Prodaja veš mašine MTC

Datum objave: 24.02.2021. 08:56 / Izvor: Pravosudje.ba, 23.02.2021.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
Općinski sud u TuzliBroj: 32 0 I 00000252 00 I - SK (stari broj: I-425/2000) 
TUZLA, 23.02.2021. godine


 

Općinski sud u Tuzli, Stručni saradnik Svetlana Stevanović u izvršnom predmetu tražitelja izvršenja JKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Tuzla, 2.OKTOBRA 1, TUZLA, protiv izvršenika REFIK PIRIĆ, ISMETA MUJEZINOVIĆA 4, TUZLA, radi duga od 136,50 KM sa sporednim potraživanjima, 23.02.2021. godine, donio je sljedeći 
 

Z A K LJ U Č A K
 

I- Rješenjem Općinskog suda u Tuzli dopušteno je izvršenje protiv izvršenika, radi namirenja duga tražioca izvršenja prodajom pokretnih stvari izvršenika.
 

Određuje se prva prodaja pokretnih stvari izvršenika popisanih po Zapisniku o pljenidbenom popisu i procjeni od 03.02.2021. godine, broj 32 0 I 00000252 00 I - SK (stari broj: I-425/2000) radi naplate glavnog potraživanja od 136,50 KM te sporednih potraživanja koja čine: zakonska zatezna kamata, saglasno rješenju o izvršenju od 01.02.2000. godine i troškovi izvršnog postupka od 40,00 KM uvećani onoliko koliko budu iznosili do okončanja izvršnog postupka kako slijedi:

 

1. Veš mašina MTC wa 7310, bijele boje procijenjena vrijednost 200,00 KM
Zaključeno sa rednim brojem jedan(1).

Prodaja procijenjenih stvari izvršit će se putem usmenog i javnog nadmetanja na dan 24.03.2021. 09:00 sati u Opštinski sud u Tuzli.

Utvrđuje se da je vrijednost pokretnih stvari iz tačke 1. ovog zaključka u ukupnom iznosu od 200,00 KM.

II- Na prvom ročištu za javno nadmetanje ne može se pokretna stvar iz tačke I ovog Zaključka prodati ispod polovine njene utvrđene vrijednosti.

III- Ponuđač sa najvećom ponudom će platiti cijenu za pokretnu stvar odmah nakon objavljivanja rezultata. Ukoliko ponuđač ne plati cijenu odmah po pozivu suda, drugi ponuđač će biti proglašen kupcem i platit će cijenu koju je on ponudio.

IV- Ponuđači su dužni prije održavanja ročišta položiti kauciju u visini 10 % procijenjene vrijednosti pokretne stvari na kojoj želi učestvovati kao ponuđać, na depozitni račun Općinskog suda u Tuzli broj 1321000309123391, te jedan primjerak uplatnice predoćiti službenom licu suda na ročištu. Lica koja ne uplate kauciju neće moći učestvovati kao ponuđači.

V - U slučaju da ni jedan od ponuđača sa odgovarajućom ponudom ne uplati cijenu odmah po pozivu suda, sud će na zahtjev jedne od stranaka oglasiti da prvo ročište nije uspjelo. Zahtjev sudu za zakazivanje novog ročišta stranka može podnijeti u roku od osam dana od dana održavanja neuspjelog ročišta.

VI- Sud će obustaviti postupak ako stranka ne predloži novo ročište za prodaju u roku iz takčke 5. ovog zaključka ili ako se stvari ne uspiju prodati ni na drugom ročištu.

VII- Ovaj zaključak objaviće se na oglasnoj tabli suda, a tražilac izvršenja ga može objaviti i u javnom glasilima, o svom trošku.

VIII- Zaključak o prvoj prodaji dostavit će se strankama.

Stručni saradnik 
Svetlana Stevanović

 

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ovog zaključka nije dozvoljen pravni lijek.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: