Prodaja šumskih drvnih sortimenata: bukva i hrast (odjel 31 GJ Kolunska rijeka) i bukva (odjel 24 GJ Osanica)​

Datum objave: 31.12.2019. 11:51 / Izvor: Akta.ba, 30.12.2019.

JAVNO PREDUZEĆE

"BOSANSKO-PODRINJSKE ŠUME"

d.o.o. Goražde

 

Broj: 2086/19

Datum, 30.12.2019. godine.

 

Na osnovu člana 25. Statuta J.P. „Bosansko-podrinjske šume" d.o.o Goražde („Službene novine BPK-a", broj 12/18) te u skladu sa Odlukom o načinu prodaje šumskih drvnih sortimenata porijeklom iz državnih šuma na teritoriji Federacije BiH („Službene novine F BiH", broj 52/09) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu prodaje šumskih drvnih sortimenata porijeklom iz državnih šuma na teritoriji Federacije BiH („Službene novine F BiH", broj 25/10), Pravilnika o prodaji šumskih drvnih sortimenata JP „Bosansko-podrinjske šume" d.o.o. Goražde broj:33-1/18 od 12.01.2018.godine, Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o prodaji šumskih drvnih sortimenata broj: 169-/19 od 24.12.2019.godine, vd direktor J.P. „Bosansko-podrinjske šume" d.o.o. Goražde objavljuje:

 

JAVNU LICITACIJU

PUTEM PRIKUPLJANJA PISMENIH PONUDA

Za prodaju drvnih sortimenata

 

1. Predmet javnog nadmetanja

Predmet javnog nadmetanja je prodaja šumskih drvnih sortimenata prema navedenoj tabeli:

 

LOT 1 - BUKVA I HRAST (ODJEL 31 GJ „KOLUNSKA RIJEKA")

 

a) Bukva

Vrsta drveta

Sortimenti

Količina m3

Početna cijena bez PDV KM/m3

Bukva tehnika

PT III

16,17

PT III......101,00 KM

Bukva Ogrev

I Klase

310,83

65,00 KM

Bukva Ogrev

II Klase

24,00

52,00 KM

 

b) Hrast

Vrsta drveta

Sortimenti

Količina m3

Početna cijena bez PDV KM/m3

Hrast tehnika

PT III

6,22

PT III...... 101,00 KM

Bukva Ogrev

I Klase

70,00

65,00 KM

 

LOT 2 - BUKVA (ODJEL 24 GJ „OSANICA")

Vrsta drveta

Sortimenti

Količina m3

Početna cijena bez PDV KM/m3

Bukva tehnika

PT I

19,09

PT III 145,00 KM

PT III

3,44

PT III....101,00 KM

Bukva Ogrev

I Klase

500,00

65,00 KM

Bukva Ogrev

II Klase

29,31

52,00 KM

 

Za više detalja o oglašenoj prodaji i prijavi za učešće molimo Vas da nas kontaktirate na telefon broj 038/221-040.

 

Kontakt osoba: Pjano Mirza dipl.ing.šum. i Zibija Mehić dipl.ing.šum.

 

2. Pravo učešća na licitaciju

Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju pravna lica koja ispunjavaju slijedeće opće uvjete:

1. da posjeduju rješenje o upisu u sudski registar ili rješenje nadležnog općinskog organa (dokaz: kopija rješenja)

2. da posjeduje dokaz o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti rezanja drveta, cijepanja drveta, polufinalne, finalne i hemijske prerade drveta i/ili promet šumskih drvnih sortimenata

3. da imaju aktivan transakcijski račun kod banke i porezni broj: (dokaz: potvrda od poslovne banke, kopija ID broja, PDV broja).

4. Da nisu dužnici J.P. „Bosansko-podrinjske šume" d.o.o. Goražde (izjava potpisana i ovjerena od strane ponuđača)

5. Da nisu u sudskom sporu sa J.P. „Bosansko-podrinjske šume" d.o.o. Goražde u vezi isporuke/nabavke drveta (izjava potpisana i ovjerena od strane ponuđača)

6. Da su u mogućnosti avansno plaćati šumske drve sortimente ili obezbjediti garanciju plaćanja za slučajeve odgođenog plaćanja

 

3. Sadržaj ponude

Ponuda treba da sadrži:

- Naziv i tačnu adresu ponuđača

- Ponuđenu cijenu

- Ponuda treba biti dostavljena na memorandumu vašeg društva, uredno ovjerena i potpisana

- Ponuda treba biti dostavljena u zapečaćenoj koverti

 

4. Dostava ponude

Ponude se dostavljaju lično ili putem pošte u zatvorenoj koverti na adresu J.P. „Bosansko-podrinjske šume" d.o.o Goražde, ulica Ibrahima Popovića 17, sa napomenom „Ponuda za javnu licitaciju - NE OTVARATI". Na koverti treba naznačiti punu adresu ponuđača.

Rok za dostavljanje ponude: 10.01.2020. godine do 11,00 sati.

 

5. Otvaranje ponuda

Otvaranje ponuda izvršiće se javno dana 10.01.2020. odine u 11,15 sati u prostorijama J.P"Bosansko-podrinjske šume" d.o.o Goražde, ulica Ibrahima Popovića broj 17.

 

6.  Kriteriji za ocjenu ponuda i odabir najpovoljnijeg ponuđača

Najpovoljnijom ponudom smatra se ona ponuda sa najvećom ponuđenom cijenom za robu koja je predmet nadmetanja. U slučaju dvije ili više istih ponuda daje se mogućnost takvim ponuđačima da se izjasne o eventualno dodatnom povećanju cijena ponude, pisanim putem u zatvorenim kovertama čije otvaranje će se izvršiti javno-odmah.

 

7. Ostale odredbe

Drvni sortimenti se prodaju u viđenom stanju i naknadne reklamacije se ne uvažavaju. Tekst ove licitacije možete pogledati na našoj web stranici: www.sumebpk.com

 

VD D I R E K T O R

dr.sci. Kanlić Kenan, s.r.

 

ODLUKU
O prodaji šumskih drvnih sortimenata  javnim nadmetanjima/licitacijom možete pogledati OVDJE

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: