Prodaja putničkog motornog vozila VW Touran, kombinirke Robland, tračne brusilice FU 79, hidraulične prese za furniranje na toplu vodu Sipa...

Datum objave: 21.10.2021. 11:36 / Izvor: Akta.ba, 21.10.2021.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA – FINANSIJA

POREZNA UPRAVA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

KANTONALNI POREZNI URED BIHAĆ

 

Na osnovu čl. 54 Zakona o Poreznoj upravi („Službene novine Federacije BiH", 33/02, 28/04,57/09, 40/10, 27/12, 7/13 i 91/15) i čl. 62 do 69. Pravilnika o procedurama prisilne naplate poreznih obaveza („Službene novine Federacije BiH", broj 50/02, 54/03, 31/11 , 38/16 i 69/17), Porezna uprava Federacije BiH, Kantonalni porezni ured Bihać, oglasio je prodaju zaplijenjene imovine radi namirenja dužnih poreza poreznih obveznika - dužnika putem

 

A.) DIREKTNE PRODAJE

 

1. D.O.O " GRABEŽ " Bihać Grabeška bb

 

GRUPA

VRSTA ROBE

1.

Horizontalna BRENTA za rezanje drveta, Proizvođač WRAVOR / 1200 / 1997,

Snaga elektromotora 22 KW, maksimalni prečnik trupca,1150 mm, brzina rezanja 35 m / min

 

2. ALAGIĆ MAHIRA vlasnik frizerskog salon „U N A" Irfana Ljubijankića br. 90, Bihać

GRUPA

VRSTA ROBE

1.

Putničko motorno vozilo VOLKSWAGEN, TOURAN,godina proizvodnje 2006, dizel, radni obujam motora 1896 cm, snaga motora li kW

 

3. D.O.O " G M W „ Velika Kladuša Kulište broj 2

GRUPA

VRSTA ROBE

1.

Kombinirka ROBLAND , zemlja porijekla Belgija, godina proizvodnje 1998

2.

Tračna brusilica FU 79, proizvođač STORK, FU 79, zemlja porijekla Italija

3.

Hidraulična presa za furniranje na toplu vodu SIPA, zemlja porijekla Italija,

dimenzije 2800 x 1500 mm

 

Imovina se prodaje sistemom direktne prodaje iz razloga što je ista ostala neprodana nakon održane Prve aukcije .Direktna prodaja će se održati 29.10.2021.godine (petak) s početkom u 13 h prostorijama Kantonalnog poreznog ureda Bihać ulica Vazduhoplovne grupe 3, u Bihaću.

Sve zainteresirane osobe mogu pogledati imovinu na navedenim lokalitetima svakim radnim danom zaključno sa 28.10.2021.godine u vremenu od 12 do 16 sati, a za sve informacije mogu se obratiti Odsjeku za prinudnu naplatu KPU Bihać svakim radnim danom ( Tel.037/316 322 )

Direktna prodaja će se izvršiti na sljedeći način:

1.Ponuđači na direktnoj prodaji dužni su dostaviti pismenu ponudu u zapečaćenoj koverti, sa naznakom „ NE OTVARATI - PONUDA", najkasnije 24 sata prije početka direktne prodaje na adresu Kantonalnog poreznog ureda Bihać , ulica Vazduhoplovne grupe 3 .

2.Ponuđač je dužan u ponudi jasno navesti imovinu za koju je zainteresiran i cijene koju nudi za tu imovinu.

Ponuđač ili njegov pismeno ovlašteni zastupnik dužan je biti prisutan na otvaranju ponuda dana 29.10.2021.godine u 13 h.

Ukoliko ponuđač s najvišom ponuđenom cijenom nije prisutan imovina se prodaje drugom ponuđaču koji ponudi najpovoljniju cijenu,.

3.U slučaju da je više od jednog ponuđača dalo najbolju ponudu Odbor održava aukciju između najboljih ponuđača i prodaje imovinu ponuđaču koji ponudi najbolju cijenu s tim da ne prihvata ponudu nižu od ponude u zatvorenoj koverti.

4.Najniža cijena na direktnoj prodaji nije ograničena i ne podliježe obavezi polaganja depozita, pa se roba može prodati bez obzira na postignutu cijenu,ali Odbor može odlučiti da odbije sve ponude ukoliko ih smatra neprihvatljivim

Opšte odredbe :

1.Svi ponuđači su dužni dokazati svoj identitet ličnom kartom ili pasošem i dokumentirati pravo na zastupanje.

2.Direktna prodaja će biti odgođena za onog poreznog obveznika za kojeg dug, troškovi prinudne naplate, troškovi zapljene i zatezna kamata budu plaćeni do prodaje robe.

3.Za direktnu prodaju se mogu prijaviti sva punoljetna fizička lica i pravna lica. Lica zaposlena u bilo kojoj organizacijskoj jedinici pri Ministarstvu financija i njihovi srodnici do trećeg stepena krvnog srodstva po direktnoj i bočnoj liniji ne mogu biti kupci na aukciji.

4.Ukoliko navedena imovina podliježe obavezi plaćanja poreza na dodanu vrijednost (PDV) isti pada na teret kupca.

5.Prodaja imovine se vrši po principu VIĐENO - KUPLJENO, te se naknadne reklamacije neće uvažavati.Imovina se predaje kupcu kada isti donese dokaz o plaćanju obaveza proizašlih iz kupovine, a nakon čega je ODMAH, preuzima.

6.Svi troškovi prouzrokovani naknadnim radnjama radi preuzimanja pokretne ili nepokretne imovine, padaju na teret kupca.

7.Ponuđači koji prisustvuju direktnoj prodaji dužni su se pridržavati svih važećih epidemioloških mjera. Ponuđač koji se ne bude pridržavao propisanih mjera neće moći prisustvovati prodaji I njegova ponuda se neće razmatrati

KONTAKT TELEFONI: 037/316 - 322 i web stranica www.pufbih.ba

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: