Prodaja teretnog vozila Mercedes Benz, Volkswagen, viljuškara Linde, mašine za obradu AL profila i dvoglavih varilica

Datum objave: 11.02.2021. 09:35 / Izvor: Akta.ba, 11.02.2021.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA - FINANSIJA

POREZNA UPRAVA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

KANTONALNI POREZNI URED ZENICA

 

Broj: 13-4-01-12-26-893/20 BLJ

Zenica, 04.02.2021. godine

 

Na osnovu člana 54 Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH", broj: 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13 i 91/15) i čl. 62 do 69. Pravilnika o procedurama prinudne naplate poreznih obaveza („Službene novine Federacije BiH", broj: 50/02, 54/03, 31/11, 38/16 i 69/17), Porezna uprava Federacije BiH, Kantonalni porezni ured Zenica, oglasio je prodaju zaplijenjene imovine radi namirenja dužnih poreza poreznih obveznika - dužnika putem:

 

PRVE JAVNE AUKCIJE

imovine radi namirenja dužnih poreza od poreznih obveznika-dužnika

 

"SELECTA" DOO ZENICA, Vrandučka bb, JIB: 4218254840009

R.BR.

VRSTA IMOVINE

PROCJENJENA VRIJEDNOST (KM)

1.

Teretno vozilo, Mercedes Benz, 2009. god., A45-O-972

15.000,00

2.

Teretno vozilo Volkswagen, 2012. god, A45-O-974

14.200,00

3.

Viljuškar Linde, tip H30D, serijski broj: 351B12024230

13.230,00

4.

Mašina za obradu AL profila tip BZ ALVA 500B FOM

10.240,00

5.

Dvoglava varilica tip DGL-200 RAPID, serijski broj: 20702000

16.550,00

6.

Dvoglava varilica tip MSA-EE-1-SB-300 HOLLINGER, ser. br.: 6817

10.500,00

7.

Dvoglava varilica tip MSA-EE-1-SB-300 HOLLINGER, ser. br.: 7053

10.500,00

 

UKUPNO

90.220,00

Prva javna aukcija će se održati dana 23.02.2021. godine (utorak) sa početkom u 11,00 sati, u zgradi Kantonalnog poreznog uredu Zenica, ulica Zmaja od Bosne, broj 57, u sali broj 46, četvrti sprat.

Ponuđači na prvoj aukciji su dužni na početku aukcije Odboru za aukciju položiti depozit u iznosu od 10% od početne cijene.

Sva zainteresovana lica imovinu pod rednim brojem: 1. i 2. mogu pogledati u skladištu KPU Zenica, adresa Kanal, broj 92, a imovinu pod rednim brojem: 3., 4., 5., 6. i 7. na adresi poreznog obveznika, dana 16.02.2021. godine (utorak) u vremenu od 10,00 do 14,00 sati, a dokaze o vlasništvu mogu pogledati u Kantonalnom poreznom uredu Zenica, kancelarija broj 35.

Svi ponuđači su dužni dokazati svoj identitet ličnom kartom ili pasošem i dokumentovati pravo za zastupanje.

Upozoravaju se kupci na aukciji da su dužni izvršiti uplatu razlike između položenog depozita i prodajne cijene u roku od pet dana od dana održavanja aukcije, te da će u suprotnom položeni depozit biti uplaćen Federalnom Ministarstvu finansija-financija bez prava na povrat, kao kompenzacija za štetu prouzrokovanu Poreznoj upravi. Ponuđačima na aukciji koji ne dobiju nikakvu imovinu položeni depozit će biti vraćen odmah nakon aukcije.

Aukcija će biti odgođena ukoliko porezni dug, troškovi prinudne naplate i troškovi zapljene budu plaćeni do prodaje robe.

Za aukciju se mogu prijaviti sva punoljetna fizička lica i pravna lica. Lica zaposlena u bilo kojoj organizacionoj jedinici pri Ministarstvu finansija i njihovi srodnici do trećeg stepena krvnog srodstva po direktnoj ili bočnoj liniji ne mogu biti kupci na aukciji.

U cijene iz ovog oglasa nije uračunat porez, pa ukoliko roba podliježe obavezi plaćanja poreza isti pada na teret kupca

Prodaja robe se vrši po principu viđeno - kupljeno, pa se naknadne reklamacije neće uvažavati.

Ukoliko nakon završene prve aukcije ostane imovina koja nije prodata održat će se druga aukcija, pola sata nakon završetka prve. Na drugoj aukciji najniža cijena je 75% od najniže početne cijene na prvoj aukciji. U vremenskom roku od pola sata oni koji žele da dostave ponude, polažu depozit koji pokriva 10% od nove najniže cijene.

Ponuđači koji prisustvuju prodaji dužni su se pridržavati svih epidemioloških mjera. Ponuđač koji se ne bude pridržavao propisanih mjera neće moći prisustvovati prodaji i njegova ponuda se neće razmatrati.

KONTAKT TELEFONI: 032-465-519, 032-465-509 i web stranica www.pufbih.ba

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: