Prodaja stambeno poslovnog objekta i dvorišta u k.o. Kutilivač

Datum objave: 25.02.2021. 14:01 / Izvor: Akta.ba, 29.01.2021.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

HERCEGOVAČKO NERETVANSKI KANTON

OPĆINSKI SUD U MOSTARU

Broj: 58 0 I 105428 12 I

Mostar, 29.01.2021. godine

 

OPĆINSKI SUD U MOSTARU, sudija Sead Delalić, u izvršnom postupku tražioca izvršenja NLB Tuzlanska Banka d.d. Tuzla, ul. Maršala Tita 34, koga zastupa punomoćnik Drinka Zadro, advokat iz Mostara, protiv izvršenika Hasan Zukić sin Sejde, iz Mostara Kutilivač 64, radi izvršenja na nepokretnostima, vrijednost spora 137.212,75 KM,van ročišta, donio je dana 29.01.2021. godine slijedeći

 

Z A K LJ U ČAK

o trećoj prodaji nepokretnosti

 

1. Određuje se treća prodaja usmenim javnim nadmetanjem nekretnine označene kao k.č. 428/63A dvorište Lučine i stambeno poslovni objekat izgrađen na k.č. 428/63, površine 276 m2, upisanoj u z.k. ulošku 920 k.o. Kutilivač, vlasništvo 1/1 izvršenika i založnog dužnika Zukić Hasana iz Mostara.        

2. Na predmetnoj nekretnini nema upisanih založnih prava trećih lica. Nekretnina se nalazi u posjedu izvršenika i slobodna je od stvari.

3. Vrijednost nekretnina utvrđena je nalazom sudskog vještaka Nenada Krčuma, dipl. ing. građevine iz Mostara, od dana 12.12.2015.godine, u iznosu od 255.530,49 KM

(dvijestotinepedesetpethiljadapetstotridesetzarezčetrdesedevet).

4. Na trećem ročištu za prodaju usmenim javnim nadmetanjem nekretnina može biti prodata bez ograničenja najniže cijene u odnosu na utvrđenu vrijednost - čl.89. stav 5. ZlF-a.

5. Na ročištu za javno nadmetanje kao kupci mogu učestvovati lica koja su do početka nadmetanja položila osiguranje koje iznosi 10.000,00 KM. Prije početka nadmetanja ova lica su dužna sudu predati dokaz da su osiguranje platili na depozita račun Suda broj 3381009250663668 otvoren kod Unicredit Bank dd Mostar. Ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena, osim za tri najbolja ponuđača, vratit će se osiguranje odmah nakon zaključenja javnog nadmetanja. Ročište za javno nadmetanje održat će i kad prisustvuje samo jedan ponuđač.

 

6. Ponuđač sa najvišom ponudom na ročištu plaća ukupnu prodajnu cijenu umanjenu za položeno osiguranje polaganjem cijene sudu u roku od 30 dana. Ukoliko ponuđač » najvećom ponudom ne deponuje prodajnu cijenu u ovom roku sud - pučkom proglasiti prodaju tom ponuđaču nevaljanom i novim zaključkom odrediti da je nepokretnost prodana drugom po redu ponuđaču koji treba da u roku od 30 dana od dana prijema ovog zaključka sudu deponuje prodajnu cijenu. Ukoliko drugi ponuđač ne položi cijenu u predviđenom roku sud primjenjuje ova pravila i na trećeg ponuđača.

U slučaju da sva tri ponuđača sa najvišom ponudom ne ispune svoje obaveze plaćanja prodajne cijene u određenim rokovima, sud će oglasiti da ročište nije uspjelo i obustaviti postupak.

7. Kupac preuzima stvarne terete na ovoj nekretnini.

8. Troškovi poreza i takse u vezi sa prodajom nekretnine plaća kupac. Nekretnina se može razgledati u utorak, 09.03. 2021.godine, u vremenu od 09,00 do 10,00 sati.

9. Ročište za prodaju nekretnina održat će se 09.03.2021. godine u 10,30 sati (utorak), u zgradi Općinskog suda u Mostaru, ul. Maršala Tita 94. soba broj 79/11, na koje se pozivaju tražilac izvršenja, izvršenik i zainteresovana lica kao kupci.

10. Ovaj zaključak objaviće se na oglasnoj tabli suda, a stranka može o svom trošku zaključak objaviti i u sredstvima javnog informisanja.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog zaključka nije dopušten pravni lijek

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: