Prodaja putničkog automobila VOLKSWAGEN 70Z i putničkog automobia AUDI 80 1.8 S limuzina

Datum objave: 10.01.2020. 11:01 / Izvor: Akta.ba, 10.01.2020.

 

Bosna i Hercegovina

Uprava za indirektno-neizravno oporezivanje

Regionalni centar Tuzla

 

Na osnovu člana 16. stav (1) Zakona o postupku prinudne naplate indirektnih poreza ("Službeni glasnik BiH", broj 89/05 i 62/11), člana 79. i 88. Pravilnika o provođenju Zakona o postupku prinudne naplate indirektnih poreza ("Službeni glasnik BiH", broj 27/12), radi namirenja duga prodajom zaplijenjene imovine, Uprava za indirektno-neizravno oporezivanje, Regionalni centar Tuzla, Odsjek za poslovne usluge, Grupa za prinudnu naplatu najavljuje

 

DIREKTNU PRODAJU

koja će se održati u utorak, 04.02.2020. godine, u službenim prostorijama Grupe za prinudnu naplatu, na adresi Mitra Trifunovića Uče 161 u Tuzli, sa početkom u 12:00 sati. Prodaja imovine putem direktne prodaje vrši se zbog dvije neuspjele aukcije.

 

Predmet prodaje:

Putnički automobil VOLKSWAGEN 70Z transporter TDI, višenamjensko vozilo, godina proizvodnje 1997., boja žuta, radni obujam motora 2461 cm3, dizel, neregistrovan

Putnički automobil AUDI 80 1.8 S limuzina, godina proizvodnje 1988., boja bijela, benzin, neregistrovan

 

Način prodaje i dostavljanja ponuda:

Direktna prodaja vršit će se bez obaveze polaganja depozita.

Ponude se dostavljaju pojedinačno za svako vozilo, u zatvorenoj koverti najmanje 24 sata prije početka prodaje. Ponuda treba da sadrži: ime i prezime/naziv ponuđača, identifikacijski broj i adresu prebivališta/sjedišta, naziv predmeta prodaje i ponuđenu cijenu, potpis ponuđača. Ponude se dostavljaju lično ili putem pošte na adresu: Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Tuzla, Odsjek za poslovne usluge, Grupa za prinudnu naplatu, M. Trifunovića Uče 161, 75 000 Tuzla, uz obaveznu naznaku na koverti: Ne otvaraj - ponuda za direktnu prodaju vozila (navesti na koje se vozilo ponuda odnosi).

 

Uslovi učešća i prodaje:

Pravo učešća imaju sva punoljetna fizička i pravna lica.

Lica zaposlena u bilo kojoj organizacionoj jedinici Uprave za indirektno oporezivanje kao i njihovi srodnici do trećeg stepena krvnog srodstva ne mogu biti ponuđači.

Prodaja imovine vrši se po principu viđeno-kupljeno, naknadne reklamacije se neće uvažiti. Svi ponuđači, na zahtjev, treba da pokažu svoju ličnu kartu ili pasoš, a ukoliko su zastupnici isto moraju dokumentovati. U prisustvu svih učesnika, Odbor za prodaju će otvoriti koverte i prodati imovinu licu sa najboljom prihvatljivom ponudom.

U slučaju da lice koje je ponudilo najvišu cijenu ne bude prisutno, imovina se prodaje sljedećem licu sa najboljom ponudom.

Ukoliko dva ili više učesnika ponude isti iznos, Odbor će vršiti prodaju imovine putem nadmetanja među licima koja su dala ponudu sa istim iznosom.

Kako nije propisana minimalna cijena, Odbor može odlučiti da odbaci sve ponude ako se iste smatraju neprihvatljivim.

Kupac vrši plaćanje odmah nakon okončanja direktne prodaje i preuzima sve obaveze za kupljenu imovinu (troškovi transporta, šlepanja i sl.). Predaja vozila kupcu vrši se nakon što isti preda dokaze o plaćanju i dokaže da su ispunjene obaveze koje proizilaze iz kupovine.

Vozila su smještena kod dužnika na adresi Kozluk bb u Zvorniku, te se mogu pogledati po pozivu i dogovoru na broj telefona 035 368 014. Sve ostale informacije mogu se dobiti u Grupi  za prinudnu naplatu pri Regionalnom centru Tuzla i na web stranici www.uino.gov.ba.

 

Broj: 02/6-2/IV-16-16-101-6368-28/15

Tuzla, 08.01.2020. godine

 

 

Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: