Prodaja teretnog vozila TAM i bagera - Skip

Datum objave: 25.07.2017. 10:04 / Izvor: Glas Srpske, 25.07.2017.

JP "Vodovod i kanalizacija" a.d. u stečaju

Ul. Preobraženska bb, Rogatica

 

Datum: 24.7.2017. god.

Na osnovu odluke Skupštine povjerilaca, stečajnog dužnika "Vodovod i kanalizacija" a.d. u stečaju Rogatica, od 20.3.2017. godine i saglasnosti Odbora povjerilaca od 19.7.2017. godine, a u smislu odredaba člana 155. i 166. Zakona o stečaju, stečajni upravnik,

 

OGLAŠAVA

javno nadmetanje za prodaju pokretne imovine stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda

 

Predmet prodaje je pokretna imovina i to:

1. Teretno vozilo TAM, tip 75-T-5-UE-3,2, godina proizvodnje 1983. snaga motora je 56 kw, pogonsko gorivo dizel. Procijenjena vrijednost je 6.800,00 KM.

2. Bager - Skip, proizveden u Sloveniji, Ljubljana 1990. god. potpuno devastiran i nije u funkciji više od tri godine. Procijenjena vrijednost je 4.500,00 KM.

Navedena pokretna imovina se prodaje pojedinačno. Početna cijena za nadmetanje je procijenjena vrijednost vozila i to.

- za teretno vodilo TAM 6.800,00 KM

- za Bager-Skip 4.500,00 KM.

 

Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja uredno dostave ponudu i dokaz o uplati depozita, koji iznosi 10% od početne cijene za nadmetanje. Depozit uplatiti na račun stečajnog dužnika broj: 562-012-81366959-15 koji se vodi kod NLB banka a.d. Banjaluka

Ponude dostavljati u zatvorenim kovertama putem pošte preporučeno, sa naznakom "PONUDA - NE OTVARAJ", na adresu: JP "Vodovod i kanalizacija" a.d. u stečaju, ul. Preobraženska bb, 73220 Rogatica, do 21.8.2017. godine

U ponudi navesti šta licitirate, ponuđenu cijenu koju ste spremni da platite, dokaz o uplaćenom depozitu, kao i osnovne podatke o ponuđaču.

U razmatranje će se uzeti samo one ponude tdje je ponućač ponudio početnu pijenu i veću od početne cijene. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Na pokretnu imovinu se obračunava GŠV.

Sve potrebne informacije se mogu dobiti na telefon 065/626-576, a imovina se može razgledati svakog dana bsim nedjelje od 10 do 12 časova.

Imovina se prodaje u viđenom stanju i postojećem pravnom statusu.

Stečajni upravnik će u prisustvu najmanje dva člana Odbora povjerilaca izvršiti otvaranje ponuda dana, 25.8.2017. god., u 12 časova u prostorijama stečajnog dužnika. Za kupca biće proglašen ponućač sa najvećom ponuđenom cijenom.

Zaključak o najpovoljnijem ponućaču stečajni upravnik će dostaviti na adresu odmah nakon li-citacije. Ukoliko bude najpovoljnijih ponućača sa istom ponućenom pijenom, kupcem će se proglasiti ponućač koji je prije uplatio depozit. Ponuđačima čije ponude ne budu prihvaćene depozit će se vratiti po okončanju javnog nadmetanja.

Ukoliko ponuđač sa najpovoljnijom ponudom, za kupovinu jednog ili oba licitaciona predmeta. ne uplati kupoprodajnu cijenu u roku od 30 dana, od dana prijema zaključka, smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na povrat depozita, a za kupca će se proglasiti sljedeći najpovoljniji ponućač.

Svi troškovi vezani za prodaju imovine padaju na teret kupca.

 

Stečajni upravnik

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: