Prodaja teretnih vozila (Daimler Benz, Daf CF 250), metalnih pocinčanih kontejnera, radnog stroja-kombinirke New Holand FB-4PT, osobnog vozila Renault, električnog stroja za narezivanje cijevi navoja, crpke za vodu, pocinčanih cijevi, vodo i mehaničarskog alata, pribora i agregata Končar

Datum objave: 15.03.2021. 08:11 / Izvor: Nezavisne novine, 15.03.2021.

Javno komunalno pređuzeće

"Grahovo"- u stečaju    

Ul. Kralja Tvrtka 15

80270 Bosansko Grahovo           

 

Bosansko Grahovo, 12.03.2021.

Broj: 52961-19-20/2021

 

Na osnovu člana 101-103. Zakona o stečajnom postupku ("Službene novine F BiH" broj 29/03,32/04,42/06 i 04/17), Odluke Odbora povjerilaca broj OP- 52961-19-18/2021 od 12.03. 2021. godine, u postupku unovčavanja stečajne mase stečajnog dužnika JKP "Gra-hovo"-u stečaju, Bosansko Grahovo ( U daljem tekstu: Prodavač), Stečajni upravnik obj avljuj e:

 

OGLAS

ZA PRVU JAVNU PRODAJU POKRETNINA STEČAJNOG DUŽNIKA JKP "Grahovo"- u stečaju, Bosansko Grahovo,

PUTEM JAVNOG NADMETANJA

 

A/ Popis predmeta prodaje:

R. br.

NAZIV

Količina

Stanje

Početna cijena

LOT I

Teretno vozilo .Daimler Benz" 1417 CAK, Specijalno za prevoz smeća, godina prozvodnje 1989.

1

ispravno

9.648,00 KM

LOT [[

Teretno vozilo .DAF CF 250", Specijalno za odvoz smeća, godina proivodnje 1998.

1

ispravno

31005,00 KM

LOT III

Metalni pocinčani kontejneri za orpad-Tip Standard DIN 30700. Masa 120 kg.

42

ispravno

11 760,00 (svih 42 komada)

LOT [V

Radni stroj-kombinirka .NEW HOLAND FB-4PT" Tip FB 90=4 PT, godina proizvodnje 1996

1

neispravno

9684,00 KM

LOT V

Osobno vozilo .Renault 19 GTD", zapremina t870ccm. godina proizvodnje 1993.

1

neispravno

445,00 KM

LOT VI

Crpke za vodu, Snaga 22,18.17 KW

4

ispravno

2.200,00 KM

LOT

VII

Električni stroj za narezivanje cijevi navoja, „BOSCH" Tip GBH 11D. l,4"-2". 1500W, Komplet

1

djelomično ispravno

260,00 KM

LOT VIII

Kontejner, pocinčane cijevi"od 6 metara, vodo i mehaničarski alat, pribor prema inventumoj listi...

1

ispravno

1.500,00 KM

LOT IX

Agregat „Končar", Tip 2KO-103-AM, Snaga: 62KW, godina proizvodnje 1999.

1

ispravno

8.000.00 KM

 

 

 

UKUPNO

74.502,00 KM

 

BI Uslovi i način prodaje

Imovina se prodaje po L0T0VIMA; 2/ Navedene cijene predstavljaju početne cijene ispod koje se imovina ne može prodavati. 3/ Imovina se prodaje u viđenom stanju i po cijenama koje su potvrđene od strane Odbora povjerilaca. 4/ Procjene vrijednosti pokretnina, kao i dokaz o vlasništvu mogu se pogledati u prostorijama Prodavca. 5/ Prodaja imovine javnim nadmetanjem održaće se 08. Aprila 2021. godine (četvrtak) u 12,00 sati u prostorijama Općinskog suda u

Livnu, Trg Branitelja 1.

 

6/ Uslovi prodaje:

-Imovina će se prodavati metodom usmenog javnog nadmetanja.

-pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju Zakonom propisane uslove.

-javno nadmetanje održat će se i ako na njemu učestvuje samo jedan podnosilac prijave, koji ispunjava uslove iz Oglasa.

-ponuđena cijena predstavlja početnu cijenu nadmetanja;

-Razmak u ponudama minimalno KM 200,00 a maximalno KM 3.000.00;

-strani državljani imaju pravo učešća uz uslov da budu zadovoljene odredbe Zakona o politici direktnih stranih ulaganja u BiH;

-na nadmetanju pravo učešća imaju pravna i fizička lica koja izvrše uplatu novčanih sredstava-polog u visini od 10% početne ci-jene na račun Prodavca.

-Uplatu pologa izvršiti na transakcijski račun Prodavca: JKP "Grahovo"- u stečaju, Bosansko Grahovo, otvoren kod "SBERBANK" d.d. Sarajevo, Filijala Bihać, broj 1401011110006438 sa naznakom: Prva javna prodaja -Lot broj.

Uplate izvršiti najkasnije do 06. Aprila (utorak) 2021. godine do 14,00 sati.

-Uplatnicu-nalog za prenos kao dokaz o uplati pologa ponuđač je obavezan dostaviti najkasnije u četvrtak 08. Aprila 2021. do 11,00 sati stečajnom upravniku - u prostorije Općinskog suda u Livnu.

-Depozit se uračunava u postignutu prodajnu cijenu, a ponuđač sa najvišom ponudom biće proglašen pobjednikom-najpovoljnijim kupcem.

-Postignutu cijenu na javnom nadmetanju, umanjenu za iznos uplaćenog pologa, kupac je dužan uplatiti u roku od 3 (tri) dana od dana okončanja nadmetanja-proglašenja pobjednika.

-Sve poreze, PDV, i troškove prenosa snosi kupac.

-Strana fizička lica i pravna lica kao ponuđači moraju dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova po osnovu reciprotiteta među državama pri sricanju vlasništva, ili ispunjavanju uslova za primjenu Zakona o politici direktnih stranih ulaganja u BiH.

-imovina se prodaje po o principu "viđeno-kupljeno", te se naknadne reklamacije po bilo kom osnovu neće uvažavati.

-ako najpovoljniji pouđač ne uplati ukupnu postignutu prodajnu cijenu u naznačenom roku, smatraće se da je odustao, te gubi pravo na povrat garancije-depozita, a kupcem se proglašava drugo rangirani, odnosno treće rangirani ponuđač u istom LOT-u.

-preuzimanje pokretnosti u posjed kupca izvršiće se u roku od 3 dana od dana potpisivanja kupoprodajnog ugovora.

-Imovina koja je predmet prodaje može se pogledati radnim danima u periodu od 09-15 sati, na lokacijama Prodavca u Bosanskom Grahovu.

-Kontakt osoba je Vidović Miroslav-Kontakt telefon 066 351 551.

 

Stečajni upravnik

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: