Prodaja stambeno poslovnog objekta u Konjicu

Datum objave: 25.07.2017. 12:30 / Izvor: Akta.ba, 24.07.2017.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

HERCEGOVAČKO NERETVANSKI KANTON

OPĆINSKI SUD U KONJICU

 

Broj: 56 0 lp 051018 15 lp

Konjic, 29.06.2017. godine

 

OPĆINSKI SUD U KONJICU, stručni saradnik Irma Čagalj, u izvršnom postupku tražioca izvršenja Vakufske Banke Dd Sarajevo, protiv izvršenika „Prominvest" doo Konjic, radi Izvršenje na nepokretnostima , v.sp. 2.120.755,55 KM, van ročišta, donio je dana 29.06.2017.godine, slijedeći

 

Z A K LJ U ČAK

o prodaji nepokretnosti

 

1. Odreduje se prodaja usmenim javnim nadmetanjem nekretnina izvršenika „Prominvest" doo Konjic, upisanih u ZL ul.1678 - k.č.2022/6 u naravi dvorište i stambeno - poslovna zgrada, upisanih u ZK ul. 1884 u naravi poslovni prostori u privredi i k.č.2022/5 u naravi nekategorisani put, javno parkiralište i livada 4.klase upisano u ZK ul. 1801, sve su nekretnine upisane u K.O. Konjic II - Trbića polje.

 

2. Nekretnine iz tačke 1. su vlasništvo izvršenika, na kojim je upisano založno pravo i zabilježba rješenja o izvršenju u korist Vakufske banke dd Sarajevo. Nekretnine se nalaze u posjedu izvršenika i slobodne su od stvari.

 

3. Vrijednost nekretnina utvrđena je nalazima sudskog vještaka Mirsade Turić od dana 26.06.2013.godine u iznosu od 1.968.766,80 KM za nekretninu k.č.2022/6 upisanu u ZK ul.1678 K.O. Konjic II, za nekretninu označenu kao k.č.2022/5 upisane u ZK ul. 1801 u vrijednosti 1.045.980,00 KM od 23.05.2013.godine i za nekretnine upisane u ZK ul.1884 u vrijednosti od 4.823.100,00 KM.

 

4. Na drugom ročištu za prodaju usmenim javnim nadmetanjem nekretnina se ne može prodati ispod 1/3 utvrđene vrijednosti iz tačke 3.

 

5. Na ročištu za javno nadmetanje kao kupci mogu učestvovati lica koja su do početka nadmetanja položila osiguranje koje iznosi 1/10 procijenjene vrijednosti nekretnine a ne više od 10.000.00 KM. Prije početka nadmetanja ova lica su dužna sudu predati dokaz da su osiguranje platili na račun broj 102008 00000 13987 otvoren u UNIONBANCI dd Sarajevo - Filijali Konjic. Ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena, osim za tri najbolja ponuđača, vratit će se osiguranje odmah nakon zaključenja javnog nadmetanja. Ročište za javno nadmetanje održat će i kad prisustvuje samo jedan ponuđač.

 

6. Ponuđač sa najvišom ponudom na ročištu plaća ukupnu prodajnu cijenu umanjenu za položeno osiguranje polaganjem cijene sudu u roku od 30 dana. Ukoliko ponuđač sa najvećom ponudom ne deponuje prodajnu cijenu u ovom roku, sud će zaključkom proglasiti prodaju tom ponuđaču nevaljanom i novim zaključkom odrediti da je nepokretnost prodana drugom po redu ponuđaču koji treba da u roku od 30 dana od dana prijema ovog zaključka sudu deponuje prodajnu cijenu. Ukoliko drugi ponuđač ne položi cijenu u predviđenom roku sud primjenjuje ova pravila i na trećeg ponuđača. U slučaju da sva tri ponuđača sa najvišom ponudom ne ispune svoje obaveze plaćanja prodajne cijene u određenim rokovima, sud će oglasiti da prvo ročište nije uspjelo i zakazati novo ročište.

 

7. Kupac preuzima stvarne terete na ovoj nekretnini.

 

8. Troškovi poreza i takse u vezi sa prodajom nekretnine plaća kupac.

 

9. Ročište za prodaju nekretnina održat će se dana SRIJEDA. 23.08.2017.godjne. u 09:30 sati u zgradi OPĆINSKI SUD U KONJICU, soba broj 7 . na koje se pozivaju tražilac izvršenja, izvršenik i zainteresovana lica kao kupci.

 

10. Ovaj zaključak objaviće se na oglasnoj tabli suda, a stranka može o svom trošku zaključak objavili i u sredstvima javnog informisanja.

 

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ovog zaključka nije dopušten pravni lijek

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: