Prodaja šumskih drvnih sortimenata: tehničko drvo liščara bukva i tvrdi liščari - ogrjevno drvo

Datum objave: 31.12.2019. 11:44 / Izvor: Akta.ba, 30.12.2019.

JAVNO PREDUZEĆE

 “BOSANSKO-PODRINJSKE ŠUME“

 d.o.o. Goražde

 ul.Ibrahima Popovića br.17. 73000 Goražde

 

BROJ: 2079/19

DATUM, 30.12.2019. godine

 

U skladu sa odredbama člana 4. Pravilnika o prodaji šumskih drvnih sortimenata J.P.

„Bosansko-podrinjske šume“ d.o.o. Goražde broj: 33-1/18 od 12.01.2018. godine, Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o prodaji šumskih drvnih sortimenata broj: 169-/19 od 24.12.2019.godine, Odluke Nadzornog odbora broj: 354/19 od 25.12.2019.godine., te Odluke o prodaji šumskih drvnih sortimenata putem ugovora za sukcesivnu isporuku broj: 2077/19 od 30.12.2019.godine, vd direktor JP „Bosansko-podrinjske šume“ d.o.o. Goražde, objavljuje:

 

O G L A S

ZA PRODAJU ŠUMSKIH DRVNIH SORTIMENATA

PUTEM UGOVORA ZA SUKCESIVNU ISPORUKU

 

1. Predmet oglasa

Predmet oglasa: prodaja šumskih drvnih sortimenata, putem ugovora za sukcesivnu isporuku u navedenim slijedećim tabelama:

 

Predmet prodaje

LOT 1. TEHNIČKO DRVO LIŠČARA BUKVA

 

Vrsta drveta

Klasa

Ponuđena količina za prodaju m3

Početna cijena bez

PDV-a

KM/m3

Bukva

F,L, I,II,III

7.000 m3

F             344,00 KM

L              262,00 KM

I klasa .... 145,00 KM

II klasa  125,00 KM

III klasa .... 101,00 KM

 

 

LOT 2. TVRDI LIŠČARI- OGRJEVNO DRVO

Vrsta drveta

Klasa

Ponuđena količina za prodaju m3

Početna cijena bez

PDV-a

KM/m3

Tvrdi liščari

I,II

(metrica)

18.000 m3

I  klasa 65,00KM

II klasa 52,00 KM

 

Kvalitet, dimenzije i mjere su u skladu sa važećim standardom.

 

2. Pravo učešća

Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju pravna lica koja ispunjavaju slijedeće opće uvjete:

1. Rješenje o upisu u sudski registar,

2. Dokaz o ispunjavanju uslova za obavljanje djelatnosti rezanja drveta, cijepanja drveta, polufinalne, finalne i hemijske prerade drveta,

3. Da imaju aktivan transakcijski račun kod banke i porezni broj (Dokaz: potvrda od poslovne banke i ovjerena kopija od Uprave za indirektno oporezivanje ako je u sistemu PDV-a)

4. Da nisu u sporu sa Preduzećem u vezi isporuke/nabavke drveta

5. Da mogu avansno platiti šumske drvne sortimente ili obezbjediti bankarsku garanciju

6. Da nisu dužnici Preduzeću ili da su ranija neisplaćena dugovanja regulisali ugovorom o izmirenju duga, odnosno da su uplatili sve dospjele rate po ugovoru.

 

3. Sadržaj ponude

Ponuda treba da sadrži:

- Naziv i tačnu adresu ponuđača

- Ponuđenu cijenu

- Traženu količinu šumskih drvnih sortimenata

 

1. Početna cijena, kupoprodajna cijena i uslovi plaćanja

- Početna cijena u pozivu je cijena iz važećeg Osnovnog cjenovnika proizvoda šumarstva J.P. „Bosansko-podrinjske šume“ d.o.o. Goražde za 2020. godinu, donijet od strane Ministarstva privrede BPK-a Goražde, broj: 04-14-2058-3/19 od 16.12.2019.godine

- Plaćanje ŠDS se vrši najmanje 60 % avansno za sukcesivnu isporuku roba za naredni mjesec.

- Najviše 40% mjesečne isporuke ŠDS može se platiti 15 dana nakon izvršenih isporuka, u tom smislu kupac je dužan obezbjediti :

I. bjanko i potpisane mjenice društva (2 kom) sa pismenom izjavom da preduzeće može popuniti iste nakon dospjeća duga po ovom Ugovoru.

II. bjanko i potpisane naloge društva za plaćanje – prenos sredstava (2 kom) sa pismenom izjavom da preduzeće može popuniti naloge I iste podnijeti na naplatu nakon dospijeća duga po ovom Ugovoru)

- Kupac može ponuditi 100% avansno plaćanje planirane/isporučene mjesečne isporuke, tako da nije u obavezi dostavljati navedene instrumente obezbjeđenja.

 

2. Kriterij za ocjenu ponuda i odabir najpovoljnijeg ponuđača

Najpovoljnijom ponudom smatra se ona koja je ostvarila najviše bodova nakon bodovanja po slijedećim kriterijima:

 

I ponuđena cijena ..................................................................................... 60 bodova

( Kupac koji ponudi najveću cijenu boduje se sa maksimalnih 60 bodova, a svaki drugi kupac

 

(Qc) na slijedeći način:

 Qc

---------- x 60 = broj bodova Qc

Qc max

 

II ukupna količina ( m3) preuzetih šumskih drvnih sortimenata ...........................20 bodova

Ukupna količina ( m3) preuzetih šumskih drvnih sortimenata od JP. '' Bosansko-podrinjske šume'' d.o.o. Goražde u periodu od 01.01.- 30.11. tekuće godine boduje se sa maksimalnih 20 bodova , a svaki drugi kupac na slijedeći način:

Qs

----------- x 20 = broj bodova Qs

Qs max

 

III ukupan promet od prodaje ŠDS ............................................................... 10 bodova

Ukupan promet od prodaje šumskih drvnih sortimenata ostvaren kod JP. '' Bosansko-podrinjske šume'' d.o.o. Goražde u periodu od 01.01.-30.11. tekuće godine boduje se sa maksimalno 10 bodova, a svaki drugi kupac na slijedeći način:

 

Qp

---------- x 10 = broj bodova Qp

Qp max

 

IV ukupna vrijednost avansnih uplata ......................................................................... 10 bodova

Ukupna vrijednost avansnih uplata za preuzete šumske drvne sortimente od strane JP. '' Bosansko-podrinjske šume'' d.o.o. Goražde u periodu 01.01.- 30.11. tekuće godine boduje se sa maksimalno 10 bodova, a svaki drugi kupac na slijedeći način:

Qav

------------ x 10= broj bodova Qav

Qav max

 

Svaki novi kupac koji se prijavi na javni oglas i zainteresovan je za kupovinu šumskih drvnih sortimenata, a koji nije imao zaključen ugovor sa JP. '' Bosansko-podrinjske šume'' d.o.o. Goražde, boduje se sa maksimalnih 5 bodova.

- Ako količina koja je prodata kupcima ne bude preuzeta u prva tri (3) mjeseca, dinamikom koja je ugovorom određena, isporučit će se u narednom periodu Društvima sa propisanim ugovorima proporcionalno ugovorenim količinama ili drugim zainteresovanim kupcima pod istimm ili povoljnijim uslovima od ranije ugovorenih.

- Kupcima koji su zainteresovani za kupovinu ŠDS za lot I – obaveza je 5 % kupiti količine F i L i za lot II – obaveza je 5 % kupiti ogreva II klase (metrica).

 

3. Dostava ponude

Ponude se dostavljaju lično ili putem pošte u zatvorenoj koverti na adresu JP „Bosanskopodrinjske šume“ d.o.o. Goražde, ulica Ibrahima Popovića broj 17 Goražde, sa napomenom

„Ponuda – ne otvarati“. Na koverti treba naznačiti punu adresu ponuđača.

 

Rok za dostavljanje ponuda je 09.01.2020.godine do 12:00 sati.

 

4. Otvaranje ponuda

Otvaranje ponuda izvršiće se javno dana 09.01.2020. godine u 12:15 sati u prostorijama JP „Bosansko-podrinjske šume“ d.o.o. Goražde, ulica Ibrahima Popovića broj 17 Goražde.

 

5. Način dostavljanja ponude

-Ponudu dostaviti putem pošte ili lično u sjedište J.P.Bosansko –podrinjske šume d.o.o. Goražde na adresu Ibrahima Popovića br.17, 73000 Goražde.

-Sve dodatne informacije vezane za ovaj poziv možete dobiti na broj tel: +387 38 21 10 40.

- Svi ostali elementi vezani za kupoprodajni odnos regulisat će se ugovorom.

 

VD D I R E K T O R

dr.sci. Kenan Kanlić

 

 

OGLAS

Za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem ugovora za sukcesivnu isporuku možete pogledati OVDJE

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: