Prodaja rashodovanih sredstava: komponente antenskih stubova (željezo) i komora za pjeskarenje

Datum objave: 24.02.2021. 10:30 / Izvor: Akta.ba, 24.02.2021.

Broj: 05.2.3-175-14549/21-1( 3529)

Sarajevo: 24.02.2021.godine

 

Na osnovu Uputstva o postupku prodaje sredstava Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo broj: WI 8-10/08-01 od 24.08.2017. godine, BH Telecom d.d. Sarajevo – Izvršna direkcija za ekonomsko-finansijske poslove objavljuje:

 

JAVNI OGLAS

ZA PRODAJU RASHODOVANIH SREDSTAVA DRUŠTVA 

 

I.

Predmet Javnog poziva je izbor najpovoljnijeg ponuđača za kupovinu rashodovanih sredstava BH Telecoma d.d., a prema ovjerenoj specifikaciji kako slijedi:  

 

LOT - 1  Komponente antenskih stubova (željezo) – cca. 25 tona

Stanje opreme: korišteno

Početna prodajna vrijednost – 7.000,00 KM (netto)

Vrsta postupka/način prodaje –  Pismeno javno nadmetanje

Visina i način polaganja depozita – 7.000,00 KM -  Žiralno

Način plaćanja: Avans 100% 

Vrijeme i mjesto primopredaje sredstava – do 7 radnih dana; krug Telecom Inženjering / ATC AP

 

 

LOT - 2  Komora za pjeskarenje – 1 komad

Stanje opreme: korišteno

Početna prodajna vrijednost – 2.000,00 KM (netto)

Vrsta postupka/način prodaje –  Usmeno javno nadmetanje/ Licitacija

Visina i način polaganja depozita – 2.000,00 KM -  Žiralno

Način plaćanja: Avans 100% 

Vrijeme i mjesto primopredaje sredstava – do 7 radnih dana; krug Objekta Telecom Inženjeringa

 

II.

Detaljnije informacije o rashodovanim sredstvima koja su predmet prodaje zainteresovani kupci mogu dobiti u skladištu rashodovanih sredstava Društva Alipšain most - Halilovići, Džemala Bijedića 177, 71000 Sarajevo, svakim radnim danom u terminu od 09.00 – 14.00 sati, uz obaveznu prethodnu najavu.

 

Osobe ovlaštene za davanje informacija:

- Kemal Šalaka, T: 062 330 066  (kemal.salaka@bhtelecom.ba)

- Sead Bičo, T: 033 766 666; (sead.bico@bhtelecom.ba)

 

Sva rashodovana sredstva su uskladištena na slijedećim lokacijama:

- Priručno skladište rashodovane opreme Telecom inženjering, Bulevar Meše Selimovića 18, Sarajevo

Postupak prodaje će izvršiti Komisija za prodaju sredstava koja je imenovana od strane direktora Izvršne direkcije za pravne poslove i upravljanje organizacijom Društva Rješenjem broj: 03-16-75333-8/20 od 23.09.2020. godine.

 

III.

• Način prodaje:

- Usmeno javno nadmetanje / licitacija za LOT-2

- Pismeno javno nadmetanje za LOT-1

 

• Depozit / garancija za ozbiljnost ponude:

- Svi učesnici u postupku dužni su kao sredstvo obezbjeđenja za ozbiljnost ponude uplatiti depozit na depozitni račun Društva kod Raiffeisen bank d.d. Sarajevo br. 1610000030950092  (odnosi se na ponuđače – pravna i fizička lica) u iznosu od 100% početne prodajne vrijednosti LOT-a na kojem učestvuje.

• Uplata ponuđene cijene izvršiti će se u skladu sa izdatim predračunom odnosno zadržavanjem iznosa depozita u visni postignute kuporodajne cijene.

• Predaja kupljenih sredstava kupcu – najpovoljnijem ponuđaču će se izvršit na navedenoj lokaciji uskladištenja, po izvršenoj uplati kupoprodajne cijene i uz obostrani potpis otpremnice / zapisnika o primopredaji, bez prava na naknadnu reklamaciju. 

• Povrat uplaćenih sredstava koji su ponuđači uplatili na ime depozita izvršit će se na tekući / transakcioni račun ponuđača, izuzev onom ponuđaču koji je izabran kao najpovoljniji kojem će se ukupna obaveza plaćanja ugovorene prodajne cijene umanjiti za iznos uplaćenog depozita. 

• U slučaju da najpovoljniji ponuđač odustane od kupovine, prodavac zadržava sredstva uplaćena po osnovu garancije za ozbiljnost ponude (depozit), a sredstva koja su predmet prodaje će se ponuditi sljedećem rangiranom ponuđaču, ukoliko je to u interesu prodavca.

• Sva oprema koja je predmet prodaje kupuje se u zatečenom stanju bez mogućnosti naknadne reklamacije.

 

IV.

Prijave za učestvovanje na Javnom nadmetanju / licitaciji za kupovinu rashodovane opreme iz tačke I. ovog javnog poziva se trebaju predati na Protokol BH Telecom-a, Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo, ili dostaviti preporučenom poštom u zatvorenoj koverti sa upisanim podacima o ponuđaču i naznačenim brojem LOT-a/ova za koje učestvuje sa naznakom „Prijava za javno nadmetanje po Javnom Oglasu br. 05.2.3-175-14549/21-1 (NE OTVARATI!)“, najkasnije do srijede 03.03.2021. godine do 10:00 sati (za sve LOT-ove)

 

• Prijave koje na Protokol BH Telecom-a d.d. Sarajevo budu dostavljene nakon navedenog roka neće biti uzete u razmatranje i bit će ODMAH vraćene!

 

Prijava treba da sadrži:

a) prijavu sa upisanim iznosom incijalne ponude/ cijene za svaki LOT,

b) lične i kontakt podatke o ponuđaču (ime i prezime / naziv, adresa, telefon, fax, e-mail) 

c) podatke o bankovnom transakcijskom / tekućem računu ponuđača,

d) ovjerenu kopiju Rješenja o registraciji i porezni ID Broj za pravna lica  - ovjera Opština,

e) ovjerenu kopiju lične karte za fizička lica - ovjera Opština,

f) potpisanu i ovjerenu izjavu o prihvatanju ponuđene opreme u zatečenom stanju – ovjera Opština,

g) potpisanu i ovjerenu izjavu ponuđača kojom se obavezuje da će, ukoliko bude izabran kao najpovoljniji, izvršiti uplatu ukupnog ugovorenog iznosa u roku 10 (deset) dana – ovjera Opština,

h) potpisanu i ovjerenu izjavu o roku važenja licitirane ponude (30 dana) - ovjera Opština,

i) dokaz o ispunjenju obaveze dostavljanja sredstva obezbjeđenja za ozbiljnost ponude (dokaz o uplati depozita / kaucije) – Uplatnica,

 

Javno nadmetanje će se obaviti u petak 05.03.2021. godine u 10:00 sati (za sve LOT-ove), u upravnoj zgradi Društva - Generalna direkcija, Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo – Sala za sastanke, V sprat.

Osnovni kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuđača isključivo će se zasnivati na najvećoj ponuđenoj cijeni formalno-pravno zadovoljavajuće ponude.

• Prisustvovanje na javnom nadmetanju dozvolit će se samo ovlaštenim predstavnicima ponuđača ili njihovim opunomoćenicima uz obavezno pridržavanje svih važećih epidemidemioloških mjera.                                                            

• U sali može biti prisutno samo jedno lice ispred svakog ponuđača.

 

 

POTPREDSJEDNIK KOMISIJE:    

Kemal Šalaka 

 

SAGLASNI:

Rukovodilac Sektora za nabavke                                                            Izvršni direktor ID za EFP  

Fuad Kozadra, dipl.ecc                                                                            Mirza Odobašić, BA.ecc         

 

 

Prilog:

- Kopija Zapisnika Komisije sa prijedlogom za objavu Oglasa o prodaji  br: 05.2.3-175-14549/21 ( 3529) od 08.02.2021.godine 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: