Prodaja putničkih motornih vozila TOYOTA COROLLA i TOYOTA, teretnog motornog vozila VOLVO i opreme uz vozilo-metalni kontejner za smeće

Datum objave: 14.01.2020. 12:27 / Izvor: Akta.ba, 13.01.2020.

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA SREBRENICA

 

Srebrenica: 27.12.2019. godine

Broj: 01-014-869-1/19

 

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske, broj 97/16) i člana 95. stav 3. Statuta opštine Srebrenica ("Službeni Glasnik opštine Srebrenica", broj : 2/18), a u skladu sa članom 3. Odluke o prodaji motornih vozila, te teretnog vozila putem neposredne pogodbe (javna prodaja- licitacija putem zatvorenih pismeni ponuda) broj 01-014-869/19 od 27.12.2019. godine, načelnik opštine o b j a v lј u j e :

 

O G L A S

Za prodaju putničkih/teretnog motornog vozila putem neposredne pogodbe (javna prodaja- licitacija putem zatvorenih pismeni ponuda)

 

I - Predmet prodaje putem neposredne pogodbe

Predmet prodaje putem neposredne pogodbe - postupak prikuplјanja pisanih ponuda za slјedećih putničkih/teretnog motornog vozila:

 

1. Putničko motorno vozilo marke „TOYOTA COROLLA ", godina proizvodnje 2008, snaga motora 93 KW radna zapremina 1998 ccm, vrsta motora „DIESEL",broj šasije: ATNR56E603003658, boja siva.

POČETNA CIJENA: 7.278,21 KM (Slovima: sedamhilјadadvijestotinesedamdesetiosamekonvertibilnihmaraka i 21/100)

Kaucija /depozit u iznosu od : 10 % od početne cijene/vrijednosti vozila

 

2.  Putničko motorno vozilo marke „TOYOTA", godina proizvodnje 2008., snaga motora 93 KW, radna zapremina: 1998 ccm, vrsta motora „DIESEL', broj šasije: ATN^R56E003003638, boja siva.

POČETNA CIJENA: 6.421,95 KM (Slovima: šesthilјadačetiristotinedvadesetijednakonvertibilnihmaraka i 95/100)

Kaucija /depozit u iznosu od : 10 % od početne cijene/vrijednosti vozila

 

3. Teretno motorno vozilo marke „VOLVO", snaga motora 225 KM, boja bijela, godina proizvodnje 2014., radna zapremina 7146 ccm, vrsta motora DIESEL,

 

3.a. Oprema uz vozilo metalni kontejner za smeće zapremine 5m3 - 10 komada;

3.a. OPREMA : Kontejneri su sastavni dio teretnog motornog vozila marke „Volvo", te mogu da se prodaju kao sastavni dio ili odvojeno.

POČETNA CIJENA: 64.800,00 KM, bez opreme - kontejnera (Slovima: šezdesetičetirihilјadeosamstotinakonvertibilnihmaraka i 00/100)

POČETNA CIJENA: 72.059,00 KM, sa opremom - 10 kontejnera (Slovima: sedamdesetdvijehilјadepedesetdevetkonvertibilnih i 00/100)

Kaucija /depozit u iznosu od : 10 % od početne cijene/vrijednosti vozila

 

II- Način prodaje

Prodaja motornih vozila obaviće se postupkom prodaje putem neposredne pogodbe- pribavlјanjem pisanih ponuda.

 

III - Uslovi prodaje

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica, osim članova Komisije za provođenje licitacije i Zaposlenih u Opštinskoj upravi opštine Srebrenica, kao i članova njihove uže porodice.

Ponuđač je dužan u ponudi da navede slјedeće podatke:

za pravna lica: naziv i sjedište, matični broj i JIB, fotokopiju rješenja o registraciji i dopis sa ponudom u kojem treba naznačiti osnovne podatke o vozilu koje je predmet licitacije, ponuđenu kupoprodajnu cijenu, dokaz o uplati kaucije, broj žiro - računa, naziv banke, potpis i pečat ponuđača.

za fizička lica: ime i prezime, adresu, kontakt telefon, fotokopiju lične karte, broj tekućeg računa, naziv banke i dopis sa ponudom u kojem treba naznačiti osnovne podatke o vozilu koji je predmet licitacije, ponuđenu kupoprodajnu cijenu, dokaz o uplati kaucije od 20% od početne cijene i potpis ponuđača.

Kaucija u iznosu od 10% od početne vrijednosti vozila koja su predmet licitacije može se uplatiti na blagajni opštine Srebrenica, ul. Srebreničkog odreda bb, Srebrenica, I Sprat, svakim radnim danom od 07:30 časova pa sve do 15:30 počev od dana 27.12.2019. godine pa sve do 24.01.2020. godine (petak) do 11:00 časova.

Ponuđaču koji ne bude izabran kao najpovolјniji uplaćena kaucija vratiće se po okončanju postupka licitacije, odnosno uplatiće se na njegov račun naveden u ponudi.

Predmetna motorna vozila prodaju se u viđenom stanju i naknadne reklamacije se ne uvažavaju.

Ponuđač koji bude izabran za kupca dužan je najkasnije u roku od 7 dana od dana okončanja postupka javne prodaje zaklјučiti ugovor o kupoprodaji i preuzeti motorno vozilo, uz uplatu punog iznosa kupoprodajne cijene, u suprotnom će se smatrati da je kupac odustao od kupovine, u kom slučaju prodavac zadržava uplaćenu kauciju.

Troškove prepisa vozila snosi kupac.

Kriterijum za izbor najpovolјnijeg ponuđača je najviše ponuđena cijena koja ne može biti manja od početne prodajne cijene.

 

IV- Pravila prodaje putem neposredne pogodbe

1)         Prije otvaranja zatvorenih pismenih ponuda saopštavaju se pravila prodaje putem neposredne pogodbe,

2)         Predsjednik Komisije konstatuje da li su ispunjeni uslovi u pogledu oglašavanja prodaje motornog vozila i uplaćenoj kauciji,

3)         Ako se na ovaj oglas odazove samo jedan ponuđač i da ponudu na početnu vrijednost/ cijenu ili veći iznos, predsjedavajući ga proglašava pobjednikom,

4)         Ako se na oglas prijavi dva ili više ponuđača sa istom cijenom koja je ujedno i najviša cijena ponude, Komisija će proglasiti pobjednikom ponuđača koji je ranije dostavio ponudu po datumu i vremenu prijemnog pečata službe protokola opštine Srebrenica

5)         Nakon završene prodaje utvrđuje se lista ponuđača koji su ponudili cijenu iznad minimuma i konstatuje se da je imovina prodata najpovolјnijem ponuđaču.

6)         Komisija ima obavezu da sačini odgovarajuće zapsinike o provedenom postupku licitacije

 

V- Mjesto i rok dostavlјanja ponuda

Zainteresovani kupci svoje pisane ponude mogu dostaviti preporučenom pošilјkom putem pošte ili predati neposredno na adresu :

OPŠTINA SREBRENICA, Ulica: Srebreničkog odreda bb Srebrenica, 75430 Srebrenica, odnosno iste mogu predati neposredno na protokol opštine Srebrenica - Šalter sala, Opština Srebrenica, Srebreničkog odreda bb 75430 Srebrenica.

 

Na pošilјci obavezno staviti naznaku: „Prijava za oglas za prodaju putničkih/terenog motornog vozila - „ ne otvaraj"

Oglas će biti objavlјen na oglasnoj ploči opštinske uprave opštine Srebrenica i na šeć stranici opštine Srebrenica.

Rok za dostavlјanje ponude je do 24.01.2020. godine do 11:00 časova.

 

VI- Mjesto i dan otvaranja ponuda

Pristigle ponude će se otvarati dana 24.01.2020. godine, sa početkom u u 12:00 časova u skupštinskoj sali opštinske uprave Srebrenica (na prvom spratu).Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuđači ili njihovi ovlašteni predstavnici. Neblagovremene, nepotpune i ponude koje sadrže cijenu nižu od početne cijene motornih vozila, kao i ponude koje ne sadrže dokaz o uplaćenoj kauciji neće se uzeti u razmatranje.

 

VII - Mjesto, vrijeme i način pregleda vozila

Vozila, zainteresovani kupci mogu pogledati na parking prostoru koji se nalazi ispred zgrade opštinske uprave Srebrenica, odnosno na parking prostoru, počev od dana donošenja ovog oglasa pa sve do isteka roka za prijem ponuda i to u vremenskom intervalu od 10:00 do 15:30 časova, uz prethodno izvršenu najavu gdinu Miroslavu Matiću, putem telefona broj: +387 56 44 55 07 koji je imenovan kao kontakt osoba.

 

Načelnik opštine

Mladen Grujičić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: