora

Zapremina i snaga motora

Boja vozila

Početna cijena

Stanje

1.

SUZUKI GRAND VITARA А59-Т-018

2008

ЈSАЈТDЈ44V00265793

В2268200706915

1870 ccm/95kW Dizel Euro 3

Siva

13.000,00

KM bez PDV-a

Ispravno/ Registrovano

2.

NISAN QASHQAI 2       М74-Т-599

2012

SJNJENJ10U7120471

С009294

1598 ccm/96kW Dizel Euro 5

Crna

18.000,00 KM bez PDV-a

Ispravno/ Registrovano

3.

DACIA DUSTER

Е83-М-889

2013

UU1HSDECN48474434

D098419

1461 ccm/81kW Dizel Euro 5

Smeđa

11.000,00

KM bez PDV-a

Ispravno/ Registrovano

4.

DACIA DUSTER

Т90-А-087

2013

UU1HSDACN48474431

D098001

1461 ccm/81kW Dizel Euro 5

Siva

12.500,00 KM bez PDV-a

Ispravno/ Registrovano

 

II

Pravo učešća

Pravo učešća u postužu licitacije putem dostavljanja pismenih ponuda imaju pravna i fizička lica osim povezanih i lica u vezi sa povezanim licima definisanih Zakonom o javnim preduzećima ("Službeni glasnik RS", br. 75/04 i 78/11) koja prije roka utvrđenog za licitaciju uplate kauciju u iznosu od 10% od početne vrijednosti vozila, za vozilo za koje licitiraju. Uplata se vrši na račun Javnog preduzeća "Autoputevi Republike Srpske" d.o.o. Banjaluka br. 562-099-80739668-93, otvoren kod NLB Razvojna banka a.d. Banja Luka, sa naznakom kaucija za učešće u licitaciji motornih vozila.

Ponuđač je dužan na uplatnici iz stava 1. ove tačke naznači za koje vozilo uplaćuje kauciju ili ukoliko uplaćuje kauciju na ime licitacije za više vozila dužan je navesti na uplatnici za koja sve vozila uplaćuje kauciju na ime učešća u licitaciji.

Dokazi o izvršenoj uplati se imaju dostaviti najkasnije do početka licitacije i u sastavu ponude.

 

III

Pregled vozila i cijena

Početnu cijenu za prodaju predmetne imovine predstavlja procijenjena vrijednost imovine /vozila/ koja su predmet prodaje.

Vozila se mogu pregledati u krugu naplatne stanice Jakupovci na autoputu Gradiška-Banjaluka svakog radnog dana u periodu od 8 do 15 časova. Kontakt osoba je Dragan Čivčić, broj tel. 065/561-673. Vozila se prodaju u viđenom stanju i prodavac ne odgovara za kasnije reklamacije.

 

IV

Podnošenje ponuda

Zatvorenu ponudu sa naznakom „Ponuda za javni oglas za prodaju putem licitacije motornih vozila" dostaviti na adresu: Javno preduzeće "Autoputevi Republike Srpske" d.o.o. Vase Pelagića 10, Banjaluka. U obzir će se uzeti ponude koje stignu najkasnije do 7. avgusta 2017. godine do 12 časova. Naknadno prispjele ponude i ponude koje ne sadrže dokaz o uplati kaucije, ime i adresu ponuđača, cijenu vozila, podatke o vozilo za koje ponuđač licitara te kontakt ponuđača neće se razmatrati.

Nepotpune i neblagovremene ponude ponuđača se neće razmatrati, a uplaćena kaucija će se vratiti nakon okončane licitacije.

Ukoliko ponuđač dostavlja ponudu za više vozila iste može dostaviti u jednoj koverti. Ponuđač je dužan tačno u ponudu navesti za koje vozilo i/ili vozila daje ponudu i to navesti registarski broj vozila, marku i godinu proizvodnje vozila.

Javno otvaranje ponuda će se obaviti u prisustvu zainteresovanih ponuđača dana 7. avgusta 2017. godine sa početkom u 12.30 časova u prostorijama preduzeća u ulici Vase Pelagić broj 10, 78 000 Banjaluka, Sala za sastanke pored protokola.

 

V

Neuspjela prodaja

U slučaju da za vozila koje je predmet prodaje ne bude dostavljena ponuda u visini od najmanje njegove početne vrijednosti, prodaja tog vozila će se smatrati neuspjelom i sve provedene radnje će se poništiti.

 

VI

Obaveze prodavca

Prodavac se obavezuje sa najpovoljnijim ponuđačem zaključiti ugovor i vozilo mu prenijeti u vlasništvo u vićenom stanju. Troškove prepisa vozila snosi kupac.

 

VII

Obaveze kupca

Kupac je dužan da za kupljeno vozilo uplati puni iznos izlicitirane cijene na račun Preduzeća br. 562-099-80739668-93, otvoren kod NLB Razvojna banka a.d. Banja Luka, umanjen za iznos uplaćene kaucije u roku od 8 dana od dana izdavanja fakture. Kupac je dužan preuzeti vozilo najkasnije 5 dana nakon izvršene uplate. Ukoliko kupac odustane od ponude, uplaćena kaucija mu se ne vraća. Javno preduzeće „Autoputevi Republike Srpske" d.o.o. Banjaluka u slučaju odustanka ponuđača ima pravo zaključiti ugovor sa sljedećim najpovoljnijim ponuđačem.

 

VIII

Komunikacija sa ponuđačima

O rezultatima postupka ponuđači će biti blagovremeno obaviješteni. Učesnicima čije ponude ne budu prihvađene i učesnicima koji ne kupe vozilo uplaćena kaupija u iznosu od 10% procijenjene vrijednosti vozila se vraća najkasnije u roku od 3 dana nakon okončanja licitacije.

Ponuđači su dužni dostaviti u sastavu svoje ponude i podatke o tekućem računu (broj tekućeg računa i naziv banke) ili kopiju tekućeg računa na koji im se od strane preduzeća ima vratiti uplaćena kaucija.

 

IX

Postupak prodaje sprovešće Komisija imenovana od direktora preduzeća. Komisija se sastoji od tri člana i to predsjednika i dva člana. Komisija o svom radu vodi zapisnik.

Javno nadmetanje za prodaju vozila iz tačke I ovog javnog oglasa će se objaviti u dnevnim novinama "Glas Srpske".

 

Direktor

Dušan Topić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: