Prodaja zemljišnih parcela i objekata, KO Brčko 2 i Brčko 1

Datum objave: 06.02.2021. 08:49 / Izvor: Dnevni Avaz, 06.02.2021.

Stečajni upravnik firme DD**Novi Bimeks" Brčko u stečaj u,dana 27.01.2021. god. na osnovu odluke Odbora Poverilaea DD"Novi Bimeks" Brčko u stečaju od 26.0) .2021 .god. i saglasnosti Stečajnog sudije, raspisuje:

 

III - PRODAJI! NEPOKRETNE IMOVINE stečajnog dužnika DD"Novi Bimeks" Brčko u stečaju, putem prikupljanja pismenih ponuda

 

Predmet prodaje je sledeća imovina:

I.Nepokretna imovina n» lokaciji "Kafilerije" Zemljišna parcela vodi se kao "Utrina" k.č- broj 1631/PG (163 1) površine 13.295 m2 i objekti povrišine 2144m2,od kojih jedino postoji objekat kotlovnicc tlocrtne površine 214,00 m2 (ostali objekti porušeni), upisana u zk. uloške 2615 i 2614 K.O. Brčko 2

POČETNA      PRODAJNA      CENA      :        450.000.00KM Slovima: četristotmepedesethiljadaKM

 

II.Lokacija "lnkubatorska stanica"Brčko 2 Zk.uložak 2614 br.parcele 25; 26; Zk.uložak 261 5 br.parcele 25/PG; 26/PG; Ova

lokacija se u ZKizvodku vodi kao "Uzunovača pustara" površine 4a 67m2 i 2h 73a 35m2 i objekti ukupne površine 698m2 (ošiećeni objekti)

POČETNA   PRODAJNA  CENA :     3.333.600.00KM Slovima:  trimilionatrislatridesettnhtljadeisestotinaKM

. a Lokaciia "Uprava -Hladaniača"Brćko 1 Zk.uIožak21 bi. parcele PG; 4014/1 PG;Brčko 1 Zk uložak 777 br. parcele 1276; 1278/3; 1278/7; 1278/9; 4014/1,Ova lokacija se u ZK izvodku vodi kao "HLADNJAČA" površine 30a 87m2; 7h 84a 37m2; 15a 22m2;     6a     24m2;     26a     39m2;      la     42m2,    Početna     prodajna     cena      19.8tt4.300.00KM. Slovima: devetnesimilionaosamstotinačetrihiljadeipetstoKM

b.Lokaciia"Unravat- Hladanjača"(jedan dio)Parcela kč.br. 1278/6 upisana u ZK uložak broj 23 KO ukupne površine 3.087m2 počena prodajna cena SO2.2OO.O0KM Slovima: petstotinadvehiljadedvesta KM

POČETNA PRODAJNA CENA ZA LOKACIJU BR. III (a +b)       20.306.700,00KM Slovima: dvadesetmihonatristašesthiljadascdamsiotinaKM

 

Lokacija "Farma" u naravi deo za groblje" k.č.936/3. površine 4.30lm2 po ceni od 56.25KM po lm2. te zgrade na istomzemljištu po ceni od 12.600.00KM (ukupno 254.531.25KM); k.č. br.939/1. površine 7.352m2 (7.191 + 161m2), po ceni od 56.25KM po lm2. (ukupno 413.550.00KM) i k.Č. br. 940. površine 6.859m2. po ceni od 56.25KM po lm2. (ukupno 385.818.75KM)

POČETNA PRODAJNA CENA ZA LOKACIJU BR.IV     1.053.900.«OKM Slovima: milionpedesettrihiljadedevesto KM

 

V.Lokacija " Farma" uamena /ona rada i industrije, kč.br. 939/1 PG, površine 266.573m2, po ceni od 112.50KM po lm2,

(ukupno 29.989.462,50KM), sa poslovnim zgradama zgradama upisanim na istoj parceli u vrednosti od 2.458.204.20KM. ik.č.br-940/PG, površine 9.231 m2. po ceni od 112,50KM po lm2, (ukupno 1 038.487.50KM). te vanjsko uređenje i ini'rastruktura u vrednosti od 1 038.947.75KM.

POČETNA PRODAJNA CENA ZA LOKACIJU BR.V      34.430.652.00KM Slovima: tridesetčetrimilionačetristotridesethiljadašestotinapedesel dva KM

PRAVO UČESTVOVANJA Imaju sva pravna i fizika lica (domaća i strana) koja uplate deposit-kaparu u iznosu od 50.000,OOKM na žiro račun finne DD "No vi Bimeks" Brčko u stečaju NLB Brčko 1321902016086181 i dostave svoju pismenu ponudu (sa dokazom o uplati depozita).

DOSTAVLJANJE PONUDA lično u DD"Novi Bimeks" Brčko u stečaju Brčko Braće Ribnikara br. 37. Brčko, Brčko Dislnkl BIH u propisno zatvorenom kovertu, sa naznakom "Ponuda za kupovinu imovine stečajnog dužnika pod rednim br. ______ Ponuda

treba da sadrži:

-     Ime kupca (tačan naziv pravnog lica ili ime i prezime fizičkog Itca koji kupuje). Matični broj firme ili JMB ako je fizičko lice, (overene fotokopije) tTafinu adresu stanovanja, prebivališta, Pimuđt-n iznos u K.M (konvertibilnim markama)

Potvrda o uplati depozita od 50.000.00 KM.

Potvrdu od PU da nema neizmirenih poreskih obaveza

Komplenu overenu dokumentaciju o registraciji pravnog lica i odgovornog lica (Nepotpune i nekonpletnc ponude neće se razmatrati)

PISMENE PONUDE DOSTAVITI LIČNO DO DANA 24.02.20221.god /sreda/ DO I2h. Napomena sve uplate i prijave posle tog roka neće se primati, neće se prihvatiti, niti će biti razmatrane na toj licitaciji.

Odbor poverilaea će dana 26.02.2021god. u 12li otvoriti - pregledati sve prispole ponude i doneti odluku o najpovoljnijoj

ponudi. Potencijalni kupci će biti obavešteni najkasnije u roku od jednog dana, o prihvatanju ili ne prihvatanju njihove ponude

Fvvntualm- poreze i sve ostale troškove oko prevoda, prenosa vlasništva, notarskih usluga, snosi - plaća kupac, u skladu sa važećim Zakonima Brčko Distrikt BIH i notarskim tarifama. Imovina stečajnog dužnika se prodaje u činjeničnom i viđenom stanju i naknadne reklamacije se ne prihvataju. Kupac je dužan da izvrši uvid u gruntovnim i katastarskim knjigama, Brčko Distrikt BIH. le u posedovnim i vlasničkim listovima, da izvrši sve provere dokumentacije i eventualnih obaveza koje imaju kupci, na osnovu kupovine (naknadne reklamacije se ne prihvataju)

KUPAC je ono pravno ili fizičko lice koje ponudi naveći iznos isključivo u KM (konvertibilnim markama) u pismenoj ponudi za lokaciju, koga Odbor poverilaea, proglasi za kupca. Kupac je dužan da kompletan iznos iz svoje ponude uplati najkasnije u roku od 10 (deset) dana od momenta licitacije, na žiro račun firme DD"Novi Bimeks" Brčko u stečaju NLB Brčko 1321902016086181 Ukoliko kupac to ne uradi, ne uplati razliku novčanih sredstava u đatom roku, deposit tj. kaparu firma DD"Novi Bimeks" Brčko u stečaju zadržava, ne vraća kupcu.

Zabcležbe i tetreti na gore navedenoj imovini će biti skinuti, brisani u skladu sa važećim Zakonom Brčko Distrikt BIH za tu oblast i Zakonom o stečajnom postupku Brčko Distrikt BIH. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u periodu od 09,00h do 14,00 h svakim radnim danom, na te).065/335-530, ili doći lično uprostorije firme DD"Novi Bimeks" Brčko u stečaju, u ul. Braće Ribnikara br. 37. Brčko, Brčko Distrikt BIH

 

Stečajni upravnik

Dr Nebojša Matić

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: