Prodaja službenog motornog vozila - putnički automobil OPEL CORSA C B 11

Datum objave: 03.03.2021. 08:15 / Izvor: Pravosudje.ba, 26.02.2021.

OSNOVNI SUD U PRIJEDORU

 

Broj: 077-0-Su-21-000-110

Dana, 23.02.2021. godine

 

Na osnovu Odluke o prodaji službenog motornog vozila broj 077-0-Su-21-000-110 od 22.02.2021.godine, Osnovni sud u Prijedoru objavljuje sljedeći

 

JAVNI OGLAS

za prodaju službenog motornog vozila

 

I PREDMET  PRODAJE


Predmet oglasa je prodaja službenog motornog vozila, vlasništvo Osnovnog suda u Prijedoru

 

II PODACI  O  VOZILU
 

M1-putnički automobil, marke OPEL, tip CORSA C B 11,  komercijalni opis CORSA C,  BR. ŠASIJE  W0L0XCF681610439, oblik karoserije AA-LIMUZINA; vrata 4+1, boja vozila siva,, broj motora Y17DT00243693, godina proizvodnje  2001, masa vozila 1140 kg, mjesta za sjedenje 5, zapremina motora 1686 ccm,  snaga motora 55 kw, vrsta goriva DIZEL, pređenih kilometara 205500, vozilo nije u  voznom stanju i nije registrovano.    

 

III NAČIN PRODAJE

1.Prodaja vozila se vrši metodom javnog nadmetanja putem zatvorenih pisanih ponuda po načelu „viđeno–kupljeno”, što isključuje sve naknadne reklamacije i prigovore kupca upućene prodavcu, po pitanju kvalitete i eventualnih nedostataka.

2.Vozilo se može pogledati na parkingu  Osnovnog suda u Prijedoru, ul. Akademika Jovana Raškovića br. 6, Prijedor, od dana objave oglasa do dana prodaje, svakim radnim danom u  toku radnog vremena uz prethodno javljanje kontakt osobi Slobodanu Munjiza.  

3.Pravo učešća u javnom nadmetanju imaju sva fizička i pravna lica. Pravo učešća u javnom nadmetanju nemaju zaposleni u Osnovnom sudu u Prijedoru.

4. Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najviša ponuđena cijena koja ne može biti manja od početne prodajne cijene. 

5. Početna prodajna cijena iznosi  900,00 KM .

 

IV NAČIN OBJAVE 

Oglas će biti objavljen u “Kozarskom vjesniku”, na web stranici suda i na oglasnoj tabli suda . 

Rok za dostavljanje ponuda je 7 dana od dana objave u “Kozarskom vjesniku”. 

 

V DOSTAVLJANJE I SADRŽAJ  PONUDA

Pisane ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom “PONUDA - NE OTVARAJ – JAVNI POZIV ZA PRODAJU MOTORNOG VOZILA-OPEL CORSA ” putem pošte ili neposrednom predajom u pisarnicu Osnovnog suda u Prijedoru.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 05.03.2021.godine u 12.00  časova, uključujući i ponude upućene putem pošte a pristigle do naznačenog datuma i vremena.
Sve ponude koje pristignu poslije navedenog roka, kao i ponude sa iznosom manjim od utvrđene početne cijene, Komisija neće uzeti u razmatranje. 
Javno nadmetanje će biti punovažno i u slučaju da ponudu dostavi samo jedan ponuđač.


Pisana ponuda treba da sadrži:
1. Dokumenta i podatke o ponuđaču: 
- za fizičko lice ( fotokopija lične karte, adresa i kontakt telefon )
- za pravno lice ( fotokopija rješenja o upisu u sudski registar, ime i prezime ovlaštenog lica za zastupanje, adresa i kontakt telefon)
2. Iznos ponude izražene u KM, brojevima i slovima, na potpisanom i ovjerenom obrascu (za pravna lica).

3. Dokaz o uplati kaucije. 

 

VI MJESTO I DAN OTVARANJA PONUDA

Pristigle ponude će se otvarati dana 05.03.2021.godine   sa početkom u 13.00 časova u zgradi Osnovnog suda u Prijedoru broj kancelarije  121.

Kaucija u iznosu od 10% od početne prodajne cijene; tačnije 90 KM se mora uplatiti na depozit suda u računovodstvu.Ponuđačima koji ne budu izabrani kao najpovoljniji kaucija se ima vratiti po okončanju licitacije a izabranom ponuđaču za slučaj da odustane od kupovine, propada kaucija a nakon predočenja dokaza o uplati punog iznosa ponuđene cijene depozit će biti vraćen kupcu. 
Prije otvaranja zatvorenih pismenih ponuda, saopštavaju se pravila javnog nadmetanja.
Javnom otvaranju ponuda, može prisustvovati ovlaštena osoba pravnog lica ili fizičko lice, uz prezentaciju punomoći odnosno lične karte. 
Nakon otvaranja svih blagovremenih ponuda, zaključuje se javno nadmetanje,  utvrđivanjem liste ponuđača koji su ponudili cijenu iznad utvrđene početne cijene, počevši od ponuđača sa najpovoljnijom ponudom i konstatuje se da je motorno vozilo prodato najpovoljnijem ponuđaču.U slučaju da  dva ili više ponuđača ponudi istu cijenu Komisija će proglasiti najpovoljnig ponuđača koji je ranije dostavio ponudu po datumu i vremenu prispjeća ponude. 
 

VI OBAVEZA  KUPCA

Ponuđač čija je ponuda najpovoljnija, odnosno kupac, dužan je uplatiti cjelokupan utvrđeni iznos za kupljeno vozilo na Jedinstveni račun  trezora kod NLB Razvojne banke a.d. Banjaluka 562-099-00001302-80, kod 1064001, opština 074, svrha uplate:  kupovina motornog vozila Opel Corsa , u roku od 4 dana od dana javnog otvaranja, nakon čega će se, uz prezentaciju dokaza o uplati, s njim zaključiti ugovor o kupoprodaji.
Ako kupac ne uplati utvrđeni iznos  ili ne pristupi zaključenju ugovora o kupoprodaji u ostavljenom roku, smatraće se da je odustao od kupovine, te u tom slučaju Osnovni sud u Prijedoru zadržava pravo da ponudi zaključenje ugovora o kupoprodaji sljedećem najpovoljnijem ponuđaču sa utvrđene liste.
Sve troškove oko daljeg transporta sa parkinga suda  i postupka sa vozilom snosi  kupac. 
Kupac nakon uplate i zaključenja ugovora o kupoprodaji, može odmah preuzeti motorno vozilo, zajedno sa pratećim dokumentima motornog vozila.Za sve dodatne informacije kontakt osoba je: Slobodan Munjiza.

 

 

PREDSJEDNIK SUDA

Danijela Elenkov 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: