Prodaja stambene zgrade sa dvorištem i njivom u Bijeljini

Datum objave: 19.02.2021. 15:04 / Izvor: Akta.ba, 19.02.2021.

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA

OSNOVNI SUD U BIJELJINI

Broj: 80 0 I 107036 19 I

Bijeljina, 18.02.2021. godine

 

Osnovni sud u Bijeljini, sudija Osman Mujkić u izvršnom postupku tražioca izvršenja Jovane Đurković iz Bijeljine, zastupana po punomoćniku Blagiši Lukiću advokatu iz Bijeljine,  protiv izvršenika Aleksadra Jeftića iz Bijeljine, ul. Vasilija Ostroškog br. 108, radi naplate novčanog potraživanja, v.sp. 20.749,00 KM, po osnovu izvršne isprave,  donio je dana 18.02.2021. godine sljedeći:

 

Z A K LJ U ČAK

o drugoj prodaji nepokretnosti

 

1. Određuje se prodaja usmenim javnim nadmetanjem nekretnina, kako slijedi:

- suvlasničkom dijelu nekretnina označenih kao  k.č. br. 857/8, zvana Vlaško Polje u naravi njiva 5. klase, ukupne površine 474 m2, upisane u z.k. ul. br. 7644, k.o. Bijeljina 1, sa upisanim pravom SUSVOJINE u B vlasničkom listu u korist Aleksandra Jeftića sa dijelom 1/2, a koje nekretnine odgovaraju nekretninama upisanim u LN broj 9015/2 k.o. Bijeljina 1, u naravi stambena zgrada, stalni objekat sa dozvolom, sastavljena od pomoćne prostorije, jednosobnog stana, stana većeg od petosobnog i pomoćne zgrade — stalnog objekta bez dozvole, a koje nekretnine su prema važećem geodetskom elaboratu koji je stupio na snagu početkom 2020. godine upisane u LN broj: 6727/1 k.o. Bijeljina 1 (čime su dosadašnji podaci LN broj 9015/2 k.o. Bijeljina 1 i z.k. ul. br. 7644, k.o. Bijeljina 1 stavljeni van snage) sa upisanim pravom posjeda i vlasništva, sa dijelom 1/2 u korist izvršenika Aleksandra Jeftića, 

 

2.    Ročište za javnu prodaju nepokretnosti iz tačke 1. ovog zaključka održaće se dana  06.04.2021 godine u 11,30 sati, u zgradi Suda, soba broj 32, na koje se pozivaju tražilac izvršenja, izvršenici i zainteresirana lica kao kupci.

 

3.   Vrijednost suvlasničkog dijela izvršenika od ½ nepokretnosti po osnovu nalaza stalnog sudskog vještaka građevinsko-arhitektonske struke Radović Vlade, utvrđuje se u  iznosu od 87.776,29 KM, dok je ukupna vrijednost nepokretnosti 175.552,58 KM.

 

4.   Zainteresovana lica za kupovinu nepokretnosti iz tačke 1. mogu razgledati nepokretnost svakog radnog dana, počev od 22.02.2021. godine, u vremenu od 10.00 do 12.00 sati. Ako izvršenik ili drugo lice ometa razgledanje nepokretnosti Sud će na zahtjev stranke, koji se može podnijeti 8 dana prije datuma održavanja ročišta,  donijeti zaključak kojim će na trošak tražioca izvršenja odrediti da se izvršenik i to lice udalje s nepokretnosti za vrijeme razgledanja. Zaključak o udaljavanju provodi sudski izvršilac, uz asistenciju policije. 

 

5. Na drugom ročištu za prodaju usmenim javnim nadmetanjem nepokretnost se ne može prodati ispod 1/3 utvrđene vrijednosti iz tačke 3.

 

6.   Na ročištu za javno nadmetanje kao kupci mogu učestvovati lica koja su do početka nadmetanja položila osiguranje koje iznosi 1/10 određene vrijednosti nekretnina, s tim što osiguranje ne može iznositi više od 10.000,00 KM. Prije početka nadmetanja ova lica su dužna Sudu predati dokaz da su osiguranje platili na račun posebnih namjena – depozitni račun ovog suda, broj žiro računa: 562-099-8130145898, vrsta prihoda 223171, opština 005, budžetska organizacija 1067001, sa pozivom na broj predmeta: 1070362019, otvoren kod „NLB  banke“ a.d. Banja Luka. Ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena, osim za tri najbolja ponuđača, vratiće se osiguranje odmah nakon zaključenja javnog nadmetanja. Ročište za javno nadmetanje održaće se i kad prisustvuje samo jedan ponuđač.

 

7.  Ponuđač s najvišom ponudom na ročištu plaća ukupnu prodajnu cijenu umanjenu za položeno osiguranje polaganjem cijene Sudu u roku od 30 dana. Ukoliko ponuđač s najvišom ponudom ne deponuje  prodajnu cijenu u ovom roku, Sud će zaključkom proglasiti prodaju tom ponuđaču nevaljanom i novim zaključkom odrediti da je nepokretnost prodata drugom po redu ponuđaču, koji treba da u roku od 30 dana od dana prijema ovog zaključka Sudu deponuje  prodajnu cijenu. Ukoliko drugi ponuđač ne položi cijenu u predviđenom roku, Sud primjenjuje ova pravila i na trećeg ponuđača. U slučaju da sva tri ponuđača s najvišom ponudom ne ispune svoje obaveze plaćanja prodajne cijene u određenim rokovima, Sud će oglasiti da ročište nije uspjelo.

 

8.  Shodno odredbi člana 75. st. 1. i 2. Zakona o izvršnom postupku, kupac preuzima služnosti i stvarne terete na predmetnoj nepokretnosti.

 

9.  Troškovi poreza i takse u vezi s prodajom nepokretnosti plaća kupac.

Ovaj zaključak objaviće se na oglasnoj tabli Suda i na WEB stranici, a stranka može, o svom trošku, zaključak objaviti i u sredstvima javnog informiranja.

 

Sudija

Osman Mujkić

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog zaključka nije dozvoljen pravni lijek.

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: