Prodaja zemljišnih parcela u Gračanici južno od magistralnog puta Doboj - Tuzla

Datum objave: 12.02.2021. 09:19 / Izvor: Oslobođenje, 12.02.2021.

Na osnovu Rješenja Općinskog suda u Tuzli broj: 32 O St 357630 79 St od 20.01,2020.godine,u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom

 

„WOOD PANELS" d.o.o. za proizvodnju,trgovinu i usluge Gračanica, u stečaju Adresa: 75320 Gračanica, ul.Patriotske lige bb

a u skladu sa članom 101 i 102.Zakonao stečajnom postupku Federacije BiH("Službene novine Federacije BiH broj: 29/03,32/04,42/06 i 52/18) te odluke Skupštine povjerilaca od 10.07.2020.godine i odluke Odbora povjerilaca od 02.02.2021 .godine stečajni upravnik stečajnog dužnika objavljuje

 

JAVNI OGLAS

ZA PRODAJU NEPOKRETNE IMOVINE

 

I. PREDMET PRODAJE

Predmet prodaje je nepokretna imovina u vlasništvu stečajnog dužnika koja se nalazi u Gračanici južno od magistralnog puta Doboj - Tuzla a koja se sastoji od sljedećeg popisa:

 

Red.

broj

OPIS NEKRETNINE

POČETNA

CIJENA

1.

Zemljišna parcela zvana ,,Sionica“,označena kao njiva 2 - klase k.č.br.5708/5 ukupne površine 200lm2

Nekretnina je upisana u ZK ulošku broj 2004 KO Gračanica.

Zemljišna parcela zvana „Sionica",označena kao njiva 2 - klase k.č.br.5708/6 ukupne površine 1490m2.

Nekretnina je upisana u ZK ulošku br.2004 KO Gračanica.

Zemljišna parcela zvana „Sionica", označena kao njiva 2 - klase k.č.br.5708/4 ukupne površine 2003 m2.

Nekretnina je upisana u ZK ulošku broj: 5716 KO Gračanica.

127.500,00

 

 

1.2. Sve nekretnine imaju dokaz o vlasništvu u sjedištu prodavca ili zemljišnim knjigama koje se vode kod Općinskog suda u Gračanici. Sva nepokretna imovina koja je predmet javnog nadmetanja opterećena je hipotekom a ista će biti ukinuta Rješenjem Općinskog suda u Tuzli o dosudbi.najkasnije u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti tog iješenja. Nekretnine se prodaju kao cjelina.

II. NAČIN PRODAJE

2.1. Početna cijena utvrđena je procjenom sudskog vještaka građevinske struke i predmetna imovina se ne može prodati ispod naznačene početne cijene.

2.3. Povećanje cijene u toku javnog nadmetanja za imovinu označenu u oglasu ne može biti manje od 5.000,00 KM.

III. TERMIN, UVJET POSTUPAK PRODAJE

3.1. Termin prodaje

Postupak održavanja javnog nadmetanja - licitacije održat će se po okončanju javnog natječaja na prostoru samih nekretnina ul. Sionica u Gračanici. Javno nadmetanje održat će se dana 04.03.2021. godine u 12:sati.

3.2. Uvjeti prodaje

Nekretnine se kupuju kao cjelina kako je navedeo u ovom oglasu. Prodaja imovine će se održati i ako na njemu učestvuje samo jedan podnosilac prijave, a koji ispunjava uslove Oglasa.

33. Pravo učešća na javnom nadmetanju

Pravo učešća u postupku prodaje imaju sva pravna i fizička lica koja uplate depozit na ime osiguranja u iznosu od 10.000,00 KM na transakcijski račun: „WOOD PANELS" d.o.o. Gračanica,u stečaju broj: 1413875320034521 otovren kod BBI banke d.d. Sarajevo.

3.4. Navedena imovina ( sva prava) prodavače se u pravnom i fizičkom stanju na dan prodaje u viđenom stanju bez prava na prigovor i naknadne reklamacije,te se na kupca prenose ista prava kojima raspolagalo društvo na istom. Pobjednikom javnog nadmetanja će se smatrati onaj ponuđač koji ponudi najvišu cijenu. Proglašeni kupac je dužan da uplati preostali iznos kupoprodajne cijene u roku od 30 dana, računajući od dana zaključenja javnog nadmetanja. Ako proglašeni kupac ne uplati kupoprodajnu cijenu u propisanom roku gubi pravo na povrat depozita,a za kupca se proglašava drugi najbolji kupac. Drugi najbolji ponuđač ima ista prava i obaveze kao proglašeni kupac. Učesnicima koji na javnom nadmetanju nisu stekli status kupca ili drugog najboljeg ponuđača,uplaćeni depozit se vraća u roku od 8 - dana od dana javnog nadmetanja. Poreze i troškove koji proizlaze iz ovog kupoprodajnog odnosa snosi kupac. Uvođenje kupca u posjed kupljene imovine izvršit će se nakon uplate cjelokupnog iznosa kupoprodajne cijene.

4. DOSTAVLJANJE PONUDE

Ponude se dostavljaju preporučeno na adresu:

„WOOOD PANELS" d.o.o. Gračanica,u stečaju

75320 Gračanica,ul.Patriotske lige bb

Krajnji rok za dostavu ponuda je dva sata prije početka licitacije.

5. Imovina koja je predmet prodaje može se razgledati svakim danom od 10 do 15 sati uz prethodnu najavu na telefon: 062 -108 - 509. Informacije se mogu dobiti na telefon: 062 -108 - 509.

 

Stečajni upravnik

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: