Prodaja rabljenih vozila: Volkswagen Golf 4motion, Jeep Cherokee, Volkswagen Transporter, Ford Tranzit i Hyundai Santa Fe

Datum objave: 16.01.2020. 10:24 / Izvor: Nezavisne novine, 16.01.2020.

Bosna i Hercegovina      

Ministarstvo sigurnosti 

 

 

Na osnovu Odluke o prodaji stalnih sredstava -putničkih vozila broj: 04-16-4-6660-2/19 i člana 2. stav ( 3.) Instrukcije o načinu i pravilima sprovođenja Javnog nadmatenja-licitacije za prodaju mo¬tornih vozila budžetskih korisnika Institucija Bosne i Hercegivne broj: 08-02-2-9207/16 od 31.10.2016.'godine,i člana 7. Pravila licitacije za prodaju motornih vozila, te Odluke o formiranju Komisije za prodaju motornih vozila Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine broj :04-16-3-6660-5/19 od02.12.2019., godine objavljuje

 

JAVNI POZIV

ZA LICITACIJU-OTKUP RABLJENIH VOZILA

 

 

I PREDMET PRODAJE

rb

Marka vozila i registarski broj

Godina proizv.

Broj šasije

Broj motora

Gorivo

Kilom.

Cijena (KM)

Napomena

1.

VOLKSWAGEN GOLF 4motion

E59-T-676

2002

WVWZZZ1JZ3D014932

ATD337110

Dizel

150000

3.500,00

odjavljen

2.

VOLKVVAGEN GOLF 4motion E06-K-014

2002

WVWZZZ1JZ3D014728

ATD332556

Dizel

. 145000

3.500,00

registrovan

3.

JEEP

CHEROKEE E78:M-996

2008

1J8GNE8980W189170

VM52C16949

Dizel

160000

22.000,00

registrovan

4.

VOLKSVVAGEN TRANSPORTER 091-T-148

2003

WV2ZZZ70Z3H063700

AXL011577

Dizel

265800

12.000,00

neregistrovan

5.

FORD TRANZIT J37-A-161

2009

WF0SXXTTFS8Y28673

8Y28673

Dizel

124000

14.000,00

neregistrovan

6.

HYUNDAI SANTA FE All-O-579

2006

KMHSH81WP7U105707

D4EB6985199

Dizel

308460

14.000,00

neregistrovan

 

UKUPNO: 69.000,00 KM

II

Prilikom prodaje motornih vozila vršit će se prodaja svih vozila pojedinačno ili u paketu. Prednost pri kupovini će imati ponude za kupovinu vozila u paketu. Motorna vozila se kupuju po principu viđeno-kupljeno. Naknadne reklamacije se neće uvažavati.

 

III

U javnom pozivu učešće mogu uzeti sva pravna i fizička lica osim zaposlenih u Ministarstvu sigurnosti BiH i njihovih užih članova porodice.Učešće mogu uzeti svi koji dostave ponudu u formi "zapečaćene koverte" za pojedinačna vozila ili sva vozila u paketu sa potvrdom o uplati kaucije. Za učešće na licitaciji potrebno je izvršiti uplatu kaucije u iznosu od 150,00 KM za red.br.1-2, red br.3 250,00 KM.red.br. 4-5-6 200,00KM, te u paketu 1.000,00 KM na blagajni Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, Trg BiH br.l, Sarajevo, XI kat.

Povrat kaucije učesnicima koji su ostvarili pravo na povrat iste (oni koji nisu prošli kao najbolji ponuđač u postupku licitacije) vrši se na blagajni nakon završetka licitacije.

 

IV

Ponuda sadrži:

- Podaci o fizičkom licu (ime i prezime, ime jednog roditelja, adresa, broj telefona, broj.tekućeg računa, broj i naziv banke i kopija identifikacionog dokumenta)

- Podaci o pravnom licu ( fotokopija rješenja o upisu u sudski registar ovjeren od strane na¬dležnog organa , ime ovlaštenog lica za postupanje u postupku licitacije, adresa, broj telefona, broj žiro računa, broj i naziv banke)

- Iznos ponude u konvertibilnim markama (KM) potpisane od strane ponuđača.

- Vozila za koja se podnosi ponuda.

- Dokaz o uplati depozita.

Ukoliko je ponuđač pravno lice mora biti ovjerena pečatom pravnog lica.

Ponudu pošaljite na adresu

Bosna i Hercegovina

Ministarstvo sigurnosti - PROTOKOL

Trg BiH br.l

71 000 Sarajevo.

Sa napomenom: "Komisija - prodaja rabljenih vozila"-„NE OTVARAJ" do 23.01.2020. godine, do 12:00h. Ponude koje pristignu iza 12:00 h neće se uzimati u razmatranje.

 

V

U slučaju da imamo dvije ili više ponuda sa istom cijenom nadmetanje se nastavlja usmenim licitiranjem.

Ponuđač čija ponuda bude prihvaćena, kupac, dužan je pristupiti zaključenju kupoprodajnog ugovora u roku od sedam (7) dana od dana proglašenja pobjednikom licitacije. Kupljena vozila preuzimaju se u roku 3 (tri) dana od dana potpisivanja ugovora o kupoprodaji i uplate sredstava na račun.

Troškove prenosa vlasništva kao i ostale troškove u skladu sa zakonskim propisima plaća kupac.

 

VI

Motorna vozila mogu se pogledati: 16.01. i 17.01.2020. u dogovoru sa ovlaštenim službenicima ministarstva Daria Perković-Hai i Besim Nikolić.Termine dogovoriti telefonom: 033 492 773, 063/530 330, u vremenu od 10:00-14:00h.

 

VII

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 033 492 773, 063/530 330 radnim danom od 10:00-15:00h.

 

VIII

Javno otvaranje ponuda izvršit će se komisijski 23.01.2020.godine u 13:00h, na XI katu sala za sastanke, u Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine, Trg BiH br. 1 u Sarajevu. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati samo ponuđači koji su izvršili uplatu depozita.

 

MINISTAR

Fahrudin Radončić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: