Prodaja zemljišta u Klašnicama, opština Laktaši

Datum objave: 14.07.2017. 11:02 / Izvor: Akta.ba, 14.07.2017.

Na osnovu člana 39. i 43. Statuta „Sberbank“ a.d. Banja Luka, člana 2. stav 1. Poslovnika o radu Uprave „Sberbank“ a.d. Banja Luka i Odluke Uprave Banke broj 1000-17506/17 od12.07.2017. godine, Sberbank a.d. Banja Luka  o b j a v l j u j e

 

JAVNI POZIV

za prikupljanje ponuda za prodaju nekretnina u vlasništvu

 „Sberbank“ a.d. Banja Luka

 

Predmet prodaje je zemljište površine 6081m2 koje je locirano između magistralnog puta Banja Luka-Gradiška i rijeke Vrbas u području Klašnica, Opština Laktaši. Pristup zemljištu sa magistralnog puta je omogućen sporednim asvaltnim putem dužnine 50m. Od auto-puta Banja Luka-Gradiška zemljište je udaljeno oko 100m. Regulacionim planom je dozvoljena gradnja dva poslovna objekta dimenzija 50mx12m i 36mx16m. U neposrednoj blizini zemljišta nalazi se Hotel „Ćubić“ te preduzeća „Orbico“, „Dim-dim“ i „Graditelj BL“.

 

Nekretnine se prodaju kao cjelina po principu „viđeno-kupljeno“ bez naknadnih prigovora i žalbi koje se odnose na predmet prodaje.

 

Početna prodajna cijena iznosi274.000,00 KM.

 

Ponude se dostavljaju u pisanoj formi putem pošte, preporučenom pošiljkom u zatvorenoj koverti uz naznaku „Ne otvaraj-oglas za prodaju nekretnina“ na adresu: „Sberbank“ a.d. Banja Luka, Jevrejska 71, Banja Luka ili na protokol Banke na istoj adresi u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnom listu.

Ponuda obavezno mora sadržavati:

• Osnovne podatke:

- za fizička lica: ime i prezime, adresu stanovanja, kontakt-telefon i kopiju lične karte;

- za pravna lica: naziv i sjedište, kontakt-telefon i kopiju rješenja za registraciju i JIB; i

• Iznos cijene koja se nudi.

 

Ponude koje nisu u skladu sa navedenim uslovima ili stignu nakon isteka roka iz ovoga oglasa neće se razmatrati i smatraće se nevažećim.

 

Kriterijum za odabir najpovoljnije ponude je najveća ponuđena cijena. U slučaju istih ponuđenih cijena svi ponuđači sa identičnim ponudama biće pozvani da dostave dopunjenu ponudu.

 

Kupac je dužan u roku od 15 dana od dana prijema odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuđača sklopiti kupoprodajni ugovor. Sve troškove u vezi sa prenosom vlasništva nekretnina snosiće kupac.

 

Sve dodatne informacije o imovini koja je predmet prodaje mogu se dobiti svakog radnog dana od 08h do 16h putem telefona broj: 051/242-205 ili e-maila: prodaja.imovine@sberbankbl.ba a imovina se može pogledati u dogovoru sa službenim licima Banke.

 

Banka zadržava pravo da prihvati ili ne prihvati bilo koju ponudu bez posebnog obrazloženja.

 

O rezultatima oglasa ponuđači će biti obaviješteni pismeno putem pošte.

 

Oglas o prodaji biće objavljen i na internet stranici Banke.

 

 

 SBERBANKa.d. Banja Luka

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: