Prodaja stambenog objekta-kuće sa zemljištem površine 2.819 m2 u naseljenom mjestu Orlovci, opština Prijedor

Datum objave: 10.02.2021. 09:03 / Izvor: Nezavisne novine, 10.02.2021.

Na osnovu člana 39. i 43. Statuta „Sberbank" a.d. Banja Luka, člana 2. stav 1. Poslovnika o radu Uprave „Sberbank" a.d. Banja Luka i Odluke Uprave Banke broj 1000-2733/21 od 03.02.2021. godine, Sberbank a.d. Banja Luka objavljuje

 

JAVNI POZIV

za prikupljanje ponuda za prodaju nekretnina u vlasništvu „Sberbank" a.d. Banja Luka

 

Predmet prodaje je stambeni objekat-kuća sa zemljištem površine 2.819 m2 koja se nalazi u naseljenom mjestu Orlovci, opština Prijedor što je prigradsko naselje udaljeno 5,5 km od centra Prijedora. Lokacija je u seoskom naselju u blizini magistralne saobraćajnice M4 Banja Luka-Prije- dor udaljena 1300 m asvaltnim lokalnim putem do iste. Kuća je izgrađena oko 1990. godine , spratnosti P+Pk a korisne površine 251 m2. Kuća nije u potpunosti završena odnosno unutrašnjost objekta je u ROH-BAU fazi izgardnje i nedostaje završna oprema instalacija, obloge podova, zidova i plafona te unutrašnja stolarija.

 

Nekretnine se prodaju kao cjelina po principu „viđeno-kupljeno" bez naknadnih prigovora i žalbi koje se odnose na predmet prodaje.

Početna prodajna cijena iznosi 94.000,00 KM.

Ponude se dostavljaju u pisanoj formi putem pošte, preporučenom pošiljkom u zatvorenoj koverti uz naznaku „Ne otvaraj-oglas za prodaju nekretnina" na adresu: „Sberbank" a.d. Banja Luka, Jevrejska 71, Banja Luka ili na protokol Banke na istoj adresi u roku od 15 kalendarskih dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnom listu.

Ponuda obavezno mora sadržavati:

• Osnovne podatke:

- za fizička lica: ime i prezime, adresu stanovanja, kontakt-telefon i kopiju lične karte;

- za pravna lica: naziv i sjedište, kontakt-telefon i kopiju iješenja za registraciju i JIB; i

• Iznos cijene koja se nudi. .

Ponude koje nisu u skladu sa navedenim uslovima ili stignu nakon isteka roka iz ovoga oglasa neće se razmatrati i smatraće se nevažećim.

Kriterijum za odabir najpovoljnije ponude je najveća ponuđena cijena. U slučaju istih ponuđenih cijena svi ponuđači sa identičnim ponudama biće pozvani da dostave dopunjenu ponudu.

Kupac je dužan u roku od 15 dana od dana prijema odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuđača sklopiti kupoprodajni ugovor. Sve troškove u vezi sa prenosom vlasništva nekretnina snosiće kupac.

Sve dodatne informacije o imovini koja je predmet prodaje mogu se dobiti svakog radnog dana od 08h do 16h putem telefona broj: 051/242-205 ili e-maila: prodaja.imovine@sberbankbl.ba a imovina se može pogledati u dogovoru sa službenim licima Banke.

Banka zadržava pravo da prihvati ili ne prihvati bilo koju ponudu bez posebnog obrazloženja.

O rezultatima oglasa ponuđači će biti obaviješteni pismeno putem pošte.

Oglas o prodaji biće objavljen i na internet stranici Banke.

 

SBERBANK a.d. Banja Luka

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: