Prodaja vozila FORD CONNECT

Datum objave: 22.07.2017. 10:49 / Izvor: Oslobođenje, 22.07.2017.

Bosna i Hercegovina

Ministarstvo sigurnosti Služba za poslove sa strancima

Broj: 18.7.3-50-_________/17

Datum:21.07.2017. godine

Na osnovu Odluke broj: 18.7.3-16.4-3873-29/17 Služba za poslove sa strancima, raspisuje

SAŽETAK JAVNOG POZIVA za prodaju vozila postupkom licitacije sistemom zatvorenih ponuda

Podaci o vozilu:

I FORD CONNECT: vrsta vozila:teretno; broj sjedišta/broj vrata:2/4, diesel, snaga/radna zapremina: 55 KW/1753 ccm, godina proizvodnje: 2007., pređeno kilometara: 87520, početna vrijednost: 4.940,00 KM;

II Obaveze potencijalnih ponuđača

Potencijalni ponuđač može cjelokupni javni poziv preuzeti na protokolu Službe za poslove sa strancima, Ul. Braće Mulića br. 38., 71165 Saraevo, svaki radni dan u terminu od 10-14 sati ili na web stranici Službe www.sps.gov.ba i obavezni su postupiti u skladu sa istim.

Kontakt osobe za uvid u vozila i sve detaljne informacije su: Kovinčić Mladen 065/911-403 ili Danijela Iveljić 033/779-905.

III Potrebna dokumentacija

Ponuda sadrži:

Podatke o fizičkom licu (ime i prezime, ime jednog roditelja, adresu i broj telefona, kopiju lične karte, kopiju CIPS prijave),

Podatke o pravnom licu (naziv pravnog lica, adresu i broj telefona, potpis ovlaštene osobe i pečat, ime lica ovlaštenog za zastupanje u postupku licitacije, rješenje o upisu u sudski registar ne sta-rije od tri mjeseca ovjereno od strane nadležnog organa),

Iznos ponude u konvertibilnim markama,

Dokaz o uplati depozita

Ponuda mora biti potpisana od strane podnosioca, a ukoliko je ponuđač pravno lice, ista mora biti ovjerena pečatom pravnog lica. Jedan ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu.

DIREKTOR

Slobodan Ujić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: