Prodaja zemljišta k.o. Kotor Varoš

Datum objave: 16.03.2021. 08:56 / Izvor: Oslobođenje, 16.03.2021.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTTNA KOTOR VAROŠ

NAČELNIK

 

Broj: 02-014-125/21

Datum: 15.03.2021. godine

 

Na osnovu člana 348. stav 1. Zakona o stvarnim pravima (,,S1. glasnik RS",br. 124/08,58/09,95/11 i 60/15), člana 9. stav 1. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske (,,S1. glasnik RS", br. 20/12) i Odluke o načinu i uslovima javne prodaje putem licitacije, parcela u posjedu opštine Kotor Varoš, broj: 01-022-51/21 od 03.02.2021. godine („Službeni glasnik opštine Kotor Varoš", broj: 3/21), načelnik opštine Kotor Varoš raspisuje

 

OGLAS

o prodaji parcela u posjedu opštine Kotor Varoš putem licitacije

 

1.Podaci o prodavcu:

Opština Kotor Varoš, sa sjedištem u Ul. Cara Dušana 55,78220 Kotor Varoš, JIB 4401128550002.

 

2.Način prodaje:

Usmeno javno nadmetanje (licitacija).

 

3.Predmet prodaje:

Prodaje se zemljište u svojini opštine Kotor Varoš označeno kao k.č. 2136/9 k.o. Kotor Varoš, u naravi gradilište, površine 14 m2, u posjedu Opštine Kotor Varoš sa 1/1 dijela upisana u p.l. broj 373 k.o. Kotor Varoš.

 

4.Početna cijena:

Početna prodajna cijena zemljišta utvrđena je Odlukom o načinu i uslovima javne prodaje putem licitacije parcela u posjedu opštine Kotor Varoš, broj: 01 -022-51121 od 03.02.2021. godine, a što odgovara cijeni utvrđenoj od strane Komisije za prostorno uređenje i praćenje konkursa za prodaju gradskog građevinskog zemljišta u iznosu od 50,00 KM/m2

 

5.Ponuda mora sadržavati:

1.Naziv, adresu i osnovne podatke ponuđača;

2.Ovjerenu kopiju lične karte i

3.Ovjerenu punomoć ukoliko će učesnika zastupati punomoćnik.

 

6.Način polaganja kaucije:

6.1.Za učešće u postupku usmenog javnog nadmetanja - licitacije učesnici su dužni uplatiti kauciju u iznosu od 10 % od početne prodajne cijene, s tim što taj iznos ne može biti manji od 1.000,00 KM, niti viši od 50.000,00 KM.

6.2.Kaucija se plaća na žiro račun opštine Kotor Varoš na jedinstveni račun trezora opštine Kotor Varoš na račun broj: 562-099-00003808-31, kod NLB Razvojne banke, sa naznakom broja oglasa i broja parcele, najkasnije do dana koji je oglasom određen za održavanje usmenog javnog nadmetanja licitacije.

6.3.Dokaz o uplati kaucije dostaviti Komisiji za licitaciju uz prijavu na oglas ili donijeti na dan licitacije.

 

7.Sa učesnikom licitacije čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija, a nakon pribavljenog mišljenja Pravobranilaštva RS, načelnik Opštine će zaključiti kupoprodajni ugovor. Ako učesnik licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, odustane od zaključenja pisanog kupoprodajnog ugovora, gubi pravo na povraćaj položene kaucije i licitacija se poništava.

7.1. Kaucija se neće vratiti učesniku licitacije ukoliko ne pristupi istoj ili odustane od svoje ponude ili odustane od zaključenja ugovora o kupoprodaji. Učesnicima licitacije koji ne uspiju u licitaciji vraća se kaucija u roku od 8. dana od dana održavanja licitacije.

 

8.Način i uslovi plaćanja prodajne cijene:

Prodajnu cijenu nepokretnosti kupac je obavezan platiti prije potpisivanja kupoprodajnog ugovora na žiro račun prodavca.

 

9.Predaja zemljišta u posjed:

Kupac se uvodi u posjed nepokretnosti u roku od 8 dana od dana uplate prodajne cijene, o čemu će biti sačinjen zapisnik.

10.Dan i mjesto održavanja licitacije: ,

10.1.Javno nadmetanje (licitacija) održaće se:

02.04.2021. godine, (petak) sa početkom u 12.00 časova,

10.2.Licitaciji mogu prisustvovati ponuđači ili njihovi punomoćnici koji su dostavili ponude, uz predočenje lične karte.

 

11.Sve troškove oko izrade i provođenja kupoprodajnog ugovora snosi kupac zemljišta.

 

12.Vrijeme i način razgledanja neizgrađenog građevinskog zemljišta i uvid u dokumentacije o zemljištu:

Razgledanje zemljišta se može izvršiti svaki radni dan od 8,00 do 14,00 časova u prisustvu službenika Odjeljenja za prostorno uređenje.

Uvid u dokumentaciju se može vršiti radnim danom od 8,00 do 14,00 časova u Odjeljenju za prostorno uređenje.

Uvid i razgledanje se može vršiti sve do dana: 31.03.2021. godine.

Kontakt osoba za razgledanje zemljišta i uvid u dokumetaciju je predsjednik Komisije za licitaciju: Boris Marković, kontakt telefon 065/254-609, (Obavezna telefonska najava dolaska).

 

13.Rok za podnošenje prijava:

Rok u kojem se prijava mora dostaviti je 15 dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnom listu „Oslobođenje".

 

14.Organ koji provodi postupak licitacije:

Komisija za licitaciju, u postupku prodaje parcela u posjedu opštine Kotor Varoš provodi postupak licitacije, a koja je određena Odlukom o načinu i uslovima javne prodaje putem licitacije, parcela u posjedu opštine Kotor Varoš, broj: 01-022-51/21 od 03.02.2021. godine.

 

15.Način provođenja postupka licitacije:

Licitacija se provodi u skladu sa Pravilnikom o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini RS (,,S1. glasnik RS", broj 20/12).

 

16.Prijave za licitaciju dostavljaju se na adresu:

„Opština Kotor Varoš, Komisija za licitaciju, Ul. Cara Dušana bb, 78220 Kotor Varoš",

u zatvorenoj koverti sa naznakom:,,NE OTVARATI, Ponuda na Javni oglas o prodaji zemljišta u svojini opštine Kotor Varoš.

Opština Kotor Varoš, ne snosi nikakve troškove ponuđača po ovom javnom oglasu, te zadržava pravo da ovaj oglas, ili njegov dio, poništi i ne snosi nikakvu odgovornost prema učesnicima postupka javnog nadmetanja.

U Kotor Varošu, 15.03.2021. godine         

 

NAČELNIK OPŠTINE

Zdenko SAKAN

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: