Prodaja zemljišta u z.k. uložak broj: 95, k.č. 603/5 k.o. Mostar

Datum objave:24.11.2020. 08:54 / Izvor: Dnevni list, 24.11.2020.

UNIS "ELEKTRONIK" d.o.o. Mostar

Maršala Tita 237

88 000 Mostar

Bosna i Hercegovina

Tel.+387 36 557 702

 

JAVNI OGLAS ZA PRODAJU NEKRETNINE

 

Na osnovu Odluke Skupštine Društva UNIS "ELEKTRONIK" d.o.o. Mostar održane dana 30.10.2020. godine, objavljuje se:

Javni oglas za prodaju nekretnine - zemljišta

 

1. PREDMET JAVNOG OGLASA

Predmet javnog oglasa je nekretnina upisana u z.k. uložak broj:95, k.č. 603/5 k.o. Mostar, ukupne površine 1308 m2, koja se nalazi na području Mostara na adresi Maršala Tita 237 u vlasništvu UNIS "ELEKTRONIK" d.o.o. Mostar.

 

2. CIJENA

Početna cijena nekretnine je 50.000,00 KM.

 

3. NAČIN PRODAJE

Nekretnina se prodaje ponuđaču koji dostavi najveću cijenu. Prodaja se vrši prikupljanjem zatvorenih pismenih ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača.

 

4. PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća na prodaji-licitaciji imaju domaće i strane pravne i fizičke osobe koje dostave ponudu i uplate osiguranje u iznosu od 10.000,00 KM. Osiguranje se uplaćuje na transakcijski račun društva: 1941050054900154 kod ProCredit banke najkasnije do 15:00 sati dana: 07.12.2020.godine. učesnicima u postupku prodaje-licitacije čije ponude ne budu prihvaćene uplaćeno osiguranje od 10.000,00 KM biti će vraćeno na transakcioni račun u roku od 5 radnih dana nakon izbora najpovoljnijeg ponuđača, dok će uplaćena kaucija najpovoljnijem ponuđaču biti uračunata u kupoprodajnu cijenu.

 

5. DOSTAVLJANJE PONUDE

Ponude se obavezno dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom: ZA PRODAJU NEKRETNINE -NE OTVARATI.

Rok za dostavu ponuda je 09.12.2020. godine poštom na adresu Društva: UNIS "ELEKTRONIK" Maršala Tita 237 88 000 Mostar.

Sve ponude dostavljene nakon navedenog roka neće se uzimati u razmatranje.    

Javno otvaranje ponuda održati će se dana 11.12.2020. godine u 12:00 sati u prostorijama Društva na adresi Maršala Tita 237 88 000 Mostar.

Svi ponuđači koji će prisustvovati javnom otvaranju ponuda moraju imati zaštitne maske za lice.

O rezultatima nadmetanja ponuđači će biti obavješteni pismeno na e-mail adresu koju su dužni dostaviti u ponudi.

 

6. SADRŽAJ PONUDE

Podaci o fizičkoj osobi (ime i prezime, ime jednog roditelja, adresa i broj telefona/mobiteia, dokaz o uplati osiguranja, kopija identifikacionog dokumenta- neovjerena, te aktivan e-mail adresa).

Podaci o pravnoj osobi (kopija aktuelnog izvoda iz sudskog registra ili rješenje o registraciji poduzeća, ovjerena pečatom pravne osobe, dokaz o uplati osiguranja, ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje, adresa i broj telefona, te aktivna e-mail adresa).

Iznos ponude iskazan u konvertibilnim markama (KM).

Ponuda mora biti potpisana od strane podnosioca ponude, a ukoliko je ponuđač pravna osoba, ista mora biti potpisana i ovjerena pečatom pravne osobe.

Prihvatljivom ponudom smatra se svaka ponuda koja sadrži podatke iz tačke 6.

 

7. POSTUPAK PRODAJE-LICITACIJE

Predsjednik Komisije otvara prispjele ponude čiji se sadržaj unosi u listu ponuđača koja sadrži naziv ponuđača, ponuđeni iznos i prihvatljivost ponude.

Ponude koje ne ispunjavaju uslove prihvatljivosti neće se razmatrati u daljem postupku licitacije.

Komisija nakon razmatranja liste ponude utvrđuje najprihvatljivijeg ponuđača.

Predsjednik komisije proglašava najpovoljniju ponudu.

 

8. OBAVEZE KUPCA

Ponuđač, odnosno kupac, čija ponuda bude prihvaćena, dužan je zaključiti ugovor o kupoprodaji u roku od 7 (sedam) dana od dana završetka licitacije.

Kupac je dužan da uplati 50% iznosa kupoprodajne cijene najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana potpisivanja Ugovora o kupoprodaji, a ostatak nakon uknjižbe predmetne kupovine.

Uplata se vrši na sljedeći način:          

Primalac: UNIS "ELEKTRONIK" d.o.o. Mostar, transakcioni račun :1941050054900154 kod ProCredit banke uz svrhu doznake Kupovina nekretnine.

Sve poreze i troškove u vezi sa prenosom vlasništva snosi kupac.

Ukoliko izabrani kupac ne sklopi Ugovor o kuporodaji ili ne uplati dogovoreni iznos ponuđene cijene u zadanom roku , uplaćena kaucija od 10.000,00 KM neće biti vraćena, a Društvo će zaključiti Ugovor sa sljedećim najpovoljnijim ponuđačem.

 

9. PREGLED NEKRETNINE I DODATNE INFORMACIJE

Sve informacije kao i najava pregleda nekretnine koja je predmet prodaje-iicitacije mogu se dobiti svaki radni dan u vremenu od 09:00 do 11:00 satina broj telefona+387 36 557 702, odnosno e-mail unisel@bih.net.ba., kontakt osoba Grebović Nihad. UNIS "ELEKTRONIK" d.o.o. Mostar zadržava pravo da prihvati ili odbije ponude, obustavi ili poništi prodaju gore navedenih predmeta licitacije po ovom javnom oglasu, ili u bilo kojoj fazi licitacije, sve do momenta uplate kupoprodajne cijene, te nije obavezan saopštiti razloge svoje odluke.

 

Br. protokola: 039-1/20

UNIS "ELEKTRONIK” d.o.o. 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

Najnovije vijesti