Prodaja službenih motornih vozila Audi A6

Datum objave: 26.02.2021. 08:40 / Izvor: Akta.ba, 25.02.2021.

Na osnovu Odluke o prodaji službenih motornih vozila, broj: 09/2-1-16-3-int-1644/20 od 19.08.2020. godine i Instrukcije o načinima i pravilima provođenja javnog nadmetanja - licitacije za prodaju motornih vozila budžetskih korisnika institucija Bosne i Hercegovine, broj: 08-02-2-9207/16 od 31.10.2016. godine, Ministarstvo inostranih poslova Bosne i Hercegovine, objavljuje

 

 

PONOVLJENI JAVNI OGLAS

o prodaji službenih motornih vozila putem javnog nadmetanja - licitacije

metodom prikupljanja zatvorenih pismenih ponuda

 

1. Predmet javnog oglasa je prodaja službenih motornih vozila Ministarstva inostranih poslova Bosne i Hercegovine, putem javnog nadmetanja - licitacije metodom prikupljanja zatvorenih pismenih ponuda:

 

R/b

Marka i tip vozila

Stanje vozila

Godina proizvodnje

Pređeni kilometri

Početna cijena (KM)

1.

Putničko vozilo:

AUDI A6

Gorivo:

Dizel

Zapremina motora

2.967 cm3

Snaga motora:

171 KW

Boja:

Crna

Broj šasije:

WAUZZZ4F379142846

Broj motora:

ASB0770820

Vozilo je u

voznom stanju,

prazna baterija

Neregistrovano, odjavljeno

 

2007.

251.417

21.600,00

2.

Putničko vozilo:

AUDI A6

Gorivo:

Dizel

Zapremina motora:

2.967 cm3

Snaga motora:

180 KW

Boja:

Crna

Broj šasije:

WAUZZZ4G4DN069532

Broj motora:

CDU084326

Vozilo je u

voznom stanju,

prazna baterija

Neregistrovano,

odjavljeno

 

2012.

365.128

26.100,00

 

2.   KRITERIJUMI ZA PRODAJU

2.1    Prodaja vozila vrši se metodom javnog nadmetanja putem zatvorenih pisanih ponuda.

2.2 Vozila se prodaju po načelu „viđeno - kupljeno", te kupac nema pravo na naknadne prigovore i reklamacije po pitanju kvaliteta, stanja, funkcionalnosti, izgleda, skrivenih ili drugih eventualnih nedostataka motornog vozila.

2.3 Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najviša ponuđena cijena za navedeno motorno vozilo, koja ne može biti manja od početne prodajne cijene/vrijednosti vozila.

 

3. PREGLED VOZILA

3.1 Vozila, koja su predmet prodaje, mogu se pogledati u garaži BBI Centra, na adresi: Trg djece Sarajeva broj 1, dana 02. i 03.03.2021. godine u periodu od 12:00 do 16:00 sati, uz prethodnu najavu (kontakt osoba je Amir Krečo, telefon 061/149-411).

 

4. PRAVO UČEŠĆA

4.1 Pravo učešća u postupku javnog nadmetanja - licitacije, imaju sve pravne i fizičke osobe, koje prije utvrđenog roka za licitaciju izvrše uplatu depozita u iznosu od 10% početne vrijednosti vozila. (2.160,00 KM za vozilo pod rednim brojem 1, odnosno, 2.610,00 KM za vozilo pod rednim brojem 2 ili 4.770,00 KM, ukoliko ponuđač licitira oba vozila).

4.2 U skladu sa Instrukcijom Ministarstva finansija i trezora BiH, uplata depozita vrši se na glavni budžetski račun kod Centralne banke BiH, do krajnjeg datuma za dostavu ponuda, kako slijedi:

Primalac: Ministarstvo finansija i trezora BiH Transakcijski račun broj: 0000030000000145 Poziv na broj: 37111

Svrha uplate: Javno nadmetanje-licitacija u: Ministarstvu inostranih poslova BiH

4.3 Novčani iznos, uplaćen na ime depozita, biće vraćen onim ponuđačima, koji ne budu izabrani na javnom nadmetanju.

4.4 Pravo učešća u postupku javne licitacije nemaju zaposleni u Ministarstvu, kao ni članovi njihove uže porodice.

 

5. SADRŽAJ PONUDE

5.1 Ponuda mora sadržavati:

- za fizičku osobu - popunjen i potpisan Obrazac za cijenu ponude, kopiju dokaza o uplaćenom depozitu;

- za pravnu osobu - popunjen, potpisan i pečatom ponuđača ovjeren Obrazac za cijenu ponude, ovjerenu kopiju izvoda iz sudskog registra - ne stariju od tri mjeseca od roka za predaju ponuda, kopiju potvrde o poreskoj registraciji (JIB), kopiju dokaza o uplaćenom depozitu.

5.2 Ponuđene cijene trebaju biti iskazane u KM i u cijelim brojevima, bez decimala.

5.3 Cijena ponude dostavlja se na Obrascu za cijenu ponude, koji se nalazi u prilogu ovog oglasa.

 

6. DOSTAVLJANJE PONUDE

6.1 Pisane ponude po ovom javnom oglasu dostavljaju se u zatvorenoj koverti putem pošte ili neposredno na pisarnici Ministarstva, adresa: Musala broj 2, 71000 Sarajevo, sa naznakom „NE OTVARATI - Ponuda po javnom oglasu za prodaju motornih vozila Ministarstva inostranih poslova Bosne i Hercegovine putem javnog nadmetanja - licitacije"

6.2 Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 04.03.2021. godine do 16:00 sati.

6.3. U obzir će se uzeti samo ponude koje, bez obzira na način dostave (poštom ili lično), budu zaprimljene na protokolu Ministarstva do navedenog roka.

6.4 Sve ponude pristigle nakon navedenog roka, bez obzira kada su poslane, kao i ponude sa ponuđenim iznosom manjim od utvrđene početne cijene, neće se uzeti u razmatranje.

 

7. POSTUPAK JAVNOG NADMETANJA

7.1 Javno otvaranje ponuda održaće se u prisustvu zainteresovanih ponuđača dana 05.03.2021. godine u sjedištu Ministarstva, sa početkom u 11:00 sati (Velika sala).

7.2 Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuđači i predstavnici pravnih osoba, koji su ovlašteni za učešće u postupku licitacije, uz ovlaštenj e, odnosno, punomoć.

7.3 Postupak nadmetanja - licitacije počinje registracijom ponuđača, koja podrazumijeva provjeru identiteta podnosilaca ponude, zakonskog zastupnika ili punomoćnika.

7.4 Predsjednik Komisije otvara prispjele ponude, čiji se sadržaj unosi u listu ponuđača, koja sadrži: naziv ponuđača, redni broj ponude po prispjeću, ponuđeni iznos i prihvatljivost ponude.

7.5 Ponude koje ne ispunjavaju tražene zahtjeve iz javnog oglasa, kao i ponude sa cijenom nižom od početne cijene, neće se uzeti u razmatranje.

7.6 Nakon otvaranja pravovremeno pristiglih ponuda, javno se saopštavaju ponuđene cijene, te se utvrđuje lista ponuđača, koji su ponudili istu ili višu cijenu od utvrđene početne cijene, počevši od ponuđača sa najvišom ponuđenom cijenom.

7.7 Ukoliko dva ili više ponuđača ponude istu cijenu, koja je ujedno i najviša cijena, pobjednikom javnog nadmetanja, biće proglašen ponuđač, koji je po datumu i vremenu prijemnog štambilja pisarnice Ministarstva ranije dostavio ponudu.

7.8 Ako se na javni oglas javi samo jedan ponuđač čija je ponuđena cijena ista ili viša od početne cijene/vrijednosti vozila, isti se proglašava pobjednikom javnog nadmetanja.

7.9 Ukoliko se na javni poziv za prodaju motornih vozila ne prijavi nijedan zainteresovani ponuđač, Ministarstvo će izvršiti novo raspisivanje javnog oglasa za prodaju, uzimajući u obzir da početna/procijenjena vrijednost prethodnog nadmetanja može biti umanjena maksimalno do 10%.

 

8. OBAVEZE KUPCA - PONUĐAČA

8.1 Po završetku postupka javnog nadmetanja, Ministarstvo će zaključiti kupoprodajni ugovor

sa odabranim ponuđačem u roku od 7 (sedam) dana i istom će biti vraćen uplaćeni depozit, nakon dostavljanja dokaza o izvršenoj uplati punog licitiranog iznosa za kupovinu motornog vozila.

8.2 Ako ponuđač ne pristupi sklapanju ugovora o kupoprodaji ili ukoliko nakon zaključenja ugovora odustane od njegove realizacije, uplaćeni depozit mu se neće vratiti. Ministarstvo zadržava pravo dodijeliti ugovor prvom sljedećem ponuđaču sa liste uspješnih ponuđača.

8.3 0dabrani ponuđač dužan je da za kupljeno motorno vozilo uplati puni iznos kupoprodajne cijene u roku od 7 (sedam) dana od dana obostranog potpisivanja ugovora, sa naznakom svrhe uplate „Kupovina motornog vozila Ministarstva inostranih poslova BiH", na jedan od depozitnih računa, koji će, zajedno sa uputsvom za uplatu, blagovremeno biti predočen izabranom kupcu.

8.4 Po izvršenoj provjeri uplate kupoprodajne cijene na ime kupovine predmetnog vozila, prodavac će telefonskim putem obavijestiti kupca o prijemu sredstava na račun JRT-a, a kupac je dužan preuzeti vozilo koje se nalazi na parkingu Ministarstva, u roku od 5 (pet) dana od dana prijema obavještenja o izvršenoj uplati.

8.5 Troškove poreza, prenosa vlasništva, transporta i sve druge troškove snosi kupac.

8.6 Prodavac neće davati garanciju u pogledu stanja, funkcionalnosti, izgleda i kvaliteta, skrivenih ili drugih nedostataka.

 

9. DODATNE INFORMACIJE

9.1 Tekst ovog Javnog oglasa, biće objavljen na internet stranici Ministarstva www.mvp.gov.ba/javne nabavke/oglasi ,  dok će kratak sadržaj o prodaji putem javnog nadmetanja - licitacije biti objavljen u tri dnevna lista, koji se distribuiraju na teritoriji Bosne i Hercegovine.

9.2 Obrazac za cijenu ponude može se preuzeti na gore navedenoj internet stranici ili na protokolu Ministarstva.

 

Ponovljeni javni oglas o prodaji sluzbenih motornih vozila putem javnog nadmetanja licitacije

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: