Prodaja šumskih drvnih sortimenata: trupci za rezanje lišćara (bukva) Podružnica Šumarija Bihać

Datum objave: 27.07.2017. 08:29 / Izvor: Akta.ba, 26.07.2017.

ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" d.o.o.

BOSANSKA KRUPA

 

Na osnovu člana 65.Statuta ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME" d.o.o.Bos.Krupa, tačke 5. Uslova prodaje Cjenovnlka o prodaji roba i usluga za 2017.godinu i Odluke o načinu prodaje šumskih drvnih sortimenata, porijeklom iz državnih šuma na teritoriji Federacije BiH (Sl.novine F BiH broj :52/09,25/10), direktor ŠPD"UNSKO-SANSKE ŠUME"d.o.o. Bosanska Krupa raspisuje

 

JAVNI POZIV

ZA PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA LICITACIJOM/JAVNIM NADMETANJEM

 

LOT

Vrsta sortimenta

Mjesto prodaje

Klasa

Količina

3

m

Početna cijena bez PDV-a (KM/m3)

Početna vrijednost bez PDV-a

depozit 5% od početne vrijednosti

LOT-a sa PDV-om

Lokacija

 

Trupci za rezanje lišćara (bukva)

međustovarište

I

14,75

119,00

1.755,25

 

Podružnica "Šumarija" Bihać GJ."Osječenica-Kulen Vakuf"' Odjel 11

LOT 1

Trupci za rezanje lišćara (bukva)

međustovarište

II

79,56

103,00

8.194,68

 

Trupci za rezanje lišćara (bukva)

međustovarište

III

178,02

81,00

14.419,62

 

 

Ukupno LOT 1:

272,33

 

24.369,55

1.425,62

 

 

 

 

 

 

 

S V E U K U P N O (LOT 1 ) :

272,33

 

24.369,55

1.425,62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

red.br.

Vrsta sortimenta

 

klasa

m3

1

Trupci za rezanje lišćara (bukva)

međustovarište

I-III

272,33

SVEUKUPNO:

272,33

 

 

 

 

 

 

 

1.Predmet nadmetanja:Prodaja šumskih drvnih sortimenata

 

2. Podnošenje ponude i uslovi ponude

Pravo učešća na licitaciji/javnom nadmetanju imaju sva pravna lica koja ispunjavaju sljedeće opće uslove;

*Da posjeduje Rješenje o upisu u sudski registar (priložiti orginal ili ovjerenu kopiju ne stariju od 3 mjeseca.

*Dokaz za ispunjavanje uslova za obavljanje djelatnosti rezanja drveta, cijepanje drveta. polufinalne, finalne i hemijske prerade drveta ili da su registrovana za promet šumskih drvnih sortimenata (priložiti orginal ili ovjerenu kopiju n stariju od 3 mjeseca).

* Da imaju porezni i PDV broj (priložiti orginal ili ovjerenu kopiju ne stariju od 3 mjeseca).

*Da nisu dužnici ŠPD"Unsko-sanske šume"d.o.o.Bos.Krupa.

*Da imaju aktivan transakcijski račun (potvrda banke ili izjava).

*Dokaz o izvršenoj uplati depozita u iznosu 5 % od vrijednosti drvnih sortimenata sa uključenim PDV-om pojedinačno za svaki LOT za čiju kupovinu se prijavljuje na transakcijski račun ŠPD-a broj:3385302261144206 „Uni Credit bank"d.d.

 

3. Sadržaj ponude

Ponuda treba da sadrži: Ime i adresu ponuđača. Ponuđena cijena.

Dokaz o ispunjavanju općih uslova iz tačke 2.

Kupci koji imaju već dostavljene dokaze o ispunjavanju općih uslova iz tačke 2. u ŠPD"Unsko-sanske šume d.o.o. Bos.Krupa, nisu dužni uz sadržaj ponude iste prilagati.

 

4. Dostava ponude

Ponude se predaju na adresu:ŠPD"UNSKO-SANSKE ŠUME"d.o.o.Bos.Krupa, Radnička bb sa naznakom na koverti

„ponuda za drvne sortimente" ne otvaraj i obavezno navesti broj LOT-a.

Ponude se dostavljaju pojedinačno za svaki LOT sa priloženom uplatom depozita.

Rok za dostavljanje ponude je do 01.08.2017.god. do 11:00 sati.

 

5. Otvaranje ponude

Otvaranje ponuda izvršit će komisija za prodaju drvnih sortimenata putem javnog poziva javno dana 01.08.2017.god. (utorak) u 11,30 sati u prostorijama ŠPD „Unsko-sanske šume"d.o.o.Bos.Krupa, Radnička b.b. uz mogućnost prisustva ponuđača.

 

6. Kriterije za ocjenu ponuda i odabir ponuđača.

Najpovoljnijom ponudom smatra se ona kojom je ponuđena najveća cijena. Sa učesnikom licitacije, koji je ponudio najveću cijenu će se zaključiti kupoprodajni ugovor u roku dva dana od dana održanog javnog nadmetanja.

Svaki ponuđač ponudu može povući do vremena početka javne licitacije.U tom slučaju istom će biti vraćena neotvorena ponuda i uplaćeni depozit. Ukoliko najpovoljniji ponuđač odustane od kupovine ili ne izvrši uplatu kupoprodajne cijene u određenom roku, uplaćeni depozit se zadržava, a prodaja šumskih drvnih sortimenata će se izvršiti sljedećem najpovoljnijem ponuđaču.

Ostalim ponuđačima se vraća uplaćeni depozit. Prigovor na provedeni postupak licitacije i odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača može se istaći na dan otvaranja ponuda. Naknadni prigovori se neće uvažavati.

Način plaćanja: avans za vrijednost LOT-a .

Isporuka: - za sortimente na međustovarištu do 15 dana.

Rok za potpis ugovora 3 dana od dana Odluke o dodjeli.Ukoliko Kupac ne potpiše ugovor u navedenom roku, ugovor se smatra ne važećim , a Prodavac zadržava uplaćenu kauciju.

Ukoliko kupac potpiše ugovor na prijavljeni LOT , a ne preuzme ugovorene količine , uplaćenu kauciju od 5% vrijednost LOT-a zadržava prodavac. Depozit neće biti vraćen kupcu.

Drvni sortimenti se kupuju u viđenom stanju i naknadne reklamacije se ne uvažavaju.

 

7. Dodatne informacije

Sve neophodne informacije za javni oglas mogu se dobiti u službi za komercijalne poslove ŠPD-a na broj 037/476-906 i 037/476-901. Obavjest o javnonom oglasu za prodaju drvnih sortimenata licitacijom/javnim nadmetanjem objaviti u jednom dnevnom listu „Federaciji BiH" a cjelovit tekst javnog oglasa staviti na web stranicu i oglasne table ŠPD-a.

 

http://ussume.ba/dokumenti/licitacija-26.07.2017.pdf

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: