Prodaja putničkog vozila Škoda Superb i minibusa Iveco Daily

Datum objave:21.08.2019. 10:31 / Izvor: Glas Srpske, 21.08.2019.

Na osnovu odluke Nadzornog odbora Mješovitog holdinga "Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeđe a.d. Trebinje Zavisno preduzeće "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje broj: broj: NO-1144-7-19/22 od 30.07.2019. godine i Rješenja o imenovanju Кomisije za licitaciju broj: 6098 od 19.08.2019. godine, a u vezi sa Zaključkom Uprave Preduzeća broj: broj: 6097 od 19.08.2019. godine, Кomisija za prodaju putem licitacije rashodovanih i otpisanih sredstava Mješovitog holdinga "ERS-MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje, dana 20.08.2019. godine, raspisuje:

 

JAVNI POZIV

za prodaju rashodovanih i otpisanih sredstava Mješovitog holdinga "Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje Zavisno preduzeće "Hidroelekgrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje

 

I PODACI 0 SREDSTVIMA

Rashodovana i otpisana sredstva Mješovitog holdinga "Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje, koja predstavljaju predmet prodaje obuhvataju putničko vozilo ŠKODA SUPERB, godina proizvodnje: 2006. godina, broj motora: AWX486978, broj šasije: TMBDU23U37S300002, i Minibus IVECO DAILY 50C15V  godina proizvodnje 2011. godina, broj motora: 1348577, broj šasije: ZCFC50A3205869793, sa početnom cijenom kako slijedi:

 

Red.br.

Naziv lota

Godina proizvodnje

Početna vrijednost

1.

LOT1: putničko vozilo ŠKODA SUPERB

2006.

4.300,00 КM

2.

LOT 2: Minibus IVECO DAILY

2011.

16.450,00 КM

 

 

UКUPNO

20,750,00 КM

 

                                               

II NAČIN PRODAJE

Prodaja se vrši putem postupka licitacije, pojedinačno za svaki lot, sistemom zatvorenih ponuda, za izbor najpovoljnijeg ponuđača za prodaju rashodovanih i otpisanih sredstava. Svi zainteresovani potencijalni ponuđači mogu pogledati sredstva za prodaju dana 23.08.2019. godine (petak od 08,00 do 14,00 časova u objektima Mješovitog holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje Zavisno preduzeće "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje. Prodaje se vrši po principu "viđeno -kupljeno", bez naknadnih prigovora i žalbi koje se odnose na predmet prodaje.

 

III USLOVI PRODAJE

Pravo učešća u postupku licitacije sićtemom zatvorenih ponuda imaju sva fizička i pravna lica.

Svi ponuđači dužni su na žiro račun Mješoviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d.

Trebinje Zavisno preduzeće "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje br. 562-008-00000313-37 kod NLB Razvojna banka a.d. Banja Luka - Filijala Trebinje, uplatiti kauciju od 10% početne vrijednosti LOT-a za koju će licitirati.

Ponuđač koji kupi sredstva po LOT-u, uplaćeni iznos se umanjuje od ponuđene cijene pri konačnom plaćanju.

U cijenu nije uračunat PDV i isti pada na teret kupca.

U slučaju da ponuđač odustane od kupovine, iznos kaucije se ne vraća te isti ostaje za troškove ponovnog oglašavanja. Ponude dostaviti u zatvorenoj koverti na adresu: Mješoviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje Zavisno preduzeće "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje, Obala Luke Vukalovića 2, Trebinje.

 

IV SADRŽAJ PONUDE

Ponuda sadrži:

- Podaci o fizičkom licu (ime i prezime, ime jednog roditelja, broj telefona, broj tekućeg računa, broj i naziv banke, kopija indentifikacionog dokumenta);

Podaci o pravnom licu (fotokopija rješenja o upisu u sudski registar ovjerena od strane nadležnog organa, ime ovlaštenog lica za zastupanje u postupku licitacije, adresa, broj telefona, broj žiro-računa, broj i naziv banke);

- Iznos ponude u КM;

- Broj LOT-a na koji se ponuda odnosi;

- Potvrda o uplaćenoj kauciji.

 

V OBAVEZE КUPCA

- Ponuđač čija ponuda bude prihvaćena, odnosno kupac, dužan je pristupiti zaključenju ugovora u roku od 5 dana od dana proglašenja pobjednikom licitacije.

- Кupac je dužan za kupljena sredstva uplati puni iznos u roku od 3 dana od dana od dana potpisivanja ugovora.

- Кupac je dužan da kupljena sredstva odveze sa navedenih lokacija u roku od 10 dana nakon zaključenja ugovora. Sve troškove u vezi sa prenosom vlasništva snosi kupac.

 

VI DAN I MJESTO ODRŽAVANJA LICITACIJE

Rok za dostavu ponude je 28.08.2019. godine do 9 časova, a javno otvaranje ponude obaviće se 28.08.2019. godine u 10 časova u prostorijama MH "ERS" MP a.d. Trebinje Zavisno preduzeće "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje (sala za sastanke).

Svi zainteresovani ponuđači mogu prisustvovati otvaranju ponuda.

Ponude koje pristignu nakon 9 časova 28.08.2019. godine, neće se uzimati u razmatranje.

Кriterijum za vrednovanje ponuda je najviša ponuđena cijena, a u slučaju postignute iste cijene prednost se daje ponuđaču koji je ranije predao ponudu za javni poziv.

 

VII DODATNE INFORMACIJE

Sve dodatne informacije za LOT1. i LOT 2. mogu se dobiti na telefon broj: 065 479 169, kontakt osoba Dragan Medan.

 

Кomisija za licitaciju

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: