Prodaja rashodovane, otpisane i zastarjele imovine - energetski transformator 40/40/27 MVA

Datum objave:19.09.2020. 10:01 / Izvor: Glas Srpske, 19.09.2020.

Na osnovu Odluke Nadzornog odbora Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje Zavisno preduzeće „Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje broj: HO-9445-XXI/12.2 od 28.02.2018. godine a u vezi Odluke Uprave Preduzeća broj: UP-5344-SHHH1H/33 od 11.09.2020. godine, Komisija za prodaju putem licitacije broj: yil-9671-LXXXVI/12 od 28.11.2018. godine, dana 18.09.2020. godine, raspisuje:

 

JAVNI POZIV

za prodaju rashodovane, otpisane i zastarjele imovine

Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje Zavisno preduzeće „Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje

 

I PODACI O SREDSTVIMA

Rashodovana, otpisana i zastarjela imovina Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje Zavisno preduzeće „Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje, obuhvata energetski transformator 40/40/27 MVA naponskih nivoa 110+10x1,5%/21-10,5/36,75 KV (TS - tronamotni), sa početnom cijenom u iznosu od 97.419,40 KM (bez PDV-a).

 

II NAČIN PRODAJE

Prodaja se vrši putem postupka licitacije, sistemom zatvorenih ponuda, za izbor najpovoljnijeg ponuđača za prodaju otpisanih i rashodovanih sredstava. Svi zainteresovani potencijalni ponuđači mogu pogledati sredstvo za prodaju dana 22.09.2020. godine (utorak) od 09.0 do 14,00 časova u objektima „Minel transformatori" a.d. Ripanj, Beograd (u stečaju). Prodaje se vrši no principu „viđeno - kupljeno“, bez naknadnih prigovora i žalbi koje se odnose na predmet prodaje.

 

III USLOVI PRODAjE

Pravo učešća u postupku licitacije sistemom zatvorenih ponuda imaju sva fizička i pravna lica.

Svi ponuđači dužni su na žiro račun Mješovoti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje Zavisno preduzeće „Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje br. 562-008-00000313-37 kod NLB Razvojna banka a.d. Banja Luka - Filijala Trebinje, uplatiti kauciju u iznosu od 10% početne vrijednosti za koju će licitirati, najkasnije do 09,00 časova (do dana održavanja licitacije) ili Komisiji za licitaciju, neposredno pred početak licitacije.

Ponuđač koji kupi sredstva, uplaćeni iznos se umanjuje od ponuđene cijene pri konačnom plaćanju.

U cijenu nije uračunat PDV i isti pada na teret Kupca.

U slučaju da ponuđač odustane od kupovine, iznos kaucije se ne vraća te isti ostaje za troškove ponovnog oglašavanja.

Ponude dostaviti u zatvorenoj koverti na adresu: Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje Zavisno preduzeće „Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje, Obala Luke Vukalovića 2, Trebinje.

 

IV SADRŽAJ PONUDE

Ponuda sadrži:

• Podaci o fizičkom licu (ime i prezime, ime jednog roditelja, broj telefona, broj tekućeg računa, broj i naziv banke, kopija indentifikacionog dokumenta);

• Podaci o pravnom licu (fotokopija rješenja o upisu u sudski registar ovjerenu od strane nadležnog organa, ime ovlaštenog lica za zastupanje u postupku licitacije, adresa, broj telefona, broj žiro računa, broj i naziv banke);

• Iznos ponude u KM;

• Potvrda o uplaćenoj kauciji.

 

V OBAVEZE KUPCA

• Ponuđač čija ponuda bude prihvaćena, odnosno kupac, dužan je pristupiti zaključenju ugovora u roku od 5 dana od dana proglašenja pobjednikom licitacije.

• Kupac je dužan za kupljena sredstva uplati puni iznos u roku od 3 dana od dana od dana potpisivanja Ugovora.

• Kupac je dužan da kupljena sredstva odveze sa navedenih lokacija u roku od 10 dana nakon zaključenja Ugovora.

Sve troškove oko prenosa vlasništva snosi Kupac.

 

VI DAN I MJESTO ODRŽAVANjA LICITACIJE

Rok za dostavu ponude je 28.09.2020. godine do 10,00 časova, a javno otvaranje ponude obaviće se 28.09.2020. godine u 11.00 časova u prostorijama Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje Zavisno preduzeće „Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje (sala za sastanke).

Svi zainteresovani ponuđači mogu prisustvovati otvaranju ponuda.

Ponude koje pristignu nakon 10,00 časova 28.09.2020. godine, neće se uzimati u razmatranje.

Kriterij za vrednovanje ponuda je najviša ponuđena cijena, a u slučaju postignute iste cijene prednost se daje ponuđaču koji je ranije predao ponudu za Javni poziv.

 

VII DODATNE INFORMACIJE

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon broj: +387 66 908170, kontakt osoba Nikola Tubić, dipl.inž.el.

 

Broj: 5500

Datum:19.08.2020. godine

 

Komisija za licitaciju 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

Najnovije vijesti