Prodaja vinograda, kuće i dvorišta k.o. Čitluk

Datum objave: 13.03.2021. 11:17 / Izvor: Akta.ba, 25.02.2021.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINSKI SUD U ČITLUKU

 

Broj: 55 01 002533 171

Čitluk, 25.02.2021. godine

 

Općinski sud u Čitluku, sudac Gorjana Šajin, u ovršnom postupku tražitelja ovrhe NLB Banka d.d. Sarajevo, kojeg zastupa punomoćnica Drinka Zadro odvjetnica iz Mostara, protiv ovršenika Jakova Sulica iz Čitluka, Kralja Tomislava 42, radi ovrhe na temelju ovršne isprave, vsp. 74.170,88 KM uvećano za sporedna potraživanja, dana 25.02.2021.god. donio je sljedeći

 

ZAKLJUČAK

o prodaji nekretnine

 

1. Drugo ročište za prodaju nekretnine označene kao k.č. 1305 upisana u z.k.ul. 878 (ranije 685) KO Čitluk, opisana kao vinograd „Ovojci“, kuća i dvorište, ukupne površine 1100 m2, koje je bilo zakazano za dan 24.02.2021.god., odgađa se i

 

određuje se za dan srijeda, 07.04.2021.god. u 11,00 sati.

 

Ročište će se održati u zgradi Općinskog suda u Čitluku. Kralja Tomislava broj 75, Čitluk, sudnica broj 12.

Prodaja nekretnine vršit će se usmenim javnim nadmetanjem. Na ročište se pozivaju tražitelj ovrhe, ovršenik, Porezna uprava - Ispostava Čitluk i zainteresirane osobe kao kupci.

 

2. Nekretnina koja je predmet prodaje vlasništvo je ovršenika s dijelom 1/1, a na nekretnini je upisano založno pravo u korist tražitelja ovrhe, radi osiguranja namirenja potraživanja u iznosu od 80.000,00 KM. uz kamatnu stopu od 8,5% dekurzivno, na godišnjem nivou promjenjiva sukladno odluci banke o visini kamatnih stopa.

Nekretnina koja je predmet prodaje u posjedu je ovršenika, a koristi se kao stambeno-poslovni objekt.

 

3. Vrijednost nekretnine koja je predmet prodaje utvrđena je nalazom i mišljenjem vještaka građevinske struke Nenada Krčuma u iznosu od 302.796,65 KM.

 

4. Na drugom ročištu za javno nadmetanje, nekretnina se ne može prodati ispod jedne trećine utvrđene vrijednosti. Početna ponuda na drugom ročištu ne može biti manja od jedne trećine od utvrđene vrijednosti.

 

5. Na ročištu za javno nadmetanje kao kupci mogu sudjelovati sve osobe, osim osoba navedenih u članku 88. Zakona o ovršnom postupku, koje do početka nadmetanja polože osiguranje u iznosu od 10.000 KM, te prije početka nadmetanja Sudu predaju dokaz (uplatnicu) da su iznos osiguranja uplatile na depozitni račun suda broj 3381202253913449, otvoren kod UniCredit Bank d.d. Mostar. Ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena, osim za tri najbolja ponuđača, vratit će se osiguranje odmah nakon zaključenja javnoga nadmetanja. Ročište za javno nadmetanje održat će se i kada sudjeluje samo jedan ponuđač.

6. Ponuđač s najvišom ponudom na ročištu plaća ukupnu prodajnu cijenu umanjenu za položeno osiguranje polaganjem cijene, u roku od 30 dana. Ukoliko ponuđač s najvišom ponudom ne deponira prodajnu cijenu u ovome roku, Sud ce zaključkom proglasiti prodaju tom ponuđaču nevaljanom, novim zaključkom odrediti da je  nekretnina prodana drugom po redu ponuđaču, kojii treba, u roku od 30 dana od dana primitka ovoga zaključka, Sudu depnirati prodajnu cijenu. Ukoliko drugi ponuđaš ne položi cijenu u previđenom roku, Sud primjenjuje ova pravila i na trećeg ponuđača. U slučaju da sva tri ponuđača s najvišom ponudom ne ispune svoje obveze plaćanja prodajne cijene u određenim rokovima. Sud će oglasiti da drugo ročište nije uspjelo i zakazati treće ročište u roku od 30 dana.

 

7. Sukladno članku 75. st. 1. i 2. Zakona o ovršnom postupku, kupac preuzima služnosti i stvarne terete na predmetnim nekretninama.

 

8. Troškove vezane s prodajom nekretnina plaća kupac.

 

9. Zainteresirane osobe mogu razgledati nekretninu iz točke 1. ovog zaključka dana srijeda 31.03.2021.god. u vremenu od 10,00 do 13,00 sati.       

Ukoliko ovršenik ili druga osoba bude sprječavala ili ometala razgledavanje nekretnine, biti će udaljeni s nekretnine za vrijeme razgledanja sukladno članku 77. st. 2. Zakona o ovršnom postupku.

 

10. Ovaj zaključak objavit će se na oglasnoj ploči Suda dana 25.02.2021.godine, a zainteresirana stranka može, o svom trošku, zaključak objaviti i u sredstvima javnog informiranja.

 

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog zaključka pravni lijek nije dopušten. 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: