Prodaja službenog motornog vozila Nissan Patrol

Datum objave: 17.07.2017. 12:26 / Izvor: Akta.ba, 17.07.2017.

Bosna i Hercegovina

Uprava za indirektno-neizravno oporezivanje

Regionalni centar Tuzla

 

Broj: 02/6/IV-16-16-92-31/17

Tuzla, 17.07.2017.godine

 

Na osnovu Odluke direktora Uprave za indirektno oporezivanje BiH o prodaji službenih motornih vozila putem javne licitacije, broj: 01-16-16-32-192-1/17 od 20.04.2017 godine, Komisija za prodaju službenih motornih vozila Regionalnog centra Tuzla, imenovana Rješenjem broj: 01-16-16-32-192-3/17, objavljuje

 

J A V N U L I C I T A C I J U

za prodaju službenih motornih vozila

 

Uprava za indirektno oporezivanje BiH, Regionalni centar Tuzla, putem javne licitacije, prikupljanjem zatvorenih pismenih ponuda prodaje slijedeća službena motorna vozila:

 

I Podaci o vozilima

 

Red. Br.

Marka i tip vozila

Boja vozila

Broj šasije

Radni obim/maksim alna snaga motora

Godina proizvodnj e

Istek registracije

Početna cijena u KM

Lot 1.

NISSAN PATROL, WRGY60

BIJELA

JN1WRGY60Z 0251339

4196cm3/115kw

1997.

14.05.2015.

3.607,60

 

II Pravo učešća

1.Pravo učešća u postupku javne licitacije sistemom prikupljanja zatvorenih pismenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica (osim zaposlenih u Upravi za indirektno oporezivanje i članova njihove uže porodice) koja dostave zatvorenu pismenu ponudu za svaki LOT pojedinačno i izvrše uplatu depozita koji ne može biti manji od 6% od početne cijene vozila. Depozit se uplaćuje na blagajni Regionalnog centra Tuzla u vremenu od 09:00 do 11:00 sati na dan održavanja javne licitacije.

 

III Pregled vozila i rok za prijavu učešća u licitaciji

1. Prodaja vozila se vrši po načelu „viđeno-kupljeno", bez naknadnih prigovora i reklamacija koje se odnose na stanje vozila koja su predmet prodaje.

2. Vozila se mogu pogledati dana 27.07.2017. godine u vremenu od 9.00 do 11.00 sati u Regionalnom centru Tuzla, UINO BiH, Mitra Trifunovića Uče 161, 75 000 Tuzla.

3.Sve dodatne informacije mogu se dobiti pozivom na broj telefona: 035/368-045.

 

IV Dostavljanje ponuda i vrijeme održavanja licitacije

1.Ponude sa ponuđenim iznosom dostavljaju se u zatvorenoj koverti najmanje 24 sata prije licitacije, sa naznakom „NE OTVARAJ-Ponuda za prodaju vozila putem javne licitacije, LOT broj____".

2.Sve ponude koje pristignu poslije roka naznačenog u prethodnom stavu neće se uzeti u razmatranje. Ukoliko za neki LOT ne bude pismenih ponuda, odnosno uplate depozita, licitacija za taj LOT neće se održati.

3. Javno otvaranje ponuda uz prisustvo zainteresovanih ponuđača održat će se 02.08.2017. godine u 12.00 sati u prostoriji Regionalnog centra Tuzla u ulici Mitra Trifunovića Uče 161, 75000 Tuzla.

4.Otvaranju ponuda, mogu učestvovati ponuđači lično ili po punomoćniku (uz dokaz o punomoći), te osoba koja je ovlaštena da zastupa pravno lice ili opunomoćnik za učešće u postupku javne licitacije (uz dokaz o punomoći).

 

V Sadržaj ponude

1. Ponuda sadrži:

- Podaci o fizičkom licu (ime i prezime, ime jednog roditelja, adresu i broj telefona,broj tekućeg računa i ovjerenu kopiju identifikacionog dokumenta).

- Podaci o pravnom licu (naziv pravnog lica, adresa i broj telefona, potpis ovlaštene osobe i pečat, ime ovlaštenog lica u postupku licitacije, rješenje o upisu u sudski registar ne starije od tri mjeseca ovjereno od strane nadležnog organa, broj poslovnog računa).

- Iznos ponude izražene u KM.

- Broj LOT-a na koji se ponuda odnosi.

2. Ponuda mora biti potpisana od strane podnosioca. Ukoliko je ponuđač pravno lice, ponuda mora biti potpisana i ovjerena pečatom pravnog lica.

 

VI Tok licitacije

1. Prije  otvaranja zatvorenih pismenih ponuda, Komisija će saopštiti pravila licitacije.

2. Ponuđači su dužni prije početka licitacije dokazati svoj identitet ličnom kartom ili pasošem, odnosno ovjerenom punomoći za zastupanje ukoliko se radi o zastupnicima..

3. Ponude koje ne sadrže uslove prihvatljivosti neće se uzeti u razmatranje.

4. Ponude ispod početne cijene neće biTi uzete u razmatranje.

5. Ako   se na poziv odazove samo jedan ponuđač sa priohvatljivom ponudom, Komisija ga proglašava pobjednikom prodaje.

6. Kriterij za vrednovanje ponuda je najviša ponuđena cijena za navedeno motorno vozilo, a u slučaju da su prvorangirane dvije ili više ponuda, identične, odnosno imaju u potpunosti istu ponuđenu cijenu, Komisija daje prednost ponuđaču koji je ranije predao ponudu.

7. Nakon zaključene licitacije utvrđuje se lista ponuđača koji su ponudili cijenu iznad minimuma i konstatuje se da je vozilo prodato ponuđaču sa najvećim ponuđenim iznosom.

 

VII Obaveze kupca

1.Sa ponuđačem (kupcem) koji ponudi najveću cijenu po pojedinačnom LOT-u, po završenoj licitaciji zaključit će se kupoprodajni ugovor.

2. Rok za uplatu ukupne postignute cijene je 7 (sedam) dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora.

 

VIII Instrukcija za plaćanje

1.) iznos uplatiti na jedan od navedenih računa:

- JRT Trezor BiH-Depozitni račun br. 3380002210018390 (Unikredit banka d.d. Mostar)

- JRT Trezor BiH-Depozitni račun br. 5520040002547572 (Hypo Alpe Adria Banka a.d.)

- JRT Trezor BiH-Depozitni račun br. 5517902220404858 (Unikredit banka a.d. Banja Luka)

- JRT Trezor BiH-Depozitni račun br. 1610000010751006 (Raiffeisen banka),

2.) broj poreskog obveznika treba da sadrži JMBG ukoliko uplatu vrši fizičko lice ili ID broj ukoliko uplatu vrši pravno lice,

3.) primalac: JRT trezor BIH

4.) vrsta prihoda 811114

5.) opština treba da sadrži šifru opštine prebivališta uplatioca

6.) budžetska organizacija 1601005

7.) poziv na broj 00000

 

IX Napomena:

1. UIO BiH nije PDV obveznik.

2. Predmetno vozilo se može preuzeti nakon provjere o uplati.

3. Sve poreze i troškove oko prijenosa vlasništva snosi kupac, kao i obavezu transporta vozila.

4. Ako kupac odustane od kupovine (ne pristupi sklapanju ugovora), gubi pravo na uplaćeni iznos depozita, nakon čega će UIO BiH sklopiti ugovor sa slijedećim najpovoljnijim ponuđačem.

5. Učesnicama koji nisu uspjeli na javnoj licitaciji, depozit uplaćen u gotovini se vraća isti dan iz blagajne Regionalnog centra, dok se bezgotovinska uplata vraća u roku od deset dana od dana održane prodaje donošenjem rješenja o povratu novčanih sredstava od strane Odsjeka za poslovne usluge nadležnog Regionalnog centra.

 

I Dodatne informacije

1.Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon broj: 035/368-045.

 

Komisija za provođenje

postupka javne licitacije

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: