Prodaja zemljišta k.o. Drozgometva, Hadžići

Datum objave:23.10.2020. 11:30 / Izvor: Akta.ba, 23.10.2020.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA - FINANSIJA

POREZNA UPRAVA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

KANTONALNI POREZNI URED SARAJEVO

 

 

Na osnovu čl. 54 Zakona o Poreznoj upravi ("Sl. novine F BiH", 33/02, 28/04,57/09, 40/10, 27/12, 7/13 i 91/15) i čl. 62 do 69. Pravilnika o procedurama prisilne naplate poreznih obaveza ("Sl. novine Federacije BiH", broj 50/02, 54/03, 31/11 i 38/16). Porezna uprava Federacije BiH, Kantonalni porezni ured Sarajevo, oglasio je prodaju zaplijenjene imovine radi namirenja dužnih poreza poreznog obveznika - dužnika putem

 

 

I PRVE JAVNE AUKCIJE

 

1.“INFINITY GROUP“ d.o.o.iz garancije koju je dao „Gren Energy Solution“d.o.o.-lokalitet  naselja  DROZGOMETVA  Hadžići –ruralna zona

R B

VRSTA ROBE

kol/jm

1. POČETNA CIJENA

1

KO DROZGOMETVA -Broj ZK uložka 1946,

-broj parcela 2530/1*; 2491 m2 označeno kao livada- udio 1/1"Green Energy Solution" d.o.o. Sarajevo

2491m2

99.640,00

2

KO DROZGOMETVA -Broj ZK uložka 1946,

-broj parcela 2530/2*; 1666 m2 označeno kao njive- udio 1/1"Green Energy Solution" d.o.o. Sarajevo

1666m2

67.080,00

3

KO DROZGOMETVA -Broj ZK uložka 1946,

-broj parcela 2509*; 3182 m2 označeno kao njive 1/1"Green Energy Solution" d.o.o. Sarajevo

3182m2

127.280,00

 

UKUPNO

7339m2

294.000,00

 

Prva aukcija će se održati dana, 12.11. 2020. godine u 11,00 sati, Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine, Kantonalni porezni ured Sarajevo, Odsjek za prinudnu naplatu,ul. Hasana Kikića 5, Sarajevo.

Druga aukcija će se obaviti ako Odbor, nakon procjene rezultata prve aukcije, to smatra ispravnim pola sata nakon završetka prve aukcije.

I i II Aukcija održat će se u Kantonalnom poreznom uredu Sarajevo, Odsjeku za prinudnu naplatu ul. Hasana Kikića br. 5 .

Na uvid, prije početka Aukcije, potrebno je Odboru dostaviti sljedeću dokumentaciju:

-Lična karta

-Uvjerenje o registraciji poreznog obveznika

-Punomoć za ovlaštenog zastupnika ponuđača

Sva zainteresirana lica mogu pogledati ponuđenu imovinu na lokalitetu - naselja DROZGOMETVA Hadžići - ruralna zona dana: 05.11.2020. godine (četvrtak) i dana 06.11.2020. godine (petak) u vremenu od 10,00 do 15,00 sati.

 

PRODAJA NA AUKCIJI IZVRŠIT ĆE SE NA SLIJEDEĆI NAČIN:

1.Ponuđači na Prvoj aukciji su dužni na početku aukcije Odboru za aukciju položiti depozit u iznosu od 10% od najniže cijene imovine za koju su zainteresirani.

2.Upozoravaju se kupci na aukciji da su dužni izvršiti uplatu između položenog depozita i prodajne cijene u roku od pet dana od dana održavanja aukcije, te da će u suprotnom položeni depozit biti uplaćen Federalnom Ministarstvu finansija bez prava na povrat, kao kompenzacija za štetu prouzrokovanu Poreznoj upravi. Ponuđačima na aukciji koji ne dobiju nikakvu imovinu položeni depozit će biti vraćen u gotovom novcu odmah nakon aukcije

.

KONTAKT TELEFONI:

033 209 - 904 i 555-320 i

web stranica www.pufbih.ba  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

Najnovije vijesti