Prodaja službenih vozila Lada Niva 171 i Citroen Jumper

Datum objave: 14.10.2021. 09:33 / Izvor: Oslobođenje, 14.10.2021.

JAVNA ZDRAVSTVENO-NASTAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA

"Dr Mustafa Šehović" TUZLA

 

Broj: 16-01-4352-2/21.

Tuzla, 08.10.2021. godine

 

Na osnovu Odluke direktora Ustanove broj: 16-02-4352-1/21 od 01.10.2021. godine, o odobravanju prodaje putem licitacije službenih vozila JZNU Dom zdravlja Tuzla, direktor Ustanove objavljuje

 

JAVNU LICITACIJU

za prodaju osnovnih sredstava (službenih vozila) u vlasništvu JZNU Dom zdravlja Tuzla, putem prikupljanja pismenih ponuda

I - Predmet prodaje:

Red. broj

Naziv osnovnog sredstva

Količina kom.

Početna cijena KM

1.

Putničko motorno vozilo „LADA NIVA 171", registarskih oznaka 702J420,

godina proizvodnje: 2002.;

broj šasije: XTA21214021642921

i broj motora: 212146770530

1 kom.

300,00 KM

J

2.

'М1 putnički automobil „CITROEN JUMPER", 

registarskih oznaka 888K738,

godina proizvodnje: 2004;

broj šasije: VF7ZBPMFB17320415 i

broj motora: 22293861502

1 kom.

500,00 KM

3.

M1 putnički automobil „CITROEN JUMPER",

registarskih oznaka 888K739,

godina proizvodnje: 2004.;

broj šasije: VF7ZBPMFB17320431

i broj motora:222938612932

1 kom.

500,00 KM

4.

M1 putnički automobil „CITROEN JUMPER",

registarskih oznaka 898M012,

godina proizvodnje: 2002.;

broj šasije: VF7ZBPMMB17091777

i broj motora: 22203638121

1 kom.

500,00 KM

5.

M1 putnički automobil „CITROEN JUMPER",

registarskih oznaka A75O350,

godina proizvodnje: 2002.;

broj šasije: VF7ZBPMFB17092627

i broj motora: 22203622736

1 kom.

500,00 KM

 

II - Pravo sudjelovanja

1.) Pravo učešća na licitaciji imaju domaće i strane fizičke i pravne osobe, koje uplate depozit (kauciju) u vrijedosti od

3% od početne vrijednosti vozila, na dan obavljanja licitacije, a isti se uplaćuje na račun broj: 1321000113020043 kod NLB Banka d.d. Sarajevo;

2.) Povrat depozita (kaucije), učesnicima u licitaciji čija ponuda ne bude prihvaćena, izvršit će se poslije obavljene licitacije;

3.) Pravo učešća na licitaciji nemaju radnici JZNU Dom zdravlja Tuzla i članovi njihove uže porodice;

III—Pregled vozila

1.) Vozilo se može pogledati na parkingm JZNU Dom zdravlja Tuzla u Tuzli, Ulica Albina i Franje Herljevića br. 1, u periodu od 15.10.2021.godine do 22.10.2021.godine.

2.) Kontakt osoba: Škripić Miralem, mob.: 061/158-640.

IV- Dostavljanje ponude

1.) Ponude u zatvorenoj koverti sa naznakom „NE OTVARAJ - Ponuda za prodaju službenog vozila putem Javne licitacije", dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objavljivanja u Dnevnim novinama „Oslobođenje";

2.) Ponude koje pristignu poslije roka naznačenog u tački 1.) neće biti uzete u razmatranje i bit će neotvorene vraćene ponuđaču;

3) Javno otvaranje ponuda održat će se 04.11.2021 .godine u 12,00 sati, na adresi: Tuzla, Ulica Albina i Franje Herljevića br. 1..

4.) Otvaranju ponuda mogu prisustvovati fizičke osobe osobno ili po punomoćniku, te osoba koja je ovlaštena da zastupa pravnu osobu ili njegov punomoćnik.

V- Sadržaj ponude

1) Ponuda sadrži sljedeće: podatke o fizičkoj osobi (ime i prezime, adresa i broj telefona, kopija osobne iskaznice); podatke o pravnoj osobi (ovjerena kopija Rješenja o upisu u sudski registar, ime i prezime ovlaštene osobe za zastupanje u postupku licitacije, adresa i broj telefona); iznos ponude u KM.

2.) Ponuda mora biti potpisana od strane ponuđača, a za pravnu osobu ovjerena pečatom pravne osobe;

VI- Postupak licitacije

1.) Registracija ponuđača - provjera identiteta podnositelja ponude, zakonskog zastupnika ili punomoćnika;

2.) Nakon registracije učesnika, saopćavaju se pravila licitacije;

3.) Predsjednik Komisije saopćava sadržaj javnog poziva i poziva učesnike da pristupe otvaranju prispjelih ponuda;

4.) Ponude se javno otvaraju;

5.) Nakon otvaranja svih blagovremeno pristiglih ponuda, zaključuje se javno nadmetanje utvrđivanjem liste ponuđača koj i su ponudili cijenu iznad utvrđene početne cijene i konstatira se da je vozilo prodano najpovoljnijem ponuđaču;

6.) Ukoliko se na poziv odazove samo jedan ponuđač i da ponudu na početnu cijenu ili veći iznos, licitacija je valjana, te se proglašava pobjednikom;

7.) Ukoliko se prijavi dva ili više ponuđača sa istom cijenom, koja je ujedno i najviša cijena ponude. Komisija će ih pozvati da izvrše povećanje ciejne usmenim javnim nadmetanjem.

Najmanje povećanje licitiranog iznosa je 30,00 KM, a vremenski razmak izjašnjavanja za povećanje ponude ne može trajati duže od jedne minute;

8) Pobjednik usmenog javnog nadmetanja smatra se ponuđač koji je ponudio najveći iznos za određeno vozilo;

9.) Ukoliko ponuđači ne žele izvršiti povećanje cijene usmenim javnim nadmetanjem ili nisu prisutni, Komisija će proglasiti pobjednikom ponuđača koji je ranije dostavio ponudu po datumu i vremenu prijemnog štambilja protokola JZNU Dom zdravlja Tuzla;

VII- Obaveze kupca

1.) Ponuđač čija ponuda bude prihvaćena - kupac, dužan je uplatiti puni iznos za kupljeno vozilo u roku od 8 dana od dana proglašenja pobjednika licitacije, nakon čega će se, uz dostavljanje dokaza o uplati, s njim zaključiti kupoprodajni ugovor;

2.) Kupac je dužan kupljeno vozilo preuzeti najkasnije 5 dana od dana potpisivanja ugovora;

3.) Sve poreze i troškove oko prijenosa vlasništva snosi kupac;

4.) Prodaja se vrši po načelu „viđeno-kupljeno", bez naknadnih prigovora i žalbi koje se odnose na predmet prodaje;

5.) Ako kupac odustane od kupovine, odnosno ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora, uplaćeni depozit neće mu biti vraćen, smatrat će se da je kupac odustao od kupovine, a JZNU Dom zdravlja Tuzla će ugovor sklopiti sa sljedećim najpovoljnijim ponuđačem.

 

JZNU DOM ZDRAVLJA TUZLA

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: