Prodaja putničkih motornih vozila VW, teretnog motornog vozila VW Caddy, viljuškara, mini dampera i utovarivača

Datum objave:18.06.2019. 10:05 / Izvor: Glas Srpske, 18.06.2019.

Zavod za fizikalnu

medicinu i rehabilitaciju

Dr.Miroslav Zotović

 

Broj: 115-01-8889/19

Datum: 17.6.2019.

 

Na osnovu člana 10. Pravilnika o postupku prodaje pokretne imovine putem javnog nadmetanja-licitiranjem i Odluke o rashodovanju i prodaji osnovnih sredstava Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabili-taciju "Dr Miroslav Zotović", Banjaluka, broj: 102-30-7826/19 od 31.5.2019. godine, Komisija za sprovođenje postupka javne licitacije, objavljuje

 

JAVNI POZIV NA LICITACIJU

ZA PRODAJU POKRETNE IMOVINE ZAVODA - PUTNIČKA MOTORNA VOZILA I RADNE MAŠINE

 

I PREDMET I NAČIN PRODAJE

1.Predmet prodaje su sljedeća osnovna sredstva označena rednim brojevima kako slijedi:

R.b. 1 - Putničko motorno vozilo "folksvagen polo", registarske oznake broj: 943-K- 597, godina proizvodnje 2007., snaga motora 47 KW, zapremina motora 1896 ccm3, dizel, broj šasije: WVWZZZ9NZ38Y078909, kilometraža 197.660, početna prodajna cijena 4.137,30 KM, iznos depozita 450 KM.

R.b. 2 - Teretno motorno vozilo "folksvagen kedi", registarske oznake 959-M-276, godina proizvodnje 2007, snaga motora 51 KW, zapremina motora 1968 ccm3, dizel, broj šasije: WV1ZZZKZ8X008848, kilometraža 124.800, početna prodajna cijena 4.341,92 KM, iznos depozita 450 KM.

R.b. 3 - Putničko motorno vozilo "folksvagen kedi", registarske oznake K36-J-955, godina proizvodnje 2008,  snaga motora 55 KW, zapremina motora 1896 ccm3, dizel, broj šasije: \WV2ZZZ2KZ9X072407, kilo-metraža 199.406, početna prodajna cijena 5.344,40 KM, iznos depozita 550 KM.

R.b. 4 - Putničko motorno vozilo "folksvagen T-4" sanitet, registarske oznake: E15-J-273 - odjavljeno, godina proizvodnje 1998, snaga motora 103 KW, zapremina motora 2792 ccm3, benzinski pogon, broj šasije: WV2ZZZ70ZWH049456, kilometraža 184.000, početna prodajna cijena 5.240,80 KM, iznos depozita 550 KM.

R.b. 5 - Radna mašina viljuškar "LINDE H20D-03", serijski broj: H2X350M00587, pogonsko gorivo: dizel, godina proizvodnje: 1996, radnih sati: 3085, mjesta za sjedenje: 1, nosivost: 2000 kg, težina: 3250 kg, boja: crvena, početna prodajna cijena 9.356,00 KM, iznos depozita 950 KM.

R.b. 6 - Radna mašina mini damper "MERLO", vrsta motora: dizel, mjesta za sjedenje: 1, broj osovina: 2, godina proizvodnje: 1983, radnih sati: 7139, nosivost: 2500 kg, boja crvena, početna prodajna cijena 9.759,60 KM, iznos depozita 1.000 KM.

R.b. 7 - Radna mašina utovarivač "Bobcat Melroe", vrsta motora: dizel, broj osovina: 2, godina proizvodnje: 1985, broj radnih sati: 2840, boja: bijela, početna prodajna cijena 10.460,00 KM, iznos depozita 1.500 KM.

 

2. Vozila i mašine se prodaju po načelu "viđeno-kupljeno" i mogu se pogledati svakim radnim danom u periodu od 7 do 15 časova u sjedištu Zavoda u Banjaluci, ul. Slatinska br. 11 (Trapisti - Delibašino selo).

3. Prodaja će se obaviti postupkom javnog nadmetanja-licitiranjem, uz prethodno pribavljanje pisanih ponuda.

 

II PRAVO UČEŠĆA

1. Pravo učešća u postupku licitacije imaju domaća i strana fizička i pravna lica, koja dostave pisanu ponudu sa potrebnom dokumentacijom i uplate depozit u naznačenom iznosu iz tačke 1 za svaki predmet za koji selicitira.

2. Na otvaranju ponuda mogu učestvovati fizička lica lično ili punomoćnik, te osoba koja je ovlašćena da zastupa pravno lice ili punomoćnik.

 

III UPLATA I POVRAT DEPOZITA

1. Iznos depozita uplaćuje se na žiro-račun Zavoda broj: 555190-0024689624, otvoren kod Nova banka a.d. Banjaluka, svrha uplate "uplata depozita za licitiranu imovinu pod rednim brojem R.b. po javnom pozivu nalicitaciju broj______,_______datum".

2. Depozit se uplaćuje najkasnije do isteka roka dostavljanja ponuda, odnosno do 25.6.2019. godine, do 12 časova.

3. Jedan primjerak uplatnice ponuđač prilaže uz ponudu.

4. Ponuđačima čije ponude nisu prihvaćene vrši se povrat uplaćenog depozita na broj tekućeg/žiro računa uplatioca depozita koji je dostavljen uz ponudu, najkasnije u roku od dva (2) radna dana od dana završenog postupka licitacije.

 

IV DOSTAVLjANjE PONUDA

1. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom "NE OTVARAJ - Ponuda za licitiranu imovinu pod r.b. ", najkasnije do 25.6.2019. godine do 12 časova.

2. Ponude se dostavljaju lično na pisarnicu Zavoda, ulica Slatinska 11, Banjaluka, III sprat, kancelarija broj 236, nakon čega se dobija odgovarajuća potvrda.

3. Sve ponude koje budu dostavljene na pisarnicu Zavoda nakon isteka roka koji je naznačen u ovom javnom pozivu ili ne sadrže potrebnu dokumentaciju, neće se uzeti u razmatranje.

4. Ponuda se dostavlja na propisanom Obrascu za cijenu ponude (Prilog 1) koji je dostupan na pisarnici Zavoda (kancelarija 236), te ista treba da sadrži:

a) Naznaku rednog broja i pokretne imovine za koju se daje ponuda:

b) Podatke o fizičkom/pravnom licu (ime i prezime/naziv, adresa, broj telefona, JMBG/JIB-PIB);

c) Iznos ponude u konvertibilnim markama (brojevima i slovima);

d) Ovjerena fotokopija identifikacionog dokumenta - lična karta/pasoš (za fizička lica),

e) Ovjerena fotokopija rješenja o upisu u sudski registar - ne starija od 6 mjeseci (za pravna lica),

f) Ovjerena punomoć (izdato od strane fizičkog ili pravnog lica kojeg opunomoćenik predstavlja u postupku licitacije),

g) Dokaz-potvrda o uplati depozita,

h) Kopija kartice tekućeg/žiro-računa uplatioca depozita,

i) Potpis (i pečat za pravna lica).

 

V OTVARANjEPONUDA

1. Javno otvaranje ponuda uz prisustvo zainteresovanih fizičkih lica i ovlašćenih predstavnika pravnih lica, biće održano dana, 25.6.2019. godine (utorak) u 12 časova, u Sali za predavanja na 11 spratu Zavoda za fizikalnu medicine i rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović" Banjaluka, Slatinska 11.

2. Ukoliko se iz bilo kojih razloga ne obavi javno nadmetanje-licitacija produžava se rok za dostavljanje ponuda najkasnije do 9.7.2019. (utorak) do 12 časova, nakon čega će se javno nadmetanje ponoviti na istom mjestu i u isto vrijeme.

3. Kriterijumi za vrednovanje ponuda je najviša ponuđena cijena za vozilo ili mašinu, a u slučaju da su dvije ili više ponuda identične, odnosno da imaju u potpunosti istu ponuđenu cijenu, otvara se usmeno javno nadmetanje ili se prednost daJe ponuđaču koji je ranije predao ponudu na Protokol Zavoda.

4. Da bi licitacija bila održana dovoljno je da bude dostavljena najmanje jedna validna ponuda.

 

VI OBAVEZE KUPCA

Ponuđač čija ponuda bude prihvaćena (kupac) dužan je pristupiti zaključenju kupoprodajnog ugovora u roku od 7 dana od dana prijema obavještenja o prihvatanju ponude, te je dužan u roku od 3 radna dana upla-titi prodajnu cijenu naznačenuu kupoprodajnom ugovoru, u protivnom gubi pravo na povrat depozita. 2. Troškove poreza, prenosa vlasništva kao i sve ostale troškove vezane za prodaJu snosi kupac.

 

VII DODATNE INFORMACIJE

1. Sve informacije u vezi sa predmetnom javnom licitacijom mogu se dobiti u prostorijama Zavoda - Tehnička služba svakim radnim danom od 7 do 15 časova ili na broj telefona 051/348-444 ili mob. broj: 065/920-667. Kontakt osobe: Radenko Šironjić i Goran Ćulum.

2. Tekst ove licitacije biće objavljen u dnevnom listu "Glas Srpske", a istovremeno će se objaviti na oglasnoj tabli Zavoda i web stranici Zavoda www.zotovicbl.com

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE

Goran Ćulum

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: