Prodaja vozila BHRT-a: VW (Bus T5, Bus, teretno) Ford kombi, Mercedes (kamion, Sprinter, Vito), Zastava Yugo, Lada Niva...

Datum objave: 18.10.2021. 12:15 / Izvor: Akta.ba, 07.10.2021.

RADIOTELEVIZIJA BOSNE I HERCEGOVINE

 

Broj 101-1656/21

Datum: 07.10.2021. godine

 

Na osnovu člana 50. Statuta Radiotelevizije Bosne i Hercegovine (BHRT) i Odluke broj: 101-1538/21 od

 

JAVNI POZIV

za prodaju rashodovanih vozila BHRT-a

 

Obavještavaju se zainteresovana pravna i fizička lica da će se putem javnog nadmetanja -licitacije na lokaciji Bulevar Meše Selimovića br. 12 u Sarajevu - zgrada RTV doma u Sarajevu dana 27.10.2021. godine sa početkom u 10,00 sati obaviti javna prodaja rashodovanih vozila BHRT-a, kako je navedeno u sljedećoj tabeli:

R.b

Marka i tip vozila

Vrsta vozila

Reg. oznaka

God. proiz

Kubikaž a

motora (cm3)

Sna g"

(K W)

Goriv o

Broj šasije

Broj motora

Početna cijena u KM

Napomen.

1.

VW BUS T5

Putničko

J83-E-144

2003

1896

63

DIZ

WV2ZZZ7HZ4X008485

AXC006600

2000

 

2.

VW BUS

Putničko

896-J-347

2002

2370

55

DIZ

WV2ZZZ70Z3H014049

AJA073389

2000

 

3.

VW BUS

Putničko

649-J-994

2002

2370

55

DIZ

WV2ZZZ70Z3H016395

AJA073392

1500

 

4.

FORD-KOMB1

Putničko

041 -T-541

2005

1998

74

DIZ

WF0PXXTTFP5G69343

5G69343

2000

 

5.

FORD-KOMBI

Putničko

040T-542

2005

1998

74

DIZ

WF0PXXTTFP5G69342

5G69342

2000

 

6.

FORD-KOMB1

Putničko

428-M-942

2005

1998

74

DIZ

WF0PXXTTFP4T10597

4T10597

2000

 

7.

M.SPRINTER

Putničko

832-J-065

2003

2148

60

DIZ

V/DB9026721R484507

61198750694118

2000

 

8.

M.SPRINTER

Putničko

944-K-534

2000

2150

60

DIZ

V/DB9026721R145244

51198750155758

1500

 

9.

M.VITO

Putničko

061T-609

2002

2148

60

DIZ

V/DF63819413461181

61198050540239

2000

 

10.

MERCEDES KAMION

Specijalno TV vozilo

A53-J-011

1983

9570

141

DIZ

38502814907878

40190510251022

300

Nema

dokumenata

11.

WV TERETNO

Teretno

A11-0-567

1985

2355

66

MB

WV2ZZZ29ZFH004189

DL011430

1300

 

12.

WV TERETNO

Teretno

414-K-518

1985

2355

66

MB

WV2ZZZ29ZFH004187

DL010803

1300

 

13.

ZASTAVA JUGO

Putničko

K61-T-640

2007

1124

44

MB

VX1145A0001110416

10FP7X4970502

200

 

14.

LADANIVA

Terensko

J23-M-899

2006

1690

59

MB

XTA21310060068751

212148419284

1000

 

15.

LADANIVA

 

J23-M-895

2006

1690

59

MB

XTA21310060069148

212148418405

300

Izvađen motor

16.

LADANIVA

Terensko

K92-E-401

2007

1690

59

MB

XTA21310060077867

212148522523

800

 

17.

LADANIVA

Terensko

E65-0-409

2008

1690

59

MB

XTA21310080091757

212149209397

800

 

18.

LADA NIVA

Terensko

E50-E-206

2009

1690

59

MB

XTA21214091919162

212149271870

1300

 

19.

LADANIVA

Terensko

E14-A-582

2006

1690

59

MB

XTA21310060074834

212148484190

1300

 

20.

WV TERETNO

Teretno

M07-J-771

1985

2355

66

MB

V/V2ZZZ29ZFH004196

DL011469

1300

 

Rashodovana vozila se prodaju u zatečenom stanju na dan prodaje i naknadna reklamacija se neće razmatrati.

U početne cijene nije uračunat PDV.

 

Kupac snosi troškove prevoza, PDV-a i eventualne druge troškove. Pravo na kupovinu imaju pravna i fizička lica.

 

Fizička lica mogu učestvovati na javnom nadmetanju lično ili biti predstavljena po punomoćniku. Ako u nadmetanju učestvuju lično, dužni su radi dokazivanja identiteta, prije početka nadmetanja, pokazati komisiji BHRT-a ličnu kartu i predati dokaz o uplati depozita. Ako fizičko lice zastupa punomoćnik, isti je obavezan predati original valjanu punomoć za zastupanje, ličnu kartu i dokaz o uplati depozita. Pravna lica mogu biti predstavljena po zakonskom zastupniku (direktoru) ili punomoćniku. Ukoliko pravno lice predstavlja zakonski zastupnik, isti je obavezan komisiji BHRT-a predati na uvid rješenje o upisu u sudski registar i ličnu kartu, te predati dokaz o uplati depozita. Ukoliko pravno lice predstavlja punomoćnik, isti je obavezan predati original valjanu punomoć za zastupanje, ličnu kartu i dokaz o uplati depozita.

Registracija učesnika će se obaviti 27.10.2021. godine jedan sat prije početka licitacije na lokaciji Bulevar Meše Selimovića br. 12 u Sarajevu - zgrada RTV doma u Sarajevu.

Zainteresirana lica mogu postati registrovani učesnici za kupovinu jednog ili više rashodovanih motornih vozila uz uplatu depozita u iznosu od 10 % od početne cijene vozila za koje dostavljaju prijavu, na račun BHRT-a broj: 338-900-2207-814-682 kod UniCredit Bank.

Uplata depozita, za svako vozilo posebno, mora biti evidentirana na računu BHRT-a dan prije javnog nadmetanja. Ponuđačima čije ponude nisu prihvaćene vratit će se depozit u roku od 5 dana od dana javnog nadmetanja.

 

Depozit koji je uplaćen od strane odabranog ponuđača smatra se dijelom avansne uplate.

U postupku licitacije neće se razmatrati ponude niže od naznačene početne cijene.

Najpovoljnija ponuda je ponuda sa najvećom ponuđenom cijenom u toku postupka licitacije.

Prijava za fizičko lice sadrži: predmet licitacije, prezime, ime jednog roditelja, ime, kopiju lične karte, matični broj, adresu, broj računa povrata depozita, potpis i dokaz o uplati depozita.

 

Prijava za pravno lice sadrži: predmet licitacije, naziv firme sa sjedištem, ovjerenu kopiju rješenja o registraciji, ID, PDV broj ako je firma PDV obveznik, broj računa za povrat depozita, prezime i ime direktora, njegov potpis i dokaz o uplati depozita.

Ponuđač je dužan pismenu prijavu podnijeti neposredno ili preporučenom pošiljkom, u propisno zapečaćenoj koverti, na adresu: Radiotelevizija Bosne i Hercegovine (BHRT ), ul. Bulevar Meše Selimovića broj 12, Sarajevo, Komercijalna služba sa naznakom "Za javnu licitaciju rashodovanih motornih vozila BHRT-a" najkasnije dva dana prije održavanja licitacije.

Sve potpune prijave zaprimljene preporučeno poštom ili dostavljene lično na Protokol BHRT-a do 25.10.2021. godine 16, 00 sati godine će biti uzete u razmatranje.

Odabrani ponuđač ima obavezu da:

-u roku od 5 dana od dana provedenog javnog nadmetanja na račun BHRT-a

broj: 338-900-2207-814-682 kod UniCredit Bank, sa naznakom za BHRT, uplati pored depozita i ostatak sredstava do punog iznosa postignute cijene vozila,

-zaključi kupoprodajni ugovor sa BHRT-om i

-u roku od tri dana od dana obostranog potpisa ugovora izvrši transport kupljenog vozila o svom trošku. 

Ukoliko odabrani ponuđač u predviđenom roku ne izvrši obavezu uplate smatrat će se da je odustao od kupovine vozila i gubi pravo na povrat depozita, a BHRT zadržava pravo da zapisnikom proglasi prodaju nevaljanom i zadržava pravo na ponovno raspisivanje Javnog nadmetanja.

Ponuđač koji izvrši obavezu plaćanja i sklopi kupoprodajni ugovor sa BHRT-om, a ne preuzme vozilo/vozila u predviđenom roku, snosi sve troškove nastale usljed nepreuzimanja vozila. BHRT će omogućiti potencijalnim učesnicima u Javnom nadmetanju prethodni uvid u rashodovana vozila na lokaciji Bulevar Meše Selimovića br. 12 Sarajevo u periodu od 18. 10. do 22.10. 2021. godine od 10,00 do 12,00 sati

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: